Voorrede

VOORREDE,

_____

Nu onder de muren van Zwolle een klooster gaat verrijzen voor de Paters Dominicanen, zal waarschijnlijk bij menigeen de aandacht sterker getrokken worden tot een oud gebouw, dat onder den naam van het Broerenklooster iederen Zwollenaar bekend is. Daar leefden reeds vóór eeuwen Sint-Dominicus’ zonen, want hunne brieven te Zwolle zijn van ouden datum; daar werkten zij voor de eer van God en het heil der zielen, totdat zij moesten wijken voor den onvermijdelijken drang der tijdsomstandigheden. Hun wel en wee hing uiteraard van de lotgevallen af der burgerij, waaronder zij verkeerden, zoodat hunne geschiedenis tevens een, zij het ook bescheiden, blik gunt in het verleden van ons voorgeslacht. Allen, wien dat verleden ter harte gaat, hopen wij derhalve eenigszins te verplichten door hun eene geschiedkundige schets aan te bieden van het Dominicaner Klooster te Zwolle.
Bij het ontwerpen dezer schets hadden wij minder het oog op den beperkten kring der vakgeleerden, dan wel in ’t algemeen op allen, die belangstellen in het godsdienstig leven en streven onzer voorvaderen. Wij hebben ons daarom onthouden, de bladzijden te beladen met aanhalingen en aantee-

[pag. 4]

keningen, en gemeend te kunnen volstaan met hier de voornaamste bronnen aan te geven, waaraan wij onze gegevens ontleend hebben.
A. J. J. HOOGLAND, O. P. Het Broeren-Klooster te Zwolle. Arch. v. Utrecht.
B. De JONGHE, O. P. Desolata Batavia Dominicana. Oudheden en gestichten van het Bisdom van Deventer.
Dr. J. G. R. ACQUOY. Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
G. H. M. DELPRAT. Verhandeling over de Broederschap van G. Groote.
VAN HATTUM. Geschiedenis der stad Zwolle.
De Godsdienstvriend, jgr 38. Het Aartspriesterschap van Zwolle.
Met weemoed brengen wij hier onzen welgemeenden dank aan den tevroeg ontslapen Mr. L. VAN HASSELT, rijksarchivaris te Zwolle, die zijn bibliotheek welwillend voor ons open stelde, den minzamen geleerde, van wiens voorlichting en rijke kennis wij ons zoo veel beloofd hadden.
En hiermede bevelen wij deze bladzijden den goedgunstigen lezer aan.

P. Fr. G. A. MEIJER,
Ord. Praed.

Nijmegen, den 25sten October, 1900.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.