Index

Deze index bevat zowel zaken als personen en plaatsnamen. De namen van personen zijn slechts
opgenomen indien ze in de lopende tekst voorkomen. Ze zijn alfabetisch geordend op voornaam.
Bij de Leidse en Zwolse zusters en hun biechtvaders wordt tevens het convent of klooster vermeld.

Aafje Jansdr, Sint-Margaretha
     Leiden 290
Aarlanderveen 130, 186, 200, 275
Accijns
     Bieraccijns 130, 227-231, 249,
          252
     Korenaccijns 130, 229
     Molengeld 38, 130, 229
     Vrijdom van 38, 226-227, 249
Adam Baertz en Heilgen 175
Adel 192, 202-203, 30b 350
Aderlaten 81, 89-90, 97
Adriaan van Brakel 209
Adriaan Pietersz Blok, Elfdui-
     zend Maagden Warmond
     184
Adriaan Pietersz van Rotterdam
     284
Adriaen van den Woude 86
Adriana van der Does 292
Aechte Aelbarents weduwe, Sint-
     Agatha Leiden 34, 42, 56, 185
Aelbaren van Noorde 42
Aelbrecht van Baer 229
Aelbrecht van Raephorst 119, 228
Aelbrecht Voirt 212
Aernt Aelbrechtsz Livinghe,
     Sint-Agatha Leiden 263
Aernt Foeytgensz Mulairt 228
Affiliatie 264, 267, 269, 274-275,
     302
Aflaat 145, 170-171, 257-259, 272
Agatha Jacobsdr, Sint-Cecilia
     Leiden 33
Agatha Jansdr, Sint-Catharina
     Schagen Leiden 193
Agnes Aerntsdr Blok, Elfdui-
aazend Maagden Warmond
     184
Agnes van Halle 207
Agnes Mulert, Kinderhuis Zwol-
     le 207
Albergen 266
     Fraterhuis 266
Albertus Coper 261
Albert Dreyer 39
Albert van Kalkar, Wytenhuis
     Zwolle 122
Albert Snavel 225
Aleid Cluten 261
Aleid Dreyer, Kinderhuis Zwolle
     39, 41, 185
Aleid Evertsdr, Maatklooster
     Zwolle 78
Aleid Geertsdr Luytkens, Kin-
     derhuis Zwolle 78
Aleid Giging, Buschklooster
     Zwolle 59
Aleid Goossen Recalfsdr, Sint-
     Michiel Leiden 290
Aleid van Halle 207
Aleid Hendriksdr Bokelaar, Elf-
     duizend Maagden War-
     mond 281
Aleid Hendriksdr Detards, Olde-
     convent Zwolle 135, 260, 358
Aleid van Nijenrode 42
Aleid Roelofsdr, Huis-ter Maat
     Zwolle 207
Aleid Stokmans, Cadenetershuis
     en Oldeconvent Zwolle 260
Aleid Voppendr, Elfduizend
     Maagden Warmond 189
Alimentatie 76, 131, 182, 186, 243,
     264, 277, 290-295, 303, 349
Alkmaar 186, 200, 226, 238, 273,
     352
     Derde-ordeconventen 273
Alphen aan den Rijn 128, 131
Alva 263, 286, 292, 295
Amersfoort 171, 186, 226
     Bezoek Geert Grote 43
Amortisatie 225, 236-237, 241,
     250, 302
Amsterdam 19, 31, 45, 172, 185-
     186, 200, 232, 237-238, 250,
     274, 286, 291, 316-317, 323,
     326, 344, 348, 350, 359-360
     Bezoek Geert Grote 43
     Nieuwe Nonnenklooster 180
     Sint-Cecilia 271
     Sint-Clara 68
     Sint-Margaretha 44, 68, 339
     Sint-Paulus 100, 271-272
     Tertiarissen 100, 179, 271,
          321, 339, 352, 364
     Vrouwenconventen en
          -kloosters 17, 44, 318
Andries Hugenz, Witte Nonnen
     Leiden 202
Andries Schot 287
Anna Filipsdr 283
Anna Geerss, Kinderhuis Zwolle
     294
Anna Jansdr, Sint-Barbara Lei-
     den 129, 289
Anna Jansdr van Blitterswijk,
     Sint-Michiel Leiden 243
Anna Jansdr van Deventer, Sint-
     Margaretha Leiden 283
Anton Haneron 228
Antwerpen 186, 193
     Facons of Mariëndaal 105
     Fraterhuis 2 66
     Markt 99, 127, 282
Arent Johansz 55
Arent ter Loe 55
Armenzorg 100-102
Arnemuiden
     Heilig Graf 274
Arnhem
     Sint-Maria 200
Arnold van Doetinchem, Witte
     Nonnen Leiden 202
Ascese 93-94,96,106,110-111,172,
     299


↑pag. 435↑

Ave Gerritsdr, Elfduizend Maag-
     den Warmond 77

Baarte Bartoutsdr, Sint-Margare-
     tha Leiden 113,128
Baarte Gerritsdr van Poelgeest,
     Elfduizend Maagden War-
     mond 58,102,193,197,262,
     281-282
Baarte Hendriksdr van den
     Busch, Elfduizend Maagden
     Warmond 92,196
Baarte Johansdr van Tybencamp,
     Kinderhuis Zwolle 39
Balig Jansdr, Elfduizend Maag-
     den Warmond 284
Barbara Adriaansdr, Sint-Agnes
     Leiden 284
Barbara Spronckendr 243
Bartholomeus N. 41
Bartholomeus van Alphen, Sint-
     Hieronymus Roma Leiden
     263,326
Bede 38,143,218,226,237-238,
     240,243
Bedelen 97,125,208,222-223,
     340
Bedelorden 130,163,202,220,
     222,248,250,266,305,340
Beeldenstorm 285-286
Beerte Gerritsdr Hammas, Wy-
     qtenhuis Zwolle 207
Beerte Hermansdr Bennekynck,
     Maatklooster Zwolle 191
Begijnen 46,77,101,166,177-178,
     342
Begijnhuis 20,46,53,77,79,82,
     41-142,173,177,195,297-
     298,300,305,344,349
Beierse dynastie 217
Bely Jansdr, weduwe van Gerrit
     Jan Boijenz 281
Benedictinessen 31,41,48,78
Benthuizen, familie Van 184
Bernard van Clairvaux 106-108
Bertold Johansz van Tybencamp
     39
Bertruud Hermansdr, Kinder-
     huis Zwolle 30,41,189,348
Besluiting 157,159,173,254,275,
     300,344
Bette van Windesheim 41
Beverwijk 64,186,238
Biecht 38,61-64,73,89-90,111,
     46,211,257,267,270

Biechtvader 56,58,61-64,79,84,
     94,111,144-145,164,167-168,
     71,173-174,184,199-202,
     258,260,263,265,267,275,
     298
Bieraccijns: zie Accijns, Bierac-
     cijns
Bisschop David van Bourgondië
     64,143,152-153,158,237,257-
     258,266,274,361
Bisschop Filips van Bourgondië
     97,237
Bisschop Floris van Wevelincho-
     ven 256
Bisschop Frederik van Baden
     266
Bisschop Frederik van Blanken-
     heim 92,224-225,237,256-
     257
Bisschop Matthias van Budua
     257
Bisschop Rhabanus van Helm-
     stedt 256
Bisschop Rudolf van Diepholt
     50-152,162,227,256-258,
     274
Bisschop Willebrand 25
Bisschop Zweder van Culemborg
     43,150-151,256-257
Bodegraven 127,129,131
Boekenwaarster 67,79,105
Boekhorst, familie Van de 190
Bonaventura 108,110
Bonaventura van Mechelen 272
Boschhuysen, familie Van 184,
     90
Boudewijn Jacobsz 280
Boudewijn van Zwieten 38,42,
     80
Brabant 77,181,186,284,336
Brandwijk
     Sint-Martinus op den Donck
          bij 274
Breda 186
Bremen
     Blankenberg bij 264
Brielle 226
Broeder Jacob 75,175
Broeders van het gemene leven
     8,44,47,51,62-63,101,257,
     265-267,333,363
Broeders en zusters van de derde
     orde: zie Tertiarissen
Broekhuizen, familie Van 190
Brugge 186,228,291,350
Engelendaal 289
Brussel 220,228,263,292
Buitenzusters 157
Burggraaf 27,217,219
Busch, familie Van den 39,45,
     84,190

Canoniek Recht 77,158,227
Canoniekrechtelijke status 141-
     44,173,230,249,299,316,
     321
Cantrix 65-67,104-105
Catharina van Arkel 110
Catharina Claes Vranckendr,
     Sint-Margaretha Leiden 107
Catharina Cornelisdr, Sint-Maria
     Abcoude Leiden 290
Catharina Floris Bogge 37
Catharina Gerritsdr, Sint-Agnes
     Leiden 284
Catharina Gerritsdr, Sint-Barba-
     ra Leiden 107
Catharina Gerritsdr van Geer-
     vliet, Elfduizend Maagden
     Warmond 282
Catharina Jacobsdr 35,41,45,48-
     50
Catharina Jan Gerritszdr van
     den Nijenburg, Sint-Marga-
     retha Leiden 113,128
Catharina Jansdr, Sint-Margare-
     tha Leiden 76,243,291
Catharina Jansdr van Blitters-
     wijk, Sint-Michiel Leiden
     243
Catharina Lourisdr van der
     Goes, Elfduizend Maagde
     Warmond 208
Catharina van Naaldwijk 107
Catharina van Nijenrode 42
Catharina Pauwelsdr Brugman,
     Elfduizend Maagden War-
     mond 283,328
Catharina Pietersdr van War-
     menhuizen, Elfduizend
     Maagden Warmond 75
Catharina van Reimerswaal 32
Catharina Roelofs 116
Catharina Simonsdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 189,242
Catharina Willem Teedenszdr
     215
Catharina Woutersdr, Sint-Mar-
     garetha Leiden 37,215,261
Christianus Bomhouwer 259↑pag. 436↑

Circa statum regularium, bul: zie
     Paus Alexander VI
Cisterciënzers 78,177,304,309,
     314,323,327
Claes Albout 42
Claes van Boschhuysen 211
Claes de Grebber 209
Clais Jan Eversz 242
Claes Reyersz, Elfduizend Maag-
     den Warmond 64
Clara Jansdr van Amsterdam,
     Sint-Catharina Schagen Lei-
     den 67,264
Clara Simonsdr, Witte Nonnen
     Leiden 264
Clarissen 94,130,272
Clausuur 20-21,54,81,92,124,
     143,165,280,295,344
     Actieve clausuur 155
     Invoering van 143-144,155-
          159, 164,167-168,170,
          172-174,273,300,304,
          344,347
     Passieve clausuur 155
Clemense N. 38
Clemens van Hasselt 271
Collatie 81,88,94-96,104-105,
     111,152,175,200,257,332,
     335
Colloquium van Münster 163,
     346
Colloquium van Zwolle 252,
     265-267,275
Commensalen: zie Proveniers
Communie 73,81,85,89-90,148,
     152,154,158,163,273
Concilie van Bazel 68,143
Concilie van Chalcedon 255
Concilie van Konstanz 142
Concilie van Lateranen
     Derde, 1179 356
     Vierde, 1215 76,166
Concilie van Vienne 77,342
Confessor: zie Biechtvader
Contemplatie 110-112,155-156,
     172,298
Conversinnen: zie Lekenzusters
Conversinnen van Sint-Augusti-
     nus 156,163,165,173,342
Cornelia Claesdr, Witte Nonnen
     Leiden 263
Cornelia Filipsdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 197
Cornelia Jacobsdr van Antwer-
     pen, Sint-Hieronymus Ro-
     ma Leiden 193
Cornelia Jansdr, Sint-Catharina
     Schagen Leiden 242
Cornelia Pietersdr van Hillegom,
     Elfduizend Maagden War-
     mond 75,77
Cornelis Jansz, Sint-Cecilia Lei-
     den 64
Culemborg
     Derde-ordeconventen 273
Cura animarum: zie Zielzorg
Cyse van den Rutenberge 85

Dalmsholte 207
Dam, familie Van 190
Damers Jan Siiyez 212
Dammas Dircksz 32,44
David van Augsburg
     Profectus religiosorum 110,170
Delfland 133
Delft 17,186,232,237-238,240,
     250,261,315,337
     Begijnen 264
     Begijnhof 289
     Bezoek Geert Grote 43
     Derde-ordeconventen 108,
          172,273
     Fraterhuis 200,266
     Sint-Agatha 37,45,118,156,
          179,258,261
     Sint-Agnes 264,274
     Sint-Barbara 157,336
     Sint-Ursula 264
     Sion bij 274
Den Bosch: zie VHertogenbosch
Denekamp
     Landgoed Singraven 120
Den Haag: zie ’s-Gravenhage
Derde-ordeconvent: zie Tertiaris-
     senconvent
Derlevoorde, familie Van 190
Deventer 20,26,43,138,154,172,
     186,205,256,283,293,310,
     361
     Bergkerk 153
     Brandeshuis 153,179
     Buskenshuis 137,260
     Heer Florenshuis 62,172,
          199-200,211,2 66,342
     Kerk / Kapittel van Sint-Le-
          buïnus 26,51,85,87,
          149,151,153,173,211,299
     Kerstekenshuis 153
     Lamme-van-Diezenhuis 153
     Meester-Geertshuis 47,63,

          153,179,199,322,324,
          355
Devote gemeenschap 20,46-47,
     52-54,59,78-79,81-82,89,
     111,124,132,141-142,154,156,
     159-160,162,166,169,172-
     173,234,297-298,300,305
Diepenveen
     Klooster 63,78,96,100,107,
          138,152,180,199,211,
          286,329,331-332,339
     Zusterboek van 68,79,110,
          199,205,324,326,351,
          354
Diewer Adamsdr van der Goude,
     Elfduizend Maagden War-
     mond 75,197,271
Diewer Reyersdr van Oudewater,
     Sint-Margaretha Leiden 290
Diewer Willemsdr, Sint-Maria
     Abcoude Leiden 264
Diewer Willemsdr van Leiden,
     Sint-Catharina Schagen Lei-
     den 292
Dirc van Bossch 244
Dirk Boudijnsz van Zwieten en
     Lijsbeth 42
Dirc Claesz 115
Dirc van Delft 110
Dirck de Grave 163
Dirc van Herxen 41,44,62-63,
     107,122,211,223-224,354
     Copulata pro confessore sororum
          63
     De utilitate monachorum 223,
          232
     Eerste collatieboek 335
Dirck van Kampen, huis-ter
     Maat Zwolle 168,352
Dirck Koetken en Lyze 101,206
Dirk van Nijenrode 42
Dirc Pietersz 34
Dirck Smeets, Sint-Maria Mag-
     dalena Leiden 263
Dirck Willemsz van Poelgeest 36
Dode hand 79,169,231-233,237-
     238,241,249-250,302,341
Does, familie Van der 184,190
Doesburg 20
     Derde-ordeconventen 273
     Fraterhuis 256,266,361
     Grote convent 54,108,164
     Sint-Maria 271
Dominicanen 130,162,240,265,
     276,323


↑pag. 437↑

     Hollandse Congregatie 218,
     229,274
     Provinciaal 218
     Provincie Germania Inferior
     272,275
     Provincie Saxonia 274
Dominicanessen 21,156,173,346,
     352
     Reguliere dominicanessen
          21
     Seculiere dominicanessen
          21,316
     Statuten 53,89,94,157,159,
          331
Don Fadricque 292
Donatinnen: zie Lekenzusters
Donatio inter vivos (schenking on-
     der de levenden) 33,161,235-
     236,316
Doornik
     Begijnen 178
Dordrecht 17,186,287,315,318,
     348
     Derde-ordeconventen 172,
          273
Dos: zie Medegave
Draperie: zie Textielnijverheid
Drenthe 217
Droit des nouvels acquêts 241
Duitse Orde 27,84

Edam
     Sint-Maria Magdalena 271
Eem, familie Van 190
Eemse van Noorde 34,42
Eerste religieuze vrouwenbewe-
     ging 18,29,108,304-305,357
Egbert Jansz en Ermgard 55
Egidius 110
Einsiedeln 212
Elisabeth van den Minnesten,
     Buschklooster Zwolle 65
Elisabeth Wolfs, Kinderhuis
     Zwolle 60
Emmerik
     Derde-ordeconventen 273
Emmetgen Aerntsdr, weduwe
     van Jacob Adriaansz van der
     Does 197,243
Engelbert van Eenss 136
Enkhuizen 226,238
Erfrecht religieuzen 17,123,161,
     70,199,231-236,238-239,
     249-250,302
Erkenraad Gerritsdr, Elfduizend

     Maagden Warmond 189,242
Essching, familie 137,190,193
Esselikerwoude 131
Evert Foec 32,318,342
Evert van Lodensteyn 208
Exemptie 157,255

Femme Claesdr van Zanten 207
Femme ter Hunze, Maatklooster
     Zwolle 191
Femme Keteler, huis-ter Maat
     Zwolle 78
Femme Platen, Wytenhuis Zwol-
     le 59
Florence 166
Floris Hey 284
Foeye Pietersz van Zijl, Sint-Ur-
     sula Leiden 56
Franciscus Blonde 272
Frans de Wit 99
Frauenfrage 194
Frederik van Heiloo, Elfduizend
     Maagden Warmond 64
Frenswegen 256
Friesland 17,186,217,219,226,
     238-240,256,279,336
Fye Gerritsdr, Elfduizend Maag-
     den Warmond 77

Geert Grote
     Getijdenvertaling en -be-
          werking 82,107
     Leven van 38,43,78,159,
          179,199,205,210,220,
          322
     Preekverbod 256
     De simonia ad beguttas 77
Geert ten Busch 39
Geert Goedensoen 211
Geert Johansz van Tybencamp
     39
Geert Kute 123
Geertruid Arentsdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 284
Geertruid Cadeneters, Caden-
     etershuis Zwolle 30,39,41,
     44
Geertruid Claesdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 189,242
Geertruid Claes Hughen wedu-
     we: zie Geertruid Willem
     Claeszdr
Geertruid Diertsdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 189,242
Geertruid Dircksdr Koetken,

     Wytenhuis Zwolle 206
Geertruid Dirck Luytgensdr,
     Sint-Barbara Leiden 196
Geertruid Dircksdr van der
     Woltbeke, huis-ter Maat
     Zwolle 78
Geertruid van Doornik geheten
     van Zuthem, Geertruid-van-
     Zuthemhuis Zwolle 30-31,
     40-41,46, 235,345
Geertruid Hendriksdr, Sint-
     Hieronymus Roma Leiden
     07
Geertruid Jan Gerritszdr, Sint-
     Margaretha Leiden 245
Geertruid Willem Claeszdr, Sint-
     Cecilia Leiden 32,34,42,261
Geertruid Willemsdr: zie Geer-
     truid Willem Claeszdr
Geletterdheid religieuze vrou-
     wen 54,72,88,103,350
Geloften 20-21,54,58,72,74-75,
     80-81,107,142-144,155,163-
     65,175,281,298,300,304,
     316,328,342-343,365
Gelre 217,255
Gemeenschappelijk leven 20,52,
     42,298,322,345
     Invoering 46-48,160-161,
     300,322
Gender 19,315
Gent
     Begijnen van Sint-Elisabeth
          178
     Fraterhuis 266
     Observante dominicanen
          202,274
George de Lalaing 292
Gerard ten Busch 30,39
Gerard Scadde van Kalkar 38-39,
     41,44
Gerard van Vollenhove, Caden-
     etershuis Zwolle 200
Gerard Zerbolt van Zutphen 107,
     10
Gerbrant ten Busch 39
Gerbrich van Harstenhorst,
     huis-ter Maat, Wytenhuis en
     Kinderhuis Zwolle 260
Gerbrich Koetken, Wytenhuis
     Zwolle 206
Gerrit van Assendelft 209,228
Gerrit Boise 36
Gerrit van Bronkhorst 32,318
Gerrit die brouwer 294


↑pag. 438↑

Gerrit Hammas 207
Gerrit Jansz van Oegstgeest 212
Gese van Genne, Oldeconvent
     Zwolle 185
Gese ter Maet, Oldeconvent
     Zwolle 259
Gese Nanning, Wytenhuis Zwol-
     le 65
Getijden 60,66-67,72-73,81-84,
     89,91,97,103,105,111,143-
     144,162,164,230,249
     Van de Eeuwige Wijsheid 81,
          111,164
     Van het Heilig Kruis 82,97,
          104,162
     Van de Heilige Geest 82-83
Gijsbert Dou 44,270
Gijsberta van Weerdenburg 281
Gijsbrecht van Nijenrode 42
Gijsbrecht van Zwieten 244
Gildenregime 218,222-225,232,
     236-237,248-249,251,301
Goedele Essching, Wytenhuis
     Zwolle 193
Goes 186,226
Goes, familie Van der 183
Goesen ten Busch 39
Gostuwe van Berkum, Kinder-
     huis Zwolle 60
Gouda 17,19,38,46,98,127,186,
     222, 226, 238,316-317,339,
     341,359-360
     Bezoek Geert Grote 43
     Clarissen 130
     Derde-ordeconventen 273
     Fraterhuis 266
     Hofstedengeld 127,340
     Minderbroeders 130
     Rosendael 98
     Sint-Gregorius 274
     Sint-Janskerk 155
     Sint-Margaretha 98,100,
          222,355
     Sint-Maria ter Goude 98,
          274,365
     Sint-Maria Magdalena 98
Graaf Floris V 26-27
Graaf Willem III 237
Graaf Willem IV 217,237,244
Graaf Willem VI 217,226
Graft, familie Van der 183,190
’s-Gravenhage 186,217,226,228-
     229,238,244,255,273
     Dominicanessen 220
     Observante dominicanen
          202,274
     Sint-Elisabeth 239
’s-Gravenzande 131,186
     Sint-Maria Magdalena 274
Gravin Jacoba van Beieren 217
Griete Hendriksdr van Loven,
     Elfduizend Maagden War-
     mond 283
Griete Simonsdr 264
Griete van Windesheim 41
Griete Witsand, huis-ten Busch
     Zwolle 65
Groningen 217,353,355
     Begijnen 178
     Fraterhuis 266
     Oldeconvent 179
     Siwenconvent 178
Grootebroek
     Sint-Elisabeth 240
Grote Raad van Mechelen 244

Haarlem 17,186,226,231,238,
     273,315,360
     Begijnhof 44,98
     Bezoek Geert Grote 43
     Derde-ordeconventen 98
     Maria-Visitatie 64
     Observante dominicanen
          200,202,274
     Sint-Cecilia 98
     Zijlklooster 274
Habsburgse Rijk 217
Hadewijch 108
Haersolte, familie Van 190
Haerst, familie Van 190
Hagenpreken 286
Handenarbeid 48,54,72-73,81,
     84,97-101,105,111-112,114,
     126,133,162,178,222,230,
     273,332,339
Handschriftenbezit 68,100,102-
     103,105-112
Hanze 26,278
Harderwijk
     Derde-ordeconventen 273
     Fraterhuis 266
Hasselt 20,136
     Derde-ordeconventen 273
     Zwartewaterklooster 31,41
Hattem 200, 266
Hazerswoude 131,186
Hebdomadaria 65-67
Heilken Baertscherers weduwe,
     Wytenhuis Zwolle 185
Heiloo 64,200

     Sint-Willibrord 274
Helena Pietersdr, Sint-Agnes Lei-
     den 269
Helmich van Tweenhuysen 207
Den Hem: zie Schoonhoven
Hendrik van Alkmaar, Huis-ter
     Maat Zwolle 200,352
Hendrik van Compostelle 211,
     354
Hendrik Florisz 229
Hendrik Ghijsbrechtsz, Sint-Ca-
     tharina Rapenburg Leiden
     64
Hendrik Herp 110
Hendrik Houberch 224
Hendrik Pippinck 273
Hendrik Suso 82,107
Hendrik Voppenz, Oldeconvent,
     Kinderhuis, Cadenetershuis,
     huis-ten-Busch en huis-ter-
     Maat Zwolle 38-39,41,44,
     62,101,159,200,220,223,
     271,352
Hendrikje Helmichsdr van
     Tweenhuysen, Kinderhuis
     Zwolle 294
Hendrikje Johansdr Koetlcen,
     Wytenhuis Zwolle 207
Henegouwse dynastie 217
Herman ten Busch 123
Herman Hoerninck 207
Herman van Keppel 147
Herman Tydemansz ten Busch
     39
Herman Wermboudsz en Griete
     39
Hertger ten Busch 39
Hertog Aelbrecht van Beieren 32
Hertog Filips de Goede 217,219,
     240,248
Hertog Karel van Gelre 123
Hertog Karel de Stoute 217-218,
     241
’s-Hertogenbosch 186,290
     Fraterhuis 266
     Observante dominicanen
          202
Heusden 186,289
     Sint-Catharina 118,336-337
Heylwig Pietersdr, Sint-Marga-
     retha Leiden 32,41
Heylwig Pieter Wouterszdr: zie
     Heylwig Pietersdr
Hillegom 127,186
Hillegont van Boschhuysen 211


↑pag. 439↑

Hillegont Gheerlofsdr 35,41
Hillegont Jansdr, Sint-Cecilia
     Leiden 33
Hillegont, vrouw van Jan Ge-
     rytsz 245
His quae divini cultus, bul: zie Paus
     Bonifacius IX
Hoekse en Kabeljauwse twisten
     217,354
Hof van Holland 227,239,243-
     245,263,280,285
Hollandse Congregatie der do-
     minicanen: zie Dominicanen
Holtmeer
     Sint-Maria 271
Hoofdgeld 69,129,226-231,249,
     302
     Invoering van 230
     Vrijstelling van 129-131,231
Hoogwoude 186
Hoorn 232,238
     Vrouwenconventen en –
          kloosters 17,44
Höxter 176
Huge Hugenz van Zwieten 211
Hugo Woutersz Goutsmit 44,
     270
Huge van Zwieten 229,245
Hulsbergen
     Fraterhuis 266

leper
     Begijnen 178
IJsselstreek / IJsseldal 19-20,153,
     171,174,256,297,299-300
Immuniteit 143,231
Incorporatie 265-267,275,302
Inkleding 61,73-76,94,97,104,
     158
Institutionalisering: zie Ver-
     kloostering
Intellectuele vorming 101-105
Interdict 151,224-225,228,256
Intrede 17,22,34,42,71-72,76-
     80,92,110,133,177,185,187,
     194-196,199,203-204,208,
     222,227,235,239,282,284,
     298,303,335,348,351
     Leeftijd bij 175-176,180,192-
          194,203,266,301
Itaque inter, bul: zie Paus Pius V
Ittersum, familie Van 184,190

Jacob van Almonde 229
Jacob van Bosch 37,120

Jacob van Cattendijk 209
Jacob van Goch, Kinderhuis
     Zwolle 62,200,325,352
Jacob van der Goude 75
Jacob Jansz, Sint-Maria Abcoude
     Leiden 290
Jacob Kerstantsz, Sint-Hierony-
     mus Roma Leiden 64,129,
     285
Jacob van Noorde 35,42
Jacob Pietersz, Sint-Barbara Lei-
     den 270
Jacob Ruyssch 229
Jacob Stella, Witte Nonnen Lei-
     den 202,218,248
Jacob de Voecht 30-31,38-39,41,
     45,62,101,159-160,168,199-
     200,211,316,322,345
Jacob van Voragine 110
Jacob Wermboudsz en Lyze 39
Jacob Willemsz Vos, Sint-Maria
     Abcoude Leiden 64
Jacob van der Woerd 147
Jacob van den Woude 209,219
Jacoba Jacobsdr, Witte Nonnen
     Leiden 264
Jacoba van den Woude, weduwe
     van Gijsbrecht van Raep-
     horst 56,116,209
Jacomijne Costers 105
Jan van Blitterswijk en Alijt Flo-
     risdr 242
Jan Boisot 262
Jan Boudewijnsz 64
Jan Dirck Coenenz 102
Jan Dirck Lyefferneeff en Marit-
     gen Dircksdr 243
Jan van Epe 34,56,117,163
Jan Gerritsz, Sint-Margaretha
     Leiden 64,255
Jan Gerritsz van den Nijenburg
     113,128
Jan Gijsbertsz 147
Jan van Haelwijn 228,245
Jan van Hout 291
Jan Huusman Adriaansz 284
Jan Jansz, Sint-Michiel Leiden
     128,326
Jan van Nijenrode 42
Jan van Noorde 34
Jan Pietersz 55
Jan Rembrandsz, Sint-Hiero-
     nymusdal Leiden 51
Jan van Ruusbroec 107
Jan van Schoerenborch 271
Jan van Schoonhoven 107
Jan Seversz 278,365
Jan Vos Collairtsz 119
Jan van Wassenaar 219
Jan Wolfsz Mulert 207
Jan van den Woude 37-38,42-43,
     51,75,116,146,156,209,219,
     257,261,321
Jan van Zonnevelt 244
Jan van Zwieten 244
Jannetgen Heynricxdr 263
Sint-Janskamp: zie Vollenhove
Johan N., Witte Nonnen Leiden
     202
Johan Brinckerinck 63,199,211
Johan ten Busch 39
Johannes Cassianus 108,335
Johan Cele 38,210
Johan van Duimen en Lubbe 122
Johan Essing sr. en Margaretha
     137
Johan van den Gronde 63
Johannes van Haarlem, Kinder-
     huis Zwolle 62,200,223,352
Johan van Halle 207
Johan van Hoenhorst 86
Johan Holthusen en Aleid 86
Johannes Philippi 271
Johan Scutken 107
Johannes Tauler 107
Johan van den Toerne 207
Johan van Tybencamp en Bate
     39,123
Johan ten Voirde 211
Johan van den Water 235
Johan van Widenbrugge, Olde-
     convent Zwolle 199
Johanna van den Busch, Maat-
     klooster Zwolle 293
Johanna Hieronymusdr de Late-
     re, Sint-Hieronymus Roma
     Leiden 193
Joost van Thol 284
Jordanus van Quedlinburg 108
Judocus van Hoorn 271
Jutte, weduwe van Johan ten Ha-
     ve 261
Jutte van Millingen, Oldecon-
     vent Zwolle 59
Jutte Ruttersdr van Oudewater,
     Elfduizend Maagden War-
     mond 75,77,282

Kalkar
     Dominicanen 202,274↑pag. 440↑

Kampen 26,278,292,355
     Bezoek Geert Grote 43
     Derde-ordeconventen 172,
          273
     Kamper minderbroeders: zie
          Zwolle, Minderbroeders
     Marienrosencamp 260
     Sint-Agnes 179,186
     Sint-Michiel 179,186,355
Kapittel van Sion 19,58,60-61,
     63,66,71,82,88,93,96-97,
     99-100,110-111,171-172,258,
     264-265,269-270,273-274,
     324
     Statuten 53-54,58-59,65-66,
          71-74,76,84-85,88-91,
          94,103-105,157,159,
          274,323-324,327,329,
          332
Kapittel van Utrecht 44,59-60,
     66,68,71,74,79,90,92-93,
     105,143-144,157,172,240,
     252,258,265,270-273,275,
     280-282,298,315,319,323,
     324,330,344,364
     Statuten 53,58-59,67-68,
          72,76,82,84,89-90,93-
          94,100-101,103,105,157,
          332
Kapittel van Venlo 159
Kapittel van Windesheim 19,72,
     76,105,110,171,197,264-267,
     269-270,274-275,339,363,
     365
     Statuten 53,89,94,104,331
Kapitulare zusters 59-61
Kartuizers 106,344
Katwijk 64,127,128,131,200,208
Keizer Karel V 99,128,214,217,
     220,241,277-278
Keizer Maximiliaan van Oosten-
     rijk 129,214,220,240-241,
     278
Kellerwaarster 65,79
Kennemerland 133
Kerkelijk Recht: zie Canoniek
     Recht
Kerkelijke vrijheid 142,224,231,
     321
Kerkrechtelijke status: zie Cano-
     niekrechtelijke status
Kerspel Dalfsen 136-137,235
Kerspel Ommen 136
Kerspel Raalte 136
Kerstijn Aerntsdr, weduwe van
     Willem van Tetroede 209
Keukenwaarster 67,79
Keulen 74,202,212,228,290,350
     Begijnhuizen 222,358
     Zusterhuizen van het geme-
     ne leven 179
Klaarwater: zie Zwolle, Klaarwa-
ter
Kledingwaarster 65-66
Koosterordonnantie 17,238-242,
     244,248,360
Koetken, familie 184,190
Koning Filips II 220,244,262
Korenaccijns: zie Accijns, Koren-
     accijns
Kors Ewoutsz van Alphen 243
Koorgebed 21,54,66-67,79,81-
     82,84,91,97,103,111,142-
     143,164-165,300,304,326,
     342
Koorzuster 54,67,72,81,88,163,
     165,199
     Windesheimer 18-19,179
Kopiëren van teksten 100,105
Kosteres 65-67,79
Koudekerk 127,129-131,281
Kruistocht 133-134,259
Kunere Schimmelpenning 137

Laan, familie Van der 190
Lakennijverheid: zie Textielnij-
     verheid
Lambert van Tweenhuysen 207
Leeuwarden 361
     Dominicanen 274
     Dominicanessen 264
Leeuwen, familie Van 184,190
Leeuwenhorst, abdij 25,79,177,
     262,281,317,329,365
Leiden
     Academiegebouw 115,288-
          289
     Achtergracht 36,114-115,117
     Begijnen 98,178,227
     Beleg van 115,287
     Bevolking 27,186,206,211-
          212,214,278,292
     Bezoek Geert Grote 43
     Bouwen Louwenssteeg 36,
          115,121
     Breestraat 129,289
     Calslagensteeg 215
     Campweg 114
     Cellebroedersgracht 51
     Cellebroedersklooster 51,

     227
Doelengracht 116,119
Doelensteeg 116,119
Donkeregracht 115
Duitse Orde 27,147,330
Duizendraadsteeg 36,115,
     117,121
Economische ontwikkeling
     26-27
Gravenhof 42
Grevenstraat 36
Haarlemmerstraat 32,114
Heilige-Geesthuis 22,35,40,
     49-50,69,86,114-115,
     121,131,145,149,157,180,
     212,228,246,287,349
Heilige-Geestmeesters 35,
     227
Herenweg 115
Historiografie 22,25,29,32,
     37,113,120,125-126,133,
     139,187,317
Hogelandsteeg 35
Hortus Botanicus 288
Huisarmen 289
Jan Vossensteeg 36,115,118,
     121,162,212,262
Josefsteeg 114
Kakelaarstoren 115
Kerksteeg 117
Keur van 1446 99,187,227-
     228,241,245
Korte Agnietenstraat 114
Kreupelsteeg 115
Langebrug 115
Leprooshuis 189,280, 288
Leproosmeesters 130,279-
     280,288,340
Lombardsteeg 117
Lopsen: zie Sint-Hierony-
     musdal
Maredijk 37,117-118,121
Marendorp 26,34,115,117,
     121,128
Meyne uut den Waerd 31,41,
     44,49-50
Minderbroeders 51,171,272-
     273,286
Nieuwe Heerweg 258
Nieuwe Weg 115,120,147,
     262
Nonnensteeg 115
Onze-Lieve-Vrouwekamp
     34,215
Onze-Lieve-Vrouwekapel / –


↑pag. 441↑

     kerk / -parochie 27,32,
     34-35,37,40,44,56,64,
     95,114-115,117,120-121,
     145,147-149,155,162,
     215,218,257,264,282,
     284-286,292-293
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof
     33-35,102,114
Oude Vest 36,115,121,242
Papengracht 31,227,289
Papenstraat 289
Paradijssteeg 36,115,121
Peperstraatje 115
Pieter Symonszhuis 31,41,
     44,48-50,227,289
Prinsenhof 289
Rapenburg 26,31-32,36,56,
     115-116,118-119,121,130,
     147,149,162,262
Rentmeester van de geeste-
     lijke goederen 287,291,
     295
Rijnsburgerpoort 26,33,35,
     37,40,51,115,117,119-
     121,130,208,212,246,
     262,270
Schoolsteeg 115,117
Schutterij 285
Sint-Agatha 34,40,42,48-
     50,56,61,70,75-76,84,
     87,96,114-115,121,125,
     130,132-134,145-146,
     148-149,156-157,163,
     173,183-185,189-190,
     209,229,259,263,279,
     287,360
Sint-Agnes 34,36-37,40,49-
     50,69-70,76,84,95,98,
     114,118,121,125,131-134,
     145,148,156-157,162-
     163,173,184,186,190,
     229-231,262,269,275,
     284,289-290,319,324,
     326,341,346,349
Sint-Agnesbegijnhof (Grote
     of Faliede begijnhof) 25
Sint-Anthonisbrug 115
Sint-Barbara Bethanië 31-32,
     40,42,49-50,53,56,69-
     70,76,84,86,107,115,
     117,121,125-126,129,132,
     134,145,147,156-157,
     162,173,184,186,190,
     196,209,212,228-231,
     242,254,259,262-263,
     270-271,273,276,283,
     289,324,331,346,349
Sint-Barbarazusterschap 125
Sint-Catharinagasthuis 42,
     130,189,215,227,258,
     279,290,340
Sint-Catharina Rapenburg
     22,32,40,49-50,64,69-
     70,84,86,115-117,121,
     125-126,131-132,134,145,
     156,163,167,173,186,
     190,229-230,254,259,
     269,275,325,331,349
Sint-Catharina Schagen 36,
     40,48-50,53,67,69,84,
     86,88,94-96,98-99,115,
     117,121,125-126,128,132,
     134,145-146,148,156-
     157,173,184,190,193,
     211-212,215,219,228-231,
     242,254-255,259,262,
     264,270,272,276,286,
     288,291-292,319,349
Sint-Cecilia 30,34,40,42,
     48-50,64,76,114,118,
     121,125,131-132,145,149,
     157,190,229-231,261,
     288-289,319,324,350
Sint-Clara Nazareth 36,40,
     49-50,68,70,87,96,115,
     117,121,125,131-132,134,
     146,148,156-157,173,
     186,190,227,230-231,
     254,262-263,270-272,
     276,287,292
Sint-Elisabethsgasthuis 35,
     102,115,215,288,290
Sint-Hieronymusdal of Lop-
     sen 33-34,51,215,227,
     229,241,261,269-270,
     289
Sint-Hieronymus Roma
     22,35-36,40-41,49-50,
     54,58,64,68-70,72,76,
     82,84,99,105,107,115,
     118-119,121,129,132-134,
     145,147-149,158,162,
     167-168,171,173,190,
     193,212,219,228-231,
     241,254,257-259,261-
     263,272,274,285,287,
     290,324,326,331,335,
349,355,361-362,365
Sint-Jacobsgasthuis 285
Sint-Margaretha Roomburg
     22,32-34,37,40-41,43-
     44,47,49-50,57-58,61,
     64,68-69,75-76,99,
     102,107,113-114,117-121,
     125,128,132-134,139,
     143,145-147,155-156,173,
     184,186,190,197,208,
     211,214-215,218-220,
     226-228,240,242-246,
     254-255,257-259,261-
     262,270-271,273-274,
     277,280-281,283,286,
     288-291,319,324-325,
     329-330,336,346,349,
     354-355,357
Sint-Maria Abcoude 22,36,
     40,49-50,53,64,69-70,
     84,115,117-118,121,125,
     131-132,134,145,156,173,
     184,186,190,219,228-
     231,259,262-264,270,
     273,289-290,326,349,
     352
Sint-Maria in Bethlehem 51
Sint-Maria Magdalena 22,
     32,37,40,49-50,114-115,
     120-121,125,130,132-134,
     146,155,157,183,189-
     190,208,229,258-259,
     262-263,274,279,287,
     360
Sint-Michiel 22,34-35,37,
     40,49-50,53,61,64,69-
     70,76-77,84,95,98,
     102,114,121,131-132,134,
     145,148,157,162,186,
     190,215,219,228,231,
     242,259,262-263,270,
     273,282,289-290,326,
     349,354
Sint-Pancras ‘begijnhof’ 35,
     48-50,227,262,289
Sint-Pancraskapittel / -kerk /
     -parochie 28,35-37,40,
     64,87,96,115,117,121,
     145,147-149,254-255,
     272,285-286,288
Sint-Pancraskerkgracht 227,
     289
Sint-Pieterskerk / -parochie
     31-32,35,40,84,115,117-
     118,121,145,147-149,
     162,209,227,229,254,
     285-286,288,330
Sint-Ursula 35,40,49-50,


↑pag. 442↑

          56,70,76,84,95,114,
          121,126,131-133,145,148,
          156-157,162,173,190,
          211-212,229-231,288,
          290,324,346,350,354
     Sionshofje 289
     Universiteit 115,287-291
     Ursulasteeg 114-115
     Voldersgracht 32
     Vrouwenachtergracht 114
     Vrouwenkerksteeg 114
     Vrouwenkerkkoorsteeg 114
     De Waard 26,28,51,129,211
Witte Nonnen 22,32,40,42-
          43,45,48-50,53-54,59,
          72-73,75,82,88-90,92,
          100,103,105,115-116,121,
          126,130,132,134,145,
          156,158-159,162,173,
          184,186,190,200,202,
          218-220,228-230,240,
          248-250,258,263-264,
          274-276,286,288-289,
          291-292,299,304,309,
          313,323-325,335,341,
          350
     Zevengetijdencollege 84
Leiderdorp 27,40,127-128,130-
     131,186,214,255
     Engelendaal 33,44, 51,269,
          286,355
     Parochie 28,64,145,147,255,
          343
Lekenzusters 54,58,64,79,82,
     103,119,143,298
     Conversinnen 21,38,49,54,
          58,68,79,103,132,156,
          161-165,173,342,346
     Donatinnen 54,58,68,79,
          103,162
Leuven 186, 202
     Fraterhuis 266
     Observante dominicanen
          202
Lieffart van Ulzen, Oldeconvent
     Zwolle 62,185,352
Lieven N., Oldeconvent Zwolle
     62,185
Linnennij verheid: zie Textielnij-
     verheid
Lisse 127
Lodewyc van der Eyck 245
Losmaking van parochie 84,144-
     155,157,167,172-174,253,
     275,299,330
Lubbe Hermansdr Hoerninck,
     Kinderhuis Zwolle 207
Lubbert Roelofsz 207
Lubbrecht Hourkin 260
Lucas van Leiden 286
Ludeken ten Busch 39
LudekenJohansz 207
Ludowicus Philipsz van Bazel,
     fraterhuis Zwolle 62,352
Luik
     Fraterhuis 266
Lumme, weduwe van N. van Vol-
     lenhove 260
Lutgard van Nijenrode 42
Luther 278
Lysbeth Arentsdr 264
Lysbeth Arentsdr, Witte Nonnen
Leiden 292
Lysbeth Huge Ghijsbrechtsz we-
     duwe 244-245
Lysbeth Job van Nyeveltsdr, Elf-
     duizend Maagden War-
     mond 281
Lysbeth Willem Brils weduwe 34
Lyze, weduwe van Johan Veen-
ken 86

Machteld Jacob Adriaanszdr van
     der Does, Sint-Margaretha
     Leiden 197
Machteld Jansdr, Sint-Cecilia
     Leiden 33
Machteld Jansdr, Elfduizend
Maagden Warmond 185
Machteld Jansdr van den Wou-
     de, Witte Nonnen Leiden 32,
     43
Machteld Laurensdr, Sint-Cecilia
     Leiden 33
Machteld Nicolaasdr, Sint-Ceci-
     lia Leiden 33
Machteld Pietersdr 242
Machteld Simonsdr, Sint-Hiero-
     nymys Roma Leiden 242
Magdalena van Rooijen, Elfdui-
     zend Maagden Warmond
     285
Margaretha Aerntsdr Blok, Elf-
     duizend Maagden War-
     mond 184
Margaretha Boudewijnsdr, Witte
     Nonnen Leiden 32,43,324
Margaretha Claesdr, Sint-Marga-
     retha Leiden 102
Margaretha Gerritsdr Blok, Elf-

     duizend Maagden War-
     mond 184,284
Margaretha van Halle 207
Margaretha Jansdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 92
Margaretha van Kleef, echtgeno-
     te Hertog Aelbrecht van Bei-
     eren 32
Margaretha van Noortbergen 41,
     122
Margaretha Symonsdr, Sint-
     Margaretha Leiden 32,41
Margaretha Willemsdr van
     Boschhuysen, Elfduizend
     Maagden Warmond 102
Margriet Adamsdr van der Gou-
     de, Elfduizend Maagden
     Warmond 77,197
Margriet Jheronimusdr van
     Dam, Elfduizend Maagden
     Warmond 59,271,282
Margriet Korssendr, Sint-Marga-
     retha Leiden 243
Maria van Abcoude 36
Maria Cornelisdr van Dorp, Sint-
     Catharina Schagen Leiden
     264,291
Maria Filipsdr, Elfduizend
     Maagden Warmond 197
Maria Gerritsdr, Elfduizend
     Maagdenconvent Warmond
     65
Maria Gerritsdr van Dam, Sint-
     Catharina Schagen Leiden
     264,291
Maria Hendriksdr 283
Maria Jacob Adriaanszdr van der
     Does, Sint-Margaretha Lei-
     den 197
Maria Jacobsdr Vos, Sint-Maria
     Abcoude Leiden 184
Maria Jan Gerritszdr van den
     Nijenburg, Sint-Margaretha
     Leiden 113,128
Maria Henricsdr, Sint-Agnes Lei-
     den 284
Maria Jansdr, Sint-Margaretha
     Leiden 242
Maria Jansdr, Witte Nonnen Lei-
     den 291
Maria Joestendr Keghel, Elfdui-
     zend Maagden Warmond 75
Maria Pietersdr, Sint-Agnes Lei-
     den 284
Maria Symonsdr, Sint-Catharina


↑pag. 443↑

     Schagen Leiden 263
Maria Thoms, Sint-Agnes Leiden
     284
Maria Willemsdr Stoep, Elfdui-
     zend Maagden Warmond 92
Mariagetijden 81-82,111,164-165,
     282
Maria-officie: zie Mariagetijden
Mariken van Halle 207
Mariken Hobben 284
Mater 32,34,42-43,56-61,63,65-
     67,71 73-74,79,91-97,104-
     105,107,113,119-120,128-130,
     158,163,197,202,214-215,
     220,230,243,259-261,264,
     268,270,273,275,279-281,
     284,289-290,293-294,298,
     308,321,325
Mechelen 186,244-245
Mechteld Claesdr van Zanten,
     Kinderhuis Zwolle 207
Mechtild van Rieviren 105,334
Mechteld van Tweenhuysen 207
Medegave 76-80,125,127,133,139,
     199,206,208,232-233,298,
     329,340,353
Medemblik 226,238
Memoriedienst 85-88,103,111,
     145,148,162,206,208,219,
     254,330,355
Meynold van Windesheim 41,224
Michiel van Halle 207
Middelburg 56,186,361
Migratie 186,195,198,204,251,
     303,351
Millingen, familie Van 183,190
Minderbroeders 51,272
     Gaudente 160,271
     Keulse minderbroederspro-
          vincie 263,272
     Observante 171,272-273,276
Mis 32,36,38,57,59,61,73,84-90,
     104-105,111,144-148,150-154,
     164,167,211,258,279,330,
     334
Moderne Devotie 17-19,42-45,47,
     52,79,101,103-108,112,161,
     163,166,171,195,205,214,
     222,248,270,297,299,303,
     305,316,318,333-335,345,
     354
     Historiografie 18,169,317
     Hollands model van 171,316
     Mystiek en 105,108
     Onderwijs en 101,106,333-
          34
     Oorsprong 43,205,210
     Relatie met tweede religieu-
          ze vrouwenbeweging
          29,43-45,297
     Sallands model van 171,316
Molengeld: zie Accijns, Molen-
     geld
Moniale: zie Koorzuster
Monster 130
Münster: zie Colloquium van
     Münster
Munter, familie 190
Mystiek 18,88,105,107-108,110,
     336

Naaldwijk, familie Van 183
Naarden 200
Neeltgen Gerritsdr van Benthui-
     zen, Sint-Margaretha Leiden
     291
Nicolaas van Cusa 170-171,258,
     347,362
Nicolaas Dreyer 39
Nicolaas van Hoogstraten, Witte
     Nonnen Leiden 202
Nicolaas van Leiden, Witte Non-
     nen Leiden 202
Nieuwkoop 130
Nijmegen
     Observante dominicanen
          202
Noorde, familie Van 183-184,209,
     279
Noordwijk 130-131,186,261
     Sint-Barbara 36,258,261-
          262,274,281,361
Noordwijkerhout 127,177,186
Novice 54,72-76,79-80,90,101,
     103,105,170,197,281,298,
     308,324,334
Novicenmeesteres 103

Observantie 18,170-171,174,268,
     315,335
Oegstgeest 37-38,127-131,186,
     215,255
     Mariënpoel 37-38,42,49-50,
          75,133,135,177,180,262,
          274,286
     Onze-Lieve-Vrouwekapel 27
     Parochie 27-28
Oldenzaal 120
     Sint-Agnes 120,179
Ondermater 56-60,67,79,158,

     202,268,298,308
Onderwijs 100-101,103,106,333-
     334
Oost-west hypothese 19,110,171-
     172,174,297,307,336
Opstand 286
Otto van Nijenrode en Heilwich
     van Vianen 42
Otto von Passau 110
Oudenaarde
     Begijnen van Sint-Jeroen
          260
Oudewater 38,77,180,186
     Derde-ordeconventen 273
     Sint-Ursula of Elfduizend
          Maagden 75,240
Overijssel 25,136,138,151,181,
     198,217,237,256,279,352
Oversticht 172,198,203,217,237,
     249-250,278,286,292,302-
     303,350,354

Parijs 228
Paus Alexander VI 73,267
     Bul Circa statum regularium
     267
Paus Bonifacius VIII68
     Bul Periculoso 68,72,155
Paus Bonifacius IX 74,143-144,
     258
     Bul His quae divini cultus 74,
          143
Paus Clemens VII 133
Paus Eugenius IV151,259,264,
     272
Paus Gregorius XIII 273
Paus Johannes XXIII 143,356
Paus Leo X 272
Paus Martinus V 143,236,356
Paus Nicolaas V 151,162,259
Paus Pius II 119
Paus Pius V 273
     Bul Itaque inter 273
Periculoso, bul: zie Paus Bonifa-
     cius VIII
Pest 26-27,51,195,198,200,277-
     278,289,303,317,365
Petrus Poel: zie Pieter Uten Pol
Pieter Burgartsz 55
Pieter Gerritsz 273
Pieter Kant, Elfduizend Maag-
     den Warmond 62,175,280,
     282,326,340
Pieter Symonsz van Oerde 31,41
Pieter Uten Pol 44↑pag. 444↑

Pieter Willemsz Kant: zie Pieter
     Kant
Pieter Woutersz 41-42
Pieternelle Gerritsdr Ramp 87
Platen, familie 184
Portio canonica 128,136,145,147-
     149,153-154
Postulaat Joris van Egmond 258
Postulante 54,71-74,79-80,298,
     308
Pragmatische Schriftlichkeit 104
Prins Maurits 293
Prins Willem van Oranje 286-
     287,290,292,295
Priorin: zie Mater
Privébezit 20,47,58,79,107,143,
     161,164-165,178,281,295,
     304,365
Procuratrix 56,60-61,65,67,79,
     82,89,92,99,158,202,298,
     308,325
Proeftijd 43,54,71-74,80,175,
     284,298,324
Professie 54,61,72-74,76,80,91-
     92,94,97,103-104,155,158,
     162,175,243,254,275,283-
     284,292,295,298
     Formule 74-75,80,103,298
     Gouden professie 102,197,
          262
Prosopografie 21,23,50,177-180,
     182,187-188,203,297,305,
     307,310,314,348
     Methode 175-177,300
Proveniers 54-56,79,101,116,
     125,127-128,139,269
Purmerend
     Vrouwenconventen en
          -kloosters 44

Raso van Treslong 285
Raymundis Peraudi 259
Recht van blijde inkomst 197
Recreatie 81,96-97,281
Rederijkers 181
Reformatie 20,22-24,126,129,
     215,262,275,277-296,336,
     341, 348
Refterlezing 89,105,332
Refterwaarster 65,79,93,202
Regel van 1289: zie Sint-Francis-
     cus, Derde regel van 1289
Reguliere kanunniken en ka-
     nunnikessen 19-20,30,48-
     49,51-52,104,106,156,164-

     165,171,173,177,179-180,
     203,256,267-274,297-298,
     334
Reignerus N. 293
Reimerswaal 226
Rekenkamer van Holland 290
Religievrede 287
Remelburga Dircksdr, Sint-Mi-
     chiel Leiden 263
Reynolt ten Busch 39
Rhenen 222
     Derde-ordeconventen 273
     Sint-Agnes 222
Rijnland 27,42,133,187,227
Rijnsburg 186
     Abdij van 25,27,32,79,133,
          291,317
Rijsel 202,352
     Dominicanen 274
Robertus N. 259
Robyna Carbonniers, weduwe
     van Hendrik van Boschhuy-
     sen 56
Rodenburg: zie Leiden, Sint-
     Margaretha
Rolof die Baerscheerre 29
Rome 170,212,240
     Minderbroeders 272
     Sint-Pieter 259
Roomburg: zie Leiden, Sint-Mar-
     garetha
Rostock 202
Rotterdam 186,200,226,238,
     359
     Dominicanessen 220
     Observante dominicanen
          202,274
Rutenberge, familie Van den 191
Rutger van Doetinchem, Huis-
     ter Maat Zwolle 62,200,352

Salome Sticken 97,111,324
Salomon van Dulmenhorst 114,
     149
Sander Schimmelpenning, Ca-
     denetershuis Zwolle 62,294,
     325,352
Sassenheim 127
Sauvegarde 99,214,220
Scheerzuster 67,79,98
Schenking onder de levenden:
     zie Donatio inter vivos
Schagen 238
     Sint-Catharina 36,48,319
Schiedam 226,238,359

Schieland 133
Schoonhoven 172
     Sint-Michiel in Den Hem bij
          274
Schoorl 200
Schuldkapittel 64,81,90-93,111,
     268,273,331
Semi-religieuzen 21,110,141,166,
     178,316,342-343
Simonie 76-78
Sint-Augustinus 108
     Aanname regel van 51,54,
          71-72,76,85-86,119,121,
          141-142,144,152,159,
          161-164,168-169,187,191,
          228,234,257,267,269,
          273,300,346
Orde van 21,49,51,111,162,
     230,305
Regel van 18,21,49,54,74,
     79,93-94,132-133,142,
     157,269,275,298,323,
     344-345
Sint-Franciscus
     Aanname regel van 162-163,
          300
     Derde orde van 18,20,37,48-
          49,51,101,110,131,139,
          141-144,165,203,219,
          226,228,230,258,261,
          272-273
     Derde regel van 1289 20,46-
          47,66,74,82,90,101,
          159,270-271,308
Sint-Truiden 292
Slot: zie Clausuur
Snavel, familie 190
Sobbe, familie 183-184,190
Sofie van Rijn 262
Stant Dobbenz 212
Staten van Holland 244,287-
     289,295
Staten van Overijssel 138,237
Steensubsidie 219
Stein (bij Gouda)
     Emmaus 274
Stilzwijgen 81,88-89, m, 164,
     330
Stompwijk 130
Subpriorin: zie Ondermater
Styne Tyasen 86
Swaan Koetken, Wytenhuis
     Zwolle 206
Symon Huybertsz 289
Symon Jansz van Alkemade en


↑pag. 445↑

     Sophia Ysbrantsdr van Spar-
     woude 31,42,86,115,147,
     162,209,278,330
Symon van den Woude: zie Sy-
     mon Jansz van Alkemade

Tertiarissen 18-19,74,92,105,
     108,110-111,142-143,164-165,
     170-171,177,179,230,273,
     281,328,336,345,366
     Conventen 52,68,73,80,
          100,108,111,124,132-133,
          157,164,266,271,275,
          297-300,304,319,335,
          338,344
     Reguliere tertiarissen 20
     Seculiere tertiarissen 20,316
Tetrode, familie Van 183-184,190
Texel 186
     Sint-Agnes 263,271,283
     Den Burch 263,271,283
Textielnijverheid 26,67,97-99,
     111,122,125,127-128,139,214,
     226,245-246,301-302
     Lakennijverheid 26,98-99,
          198,227,240,245,251,
          332
     Linnennij verheid 98-99,
          240,245,332
These-1520 209,277,295,303
Thomas Blaeuwaert 38,146,257
Thomas van Cantimpré
     Liber apum 170
Thomas van Kempen 43,45,107,
     205,210,256
Tiende penning 244
Tigeler, familie 184
Tryn Egbertsdr van Leiden, Sint-
     Clara Nazareth Leiden 292
Tweenhuysen, familie Van 184,
     190-191
Tybencamp, familie Van 45,190
Tydeman ten Busch 39

Urbanisatie 51,195,198,203,297,
     303-304
Utrecht 180,186,188,200,224,
     226,231,256,290-291
     Bethlehem 273
     Dominicanen 274
     Bezoek Geert Grote 43
     Sint-Cecilia 37,44-45,156,
          261
     Sint-Nicolaas 179,273
     Sint-Pieter 162,224

Utrechts Schisma 150-151,256-
     257,361

Valkenburg 130-131
Vasten 57,86,90,93-94,104-105,
     111,116,268,331-332
Verkloostering 19,23,46,106,
     141-174,299-300,309,342,
     346
Visitatie 258,264,266-268,270-
     271,273-275
Vlaanderen 102,181,231,342,357
Vlaardingen 131
     Sint-Cecilia 262
     Sint-Margaretha 120
Vollenhove
     Derde-ordeconventen 273
     Sint-Janskamp bij 271
Voorbede 167,216,223-233,301
Voorburg 128
Voorhout 127,130-131,186,262
Voorschoten 128-129, 131m 186,
     242
Voorst, familie Van 190-191
Vorenbroek 129
Vranck van de Boekhorst 36,
     209,261,362
Vranck Gijsbrechtsz van Keeten
     212
Vrijdom van accijns: zie Accijns,
     Vrijdom van
Vrouwenoverschot 194-195,198-
     199,303

Walich Pietersz 36
Walraven van Meurs 256
Warmond 37-38,40,43,55,64,
     102,116,127-129,131,186,
     219,261
     Elfduizend Maagden 22,37,
          40,42-44,48-50,53,55-
          56,58,61,64-65,75-77,
          79,86,92,98-99,101-
          102,107,109,116,121,
          126-127,129,132,134,
          145-146,148,156,173,
          175,183-186,189-190,
          193,197,208,219,242,
          257,259,261-262,270-
          271,280-282,284,289-
          290,295,304,314,324-
          326,328,349
     Mariënhaven 34,41-43,51,
56,135,162, 257,282
     Parochie 28,37-38,64,102,

          116,121,128,139,145-146,
          219,261
Wassenaar 27,128,130-131
Water, familie Van den 184,190
Watergeuzen 263,286
Weden, familie Ter 191
Wederdopers 278-279
Weduwen 30-31,34,37-38,43,
     102,151,185,198-199,268,
     301,348-349
Wermboud van Boskoop 44,270
Wermboud van der Goude, Elf-
     duizend Maagden War-
     mond 75
Werner Johansz 235
Westfalen 171,342
Weyntgen Hendriksdr, Sint-
     Maria Abcoude Leiden 290
Wezel
     Dominicanen 202
Wicherding, familie 190
Wichers, familie 184
Wijbisschop Johannes 153
Wijk bij Duurstede 289
Willem van den Berg 292
Willem van Boschhuysen 244
Willem Clinckaert 172,261,273
Willem van der Does 244
Willem van Gelre, Huis-ter Maat
     Zwolle 186,352
Willem toe Ghetekote en Aleid
     86,207
Willem Hendriksz 270
Willem Huge Boelincxz 211
Willemtgen Jansdr van Zoeter-
     woude, Sint-Margaretha
     Leiden 291
Willem Kute 123
Willem Ludekensdr, Maat-
     klooster Zwolle 191
Willem Obrecht 274
Willem Radboudsz van
     Naarden, Sint-Michiel Lei-
     den 64
Willem Rondiel 35
Willem van Twicloe 86
Willem Willemsz 212
Willem Witvoet, Oleconvent
     Zwolle 199
Winterswijk 200
Wobbe, vrouw van Arnt Geerts-
     sen 207
Woerden 128
Wolter Roelofsz 207
Woude, familie Van den 42-43,


↑pag. 446↑

     52, 184
Wouter van Gheer 212-213
Wouter van der Goude 162
Wouter Hugenz 42
Wrede, familie De 184
Wyte van Windesheim, Wyten-
     huis Zwolle 31,40,44,62,
     224

Yde, weduwe van Lubbert de
     Cleyne 86
Ysbrand Hugenz 51

Zevenhuizen 289
Ziekenwaarster 65-67,79,89,
     104-105
Ziekenzorg 101,112,298,354
Zielzorg 61-64,150,153-154,166-
     167,220,253,264-266,271-
     272,275,300,302
Zierikzee
     Dominicanen 274
Zijl, familie Ten 191
Zoetermeer 186
Zoeterwoude 27,119-121,125,127-
     131,147,186,208,219,228,
     262,270-271,277,280,286,
     289,355
     Parochie 28,214
     Roomburgerwetering 255
     Schout en buren 143,243-
          244
Zusterboeken 22,68,97,107,110,
     199,205,316,324,326,351,
     354
Zusters van het gemene leven
     In het Duitse taalgebied 18,
          45,47,54,61-62,68,163-
          164,169,179,198,260,
          266,318,325,344,349
     Voorgeschiedenis 47-48,172
     Zusterhuizen 20,46-48,52-
          53,67,78-79,82,110-111,
          124,132-133,141-142,144»
          154,156,169,172-173,
          191,203,265,297-298,
          300,305
Zutphen 20,169,172,292
     Adamanshuis 169
     Sint-Catharina 157
     Spittaal 169
     Zusterhuizen van het geme-
          ne leven 100,169
Zwammerdam 129-130
Zwane Roelofsdr, Huis-ter Maat

     207
Zwarte, familie 183-184
Zwartewaterklooster: zie Hasselt
Zwolle
     Agnietenbergklooster bij
          Zwolle 45,51,96,138,
          152,154,161,205,210,
          256,267,279,286,293,
          316
     Arme fraterhuis 62,200,342
     Assendorp 30,122
     Begijnenstraat 30,121,124
     Bethlehemklooster 30,51,
          86,96,122,137-138,152,
          154,161,199,256,267,
          342,352,357
     Bevolking 26,45,98,186,
          206,210,214,251
     Bezoek Geert Grote 43
     Broerenklooster 51,161,293-
          294,342,345
     Cadenetershuis 22,30,33,
          39,45,47-48,50,62,68,
          122-124,135-138,150-153,
          159,161,169,173,183-
          184,186,191,200-201,
          209,223,232,236,248,
          260,267,294,325,339,
          342,352
     Diezerpoort 136-137,207
     Diezerstraat 222
     Domus Parva: zie Arme frater-
          huis
     Economische ontwikkeling
          25-26
     Fraterhuis 30,38,41,45,51,
          62-63,121-122,138,152-
          154,168,207,210-211,
          223,257,265-267,345,
          354
     Geertruid-van-Zuthemhuis
          22,33,38,40,46,48,50,
          68,122,124,137,149,
          160,186,190-191, 235,
          260,322,329,345
     Heilige-Geestgasthuis 39
     Historiografie 22,25,29,113,
          125,139,236,317
     Holtenbroek 99,136-137,294
     Huis-ten Busch / Busch-
          klooster 30,33,38-39,
          45,47-48,50,54,59,62,
          65,68,72,85,98,102,
          122-124,135-138,150-153,
          159,161,164,168-170,
          173,184-187,191, 207,
          223,232-235,248,260,
          267,269,275,294,324,
          332,339,345,352,358
     Huis-ter Maat / Maat-
          klooster 30,33,39,47-
          48,50,53-55,57,59,60,
          62,67-68,71-72,74,78,
          81-82,85-88,90,92-94,
          96-99,103-105,122-124,
          137-138,150-153,159,161,
          164,168-170,173,184-
          187,191,200,207,219,
          223,232-234,236,248,
          260,267,269,293,327,
          331-332,339,345,352-
          353
     Jufferenconvent 295
     Kamperpoort 211
     Katwolde 99
     Kinderhuis 30,33,38-39,41,
          45-46,48,50,55,60,62,
          68,78,86,99,101,122-
          124,135-138,150-153,
          169,183-186,189-191,
          207,211,223,232,234-
          235,248,260,267-268,
          293,325,339,345,348,
          352,358
     Klaarwaterklooster, bij
          Zwolle 31,41,48,50
     Kloosterparagrafen 225,236
     Lucienacht 1416 236
     Luttekepoort 137
     Marke Dieze 25,99
     Mastenbroek 99,136-137
     Minderbroeders 30,51,121,
          160,271,276
     Musschenhagen 30-31,122-
          124
     Nieuwstraat 30,39,122-124
     Observante dominicanen 51,
          202,294
     Oldeconvent 25,29,33,39,
          46,48,50-51,53,59,61-
          62,68,71,77,82,85-86,
          89,94,96,107,121-122,
          124,135,137,144,149,
          159-160,168,173,179,
          183-186,189-191,199-
          200,218,220-223,232,
          234-235,248-250,253,
          259-260,265,271,276,
          294,304,313,323,329,
          352,358


↑pag. 447↑

     Oldermannen 223-225
     Onze-Lieve-Vrouwekapel 26
     Praubstraat: zie Begijnen-
          straat
     Provisoren 150,224,234-235,
          249,293-294
     Rentmeester van de geeste-
          lijke goederen 292
     Ruitenveen 137
     Sassenpoort 30,122,124,136-
          137
     Sassenstraat 39
     Schoutensteeg 30,122,124,
          338
     Sint-Laurentiuskapel 200
     Sint-Michaëlskerk (Grote
          kerk) 26,33,71,87,152,
          224,253,286
     Sint-Michaëlsparochie 26,
          29,139,149
     Smeden 123,222,246
     Stadsrecht 25,232,235,358
     Stadsschool 38,101,200,210
     Voorsterpoort 30-31,33,41,
          122-123,137
     Visitatiecommissies 234,
          249,358
     Waakplicht 222,232
     Waterstraat 39,136-137
     Windesheim, klooster 30,
          39,51,62,68,138,151-
          152,154,161,163,200,
          207,256,266-269,275,
          286,358
     Wolweversstraat 122
     Wytenhuis 22,31,33,40-41,
          45,47-48,50,55,59,62,
          65,68,98-99,101,122-
          124,135,137-139,150-153,
          161,173,184-186,190-191,
          193,206-207,211,232-
          233,236,248,259-261,
          267,293-294,322,324,
          332,339,345,352
Zuidbroek 136
Zwollerkerspel 256


↑pag. 448↑
 
– Luijk, M.D. van (2003). Bruiden van Christus: De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580. (proefschrift). Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam.

Category(s): Zwolle
Tags: , ,

Comments are closed.