BRONVERMELDING

BRONVERMELDING
Archivalia
GAZ : Gemeente Archief Zwolle
IA : Instellings Archief
De volgende archiefstukken werden geraadpleegd:
Algemeen
IA002 00016 – 00056 : Notulen 1854 – 1912
IA002 00067 : Reglementen met wijzigingen 1833 – 1857
IA002 00068 : Rapport betreffende vroegere reglementen
IA002 00069 – 74 : Ingekomen stukken
IA002 00075 – 76 : Uitgaande stukken
IA002 00092 : Agenda van ingekomen en uitgaande stukken
IA002 00094 : Index op de agenda
Bijzonder
IA002 00096 : Staten houdende opgave van de aftreding der Regenten
IA002 00097 : Akten, waarbij een Regent gemachtigd wordt om de belangen van weeskinderen te behartigen
IA002 00098 : Instrukties voor het personeel 1833-1917
IA002 00099 : Sollicitaties naar vacante personeelsfunkties 1905 en 1911
Wezen
IA002 00103 : Kinderboek 1823-1945
IA002 00104 : Register van kinderen 1856-1905
IA002 00105 : Lijst met opgave van de opgenomen wezen 1835-1949
IA002 00106 : Bijlagen bij de stukken betreffende opname van kinderen
IA002 00111 : Register van verstrekte geneesmiddelen
IA002 00113 : Stukken betreffende levering en reparaties van schoenen.
_______________↓_______________


|pag. 138|
Vertrek.
IA002 00114 : Register met opgave van wezen die het Weeshuis verlaten hebben 1864-1899
IA002 00116 : Stukken betreffende de uitzet 1836 en 1897
IA002 00117- 00122 : Register met opgave van de werkjongens (wekelijkse verdienste, zakgeld, spaargeld etd.)
IA002 00124 : Stukken betreffende de verdiensten van werkjongens 1895-1898
IA002 00125/26 : Register verstrekte gereedschap 1856-1881
IA002 00127 : Rapport betreffende het herhalings- en gymnastiekonderwijs met vermelding van wezen die dat volgden
IA002 00130 : Brieven van de oud-wees G. van Brummen vanuit Davos 1885-1888
IA002 00135/6 : Rekening-courant van de thesaurier als beheerder van het geld van wezen die in het Weeshuis zijn opgenomen 1857-1926
IA002 00142 – 149 : Stukken betreffende de ouderlijke boedels van opgenomen wezen 1833-1960
IA002 00150 : Nieuwjaarswensen van wezen en oud-wezen aan de Regenten, 1854-1874
IA002 00151 : Opstellen naar aanleiding van een tentoonstelling in Arnhem, 1879.
IA002 00152 : Liedjes gezongen door wezen bij diverse gelegenheden, ± 1900 en 1923
Huishouding
IA002 00153 : Register van ingekomen en verbruikte levensmiddelen, verdeeld in rubrieken, 1863-1882
IA002 00154 : Huishoudboek 1887-1903
IA002 00155 : Register van jaarlijkse uitgaven van levensmiddelen, onderwijs en gereedschap, 1882-1899
IA002 00156 : Staat met opgave van de kosten van verpleging, berekend per wees per dag
IA002 00157 : Register van ingekomen brandstoffen, gas en water 1883-1900
IA002 00161/2 : Register van voeding en kleding 1901-1905
_______________↓_______________


|pag. 139|
IA002 00164 : Lijst met opgave van de bestedingen van de fooienpot
Financiën
IA002 00292-316 : Register houdende opgave van de jaarlijkse ontvangsten 1854-1878
IA002 00317-350 : Register houdende opgave van de jaarlijkse uitgaven 1854-1878
IA002 00351-384 : Register houdende opgave van de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven 1879-1912
IA002 00460-464 : Legger van ontvangen vaste inkomsten 1854-1912
IA002 00477 : Opgave van de inkomsten uit verpachting van land, de naam van de pachters en de verpachte percelen.
IA002 00478 : Verpachting van land voor meerdere jaren 1854-1912
IA002 00479 : Verpachting van land voor één jaar 1898-1912
IA002 00495 : Kapitalen op het Grootboek der Nationale Schuld
IA002 00496 : Hypothecaire leningen, verstrekt door het Weeshuis

_________________↓__________________


|pag. 140|

Literatuurlijst.

Gedrukte bronnen.

 • A. Cohen en W. de Sitter, Verslag van het eerste congres over het armwezen, gehouden te Groningen op 26 en 27 juni 1854. Groningen, 1854.
 • E.J. Jonkers, Beschouwingen over de oorzaken der grote kindersterfte (meer speciaal in het eerste levensjaar) en de middelen die tot verbetering daarvan kunnen leiden. Groningen, 1903.
 • J. Koonings, De School. Practische Paedagogiek ten dienste van onderwijzers. Zutphen, 1897.
 • M.W. Scheltema, Weesverzorging in vroegere en in onze dagen. Leiden, 1879.
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 100, wet van den 28sten Juni 1854, tot regeling van het Armbestuur.
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 85, wet van den 1sten Juni 1870, houdende wijziging der wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad nr. 100), tot regeling van het Armbestuur.
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 165, wet van den 27sten April 1912, tot regeling van het Armbestuur.
 • Volkstellingen van 1859, 1869, 1879, 1889, 1899, 1909, 1919, betreffende de kerkelijke gezindte. Cijfers verstrekt door het C.B.S.

Literatuur.

 • Algemene Bijstandswet en aanverwante regelingen (band 1). Inleiding, p. 1-3. Deventer, 1981.
 • F.C. Berkenvelder, Zo was Zwolle rond 1900. Zwolle, 1970.
 • I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw. Utrecht, 1967.
 • A.H. ten Cate, Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. Onuitgegeven scriptie M.0. B, 1979.
 • A.H. ten Cate, Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. In: Overijsselsche Historische Bijdragen nr. 96 (1981). p. 99-122.
 • J.C. van Dam e.a., Honderd Jaar Armenwet 1854-1954. Maatschappelijke zorg in historisch perspectief, p. 82-149. Alphen aan de Rijn, 1955.

_________________↓__________________


|pag. 141|

Literatuurlijst.

 • L. Dasberg, Het socioculturele leven in Nederland 1844-1875 In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 12, p. 209-266.
 • L. Dasberg, Het socioculturele leven in Nederland 1895-1912 In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 13, p. 359-384.
 • L. Dasberg en J.W.G. Jansing, Meer kennis, meer kans. Het Nederlandse Onderwijs 1843-1914.
  Haarlem, 1978.
 • K. Dekker, Zwolle, funktie en ritme van een middelgrote stad. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis, 1962, deel 53. p. 57-72.
 • E.J. Demoed, Van Wezen en Weeshuizen. In: Nederlandse Historiën 71, afl. 5, p. 3-9, 55-64.
 • W.A. Elberts, Historische wandelingen in en om Zwolle. Zwolle, 1890.
 • G.A.J. Van Engelen van der Veen, De verhouding van de Gemeente Zwolle tot het Weeshuis der Nederduitsch Hervormde Gemeente aldaar. Zwolle, 1926.
 • J. Erdtsieck en W. Faber, Een aanzienlijke gemeente met eerlijke verdraagzaamheid Zwolle, 1989.
 • J. Geesink, Het Weeshuis te Zwolle In: Buiten, jaargang 22, nr. 30, 28.07.1920 p. 371.
 • J. Hagedoorn, Verbroken stilte. Een schets van Zwolle in de 19e eeuw. In: Zwols Historisch Jaarboek II (1985). p. 14-27.
 • H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek. De Nederlandse sociale ontwikkeling 1850-1940. Roermond/maaseik, 19662.
 • F.A. Hoefner, Wandelingen door Oud Zwolle. Zwolle, 1912. p. 110-111.
 • W.A. Huysmans, Inleiding van het Instellingsarchief van het Weeshuis der Hervormde Gemeente. Zwolle, 1972.
 • J.A. de Jonge, De Industrialisatie in Nederland, 1850-1914. Nijmegen, 1976.
 • J.A. de Jonge, Het economische leven in Nederland, 1844-1873. In: A.G.N., deel 12, 1977. p. 53-76.
 • _________________↓__________________


  |pag. 141|

  Literatuurlijst.

 • J.A. de Jonge, Het economische leven in Nederland, 1873-1895. A.G.N., deel 13, 1978, p. 35-53.
 • J.A. de Jonge, Het economische leven in Nederland, 1895-1914. A.G.N., deel 13, 1978, p. 249-281.
 • A. Perry -Schoot Uiterkamp, Armoede en Armenzorg in Zwolle in de tweede helft van de negentiende eeuw. Onuitgegeven doctoraalscriptie. Nijmegen, 1977.
 • A. de Regt, Armenzorg en disciplinering. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 81/82, deel 8, p. 636-659.
 • H. Scheepstra, Beknopte Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs. Groningen, 1911.
  p. 101-109, 173 en 223-233.
 • F. Schoenmaker, Eeuwfeest van het R.K. Weeshuis te Zwolle 1812-1912. Zwolle, 1912.
 • H.J. Smit, De Armenwet van 1854 en haar voorgeschiedenis. In: Historische Opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. J. Huizinga. Haarlem, 1948. p. 218-246.
 • J.H. Stuyvenberg e.a., De economische geschiedenis van Nederland. Groningen, 1979.
 • Th. van Tijn, Het sociale leven in Nederland, 1844-1875. A.G.N., deel 12, 1977, p. 131-166.
 • Th. van Tijn, Het sociale leven in Nederland, 1875-1895. A.G.N., deel 13, 1978, p. 77-90.
 • Th. van Tijn, Het sociale leven in Nederland, 1895-1914. A.G.N., deel 13, 1978, p. 295-314.
 • A.C.J. de Vrankrijker, De sociale gedachte in Nederland in de 19e eeuw. In: Kleio 1966, nummer 6, p. 13-25.
 • T.J. de Vries, Geschiedenis van Zwolle, deel II. Zwolle, 1961.
 • J. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw. Antwerpen/Utrecht, 1973.
 • L. van Vuuren, Rapport betreffende een onderzoek naar de welvaartsbronnen van de Gemeente Zwolle. Zwolle, 1939.
 • W.A. van Wijk, Opvoeding en onderwijs. Paedagogiek voor aanstaande en jonge christelijke onderwijzers. Goes, 1923. P. 363-365, 392-395, 472.
 •  
  – Westerink- van Bochove, I.W. (1989). Het weesje dat om hulpe schreit: Het weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle van 1854-1912. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.

Category(s): Zwolle

Comments are closed.