Namen der zusters van het Buskenshuis te Deventer Aº 1436(?); Namen der zusters van het Brandeshuis en Folienhuis te Deventer Aº 1438(?)


NAMEN DER ZUSTERS VAN HET
BUSKENSHUIS TE DEVENTER
A° 1436 (?).
____

     In het register van der oud-archief der gemeente Deventer, getiteld Liber renunciationum 1430—1437, vond ik tusschen de bladzijden 174 en 175 op een los blaadje papier de navolgende aanteekening:
     Dit sin die namen der susteren die wonen in dat huus dat wilneer Reijner Buijskens plach toe te horen.
 

Griete van Oelden Wijsse Bladvoets
Alijt Gheerdes Elsken Koenres
Gheertruijt Coenen Grete Beckes
Efse ter Welboerch Wibbe Busschers
          Lisebecht Gheert Evert soens dochter.
          Lutghert Derick Lamberts soens dochter.


 
     De laatst vermelde datum staat op bladzijde 159 en is: ipso die Mathie 1436 en de eerstvolgende staat op bladzijde 183 en is: Peter ad Cathedram 1437. Geen dezer namen komt voor op de lijst der 24 zusters vermeld in de acte van St. Ambrosiusdag 1419 (afgedrukt in Dumbar K. en W. Deventer, dl II, bl. 23) en alleen Gertruid Koenen in de acte van Zaterdag na St. Servatiusdag 1490 (Ibid. bl. 24).

NAMEN DER ZUSTERS VAN HET
BRANDESHUIS EN FOLIENHUIS TE
DEVENTER A° 1438 (?).
____

     In het register, getiteld Liber renunciationum 1437—1443, trof ik aan op een los blad papier tusschen de bladzijden 30 en 31:
     Dit sijn die woenen in eermaels meijster Gherit Brandes huijs in der Baghinenstraten: Swene Mensen, Ave Wijen,

_______________↓_______________


|pag. 80|

Mechtelt Bussches, Berte ten Voerde, Jutte Huusmans, Alijt Scrivers, Jutte des Wilden, Stouwe op en Oerde, IJde Vosses, Lubbe Gosens, Ghertruijt Ludekens, Mette Tijmmermans, Rijke Ludekens, Griete van Eme, Gheertruijt Wolters, Andries van Liederen, Stine ten Barchuijs, Alijt Dijrckes eude Bate ten Bouhuijs, [met andere inkt:] ende Alijt van Delden.

___________

     Dit sijn die woenachtich sijn in eermaels Kerstken Folien huijs in der Baghinenstraten: Trude van Katwijc, Fie ten Goer, Griete Manden, Griete Woldincs, Lumme van Raelte, Griete ten Oldenwijer, Stine Rademakers, Griete ten Lerke, Alijt Dunen, Alijt Steghemans, Mette ten Lerke, Griete Ghijseberts, Cunne Rembolts dochter ende Belie ten Osterhove.

___________

     Dit sijn die woenachtich sijn in eermaels Reijner Buuskens huijs in die Papenstrate [geen namen ingevuld].

___________

     Op de achterzijde van dit zelfde losse blad is de volgende minute geschreven van eene schenkingsbrief aan het Brandesklooster, waarboven met andere inkt staat: » Herman Bueving ende Johan Haghen «, welke beide personen te dier tijde als schepenen voorkomen.
     „Wij a. et b. schepen in der stad van Deventer tughen openbaer, dat vor ons in schependom ghecomen sin a. b. c. etc , die woenachtich sin binnen onse stad van Deventer in eermaels meijster Gherijt Brandes huse in der Baghinenstraten die selven vrouwenpersonen mit Johannes Pallaes horen ghekorenen momber, ende deden aldaer ene rechte ghiftinghe ende geven mit horen vrijen ende gueden willen slicht van der hant den vrouwenpersonen, die nu indertijt ende hier naemaels woenen sullen in den vorsegden huse, al alsuc guet, als se nu hebben ende alse se achter laten na hoerre doot, gheenrehande dinghe uijtgescheijden, ende alse dan in den selven huijs ende up der were ghelegen is. Voert bekanden se mede, dat sie in den vorsegden huijs puerliken omme onses Heren Godes willen

_______________↓_______________


|pag. 81|

gheherberghet sin onsen Here Gode daer ijnne to dijenene mit anderen reckeliken vrouwenpersonen, die indertijt desghelikes daer gheherberghet weerden, ende dat sij oec anders gheenrehande toesegghen, eijghendoem, noch aenspraeck op dat vorsegde huijs en hebben, noch nijemant van hoerre weghene.
Ende weert zake, dat hoerre enich die vorsegde herberghe bij oer selven of anders enigherwijs overgheve, ofte dat hoerre enich hoer dier selver herberghe mit verkierden levene onweerdich makede, ende nijet en levede alse reckeliken vrouwenpersonen temelic is, die sal dier herbergden beroeft wesen, ende soe sal al alsulc guet, alse die daer ghebracht hadde ende van hoerre weghen daer ghecomen were, in den selven huse bliven tot ewighen tijden toe behoef der gheenre, die indertijt daer woenachtich sin. Sunder arghelist. In oirkonde etc.”

     Genoemde Johannes Pallaes komt van 1423 tot 1461 als secretaris der stad Deventer voor.
     Op bl. 22 van dit register staat: Anno domini etc. [14)XXXVIII° smaendages post Petri ad Cathedram.

DR. M.E. HOUCK.          

 
– Houck, M.E. (1915). Namen der zusters van het Buskenshuis te Deventer Aº 1436(?); Namen der zusters van het Brandeshuis en Folienhuis te Deventer Aº 1438(?). Versl. en Meded. VORG, 31, 79-81.

Category(s): Deventer
Tags: , , , ,

Comments are closed.