De tweede uitgave van Winhoff’s Landrecht van Auerissel


DE TWEEDE UITGAVE VAN
WINHOFF’S LANDRECHT VAN AUERISSEL.

____________

     Bekend is het, dat de Kamper boekdrukker J.A. de Chalmot in 1782 eene nieuwe uitgave bezorgd en gedrukt heeft van het „Landrecht van Auerissel. Tho samen gebracht vnde vthgelecht, doer Melchioren Winhoff. Ghedruckt tho Deuenter, By Simon Steenbarch. Anno 1559.” Uit het voorberigt kan men ook weten, dat de belangrijke aanteekeningen, die deze uitgave zoo verre doen verkiezen boven de oorspronkelijke, voor een groot deel afkomstig zijn van Mr. J.W. Racer.
     Tot de minder bekende bijzonderheden behoort, dat de termijn van inteekening op dit werk lang gesloten was, voordat laatstgenoemde in eenig verband daartoe stond, dat er oorspronkelijk slechts sprake was van geschiedkundige en niet van regtsgeleerde aantekeningen en dat de Chalmot aanleiding tot dezen herdruk gevonden heeft in de omstandigheid, dat de eerste druk destijds zoo zeldzaam was, dat men op boekverkoopingen drie à vier dukaten voor een exemplaar besteden moest. Een en ander blijkt uit een voor mij liggend gedrukt „Bericht van inteekening.” Dit Bericht draagt het jaartal 1781; de titel van het werk zoude zijn: „Landrecht van Auerissel tho samen gebracht unde vchgelecht (sic), doer Melchiorem Winhoff MDLIX. Nu op nieuws gedrukt en met aantekeningen vermeerdert door een liefhebber van de vaderlandsche geschiedenissen en rechten.” De inteekening stond open tot het laatst van October en zoo mogelijk zoude het werk nog voor het einde van het jaar verschijnen. Dat die „Liefhebber” de Chalmot zelf was, komt mij zeer waarschijnlijk voor.
V. D.          
 
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874). De tweede uitgave van Winhoff’s Landrecht van Auerissel. BtdGvO, 1,, 186.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.