Het Exercitie-Lokaal te Kampen, ter dienste van het Instruktie-Bataillon


|pag. 233|

HET EXERCITIE-LOKAAL TE KAMPEN, TER DIENSTE VAN HET
INSTRUKTIE-BATAILLON.

GEBOUWD IN 1855. – (MET EENE PLAAT. PLAAT XIII).
Medegedeeld door den heer P. BONDAM, stads architekt te Kampen.

_______

     Dit gebouw, waarvan de inrigting op de hierbij gevoegde afbeelding is aangetoond, staat achter de kazerne van het instruktie-bataillon op een terrein, dat door de gemeente Kampen daartoe werd aangekocht. De schuine rigting van den voorgevel, als het alignement of de rooijing der belendende gebouwen, moest behouden blijven; die belendende gebouwen verhinderden tevens het plaatsen van meer lichtramen in de zuidelijke en noordelijke zijmuren, hetgeen evenwel aan den noordkant van geen belang was, omdat het daar staande gebouw aan de gemeente behoort en alzoo het plaatsen van lichtramen aan den tuin geen bezwaar opleverde; het gebouw is dan ook voldoende verlicht.
     De hoogte der zijmuren boven den vloer is 4.60 ellen.
     Tot bekapping is alleen van dennen- en vurenhout gebruik gemaakt. De hoofdbalken hebben eene zwaarte van 15 bij 20 duimen; de overige zamenstellende deelen der kapgebindten zijn ter zwaarte van 13 bij 18 duimen, en de hangers van 10 bij 18 duimen; de nok en gordingen zijn zwaar 10 bij 15 duimen en de karbeels 10 bij 13 duimen. De kapgebindten staan 2.50 ellen midden op midden uit elkan-

|pag. 234|

der. De bekapping is met een dakbeschot en gewone pannen gedekt.
     Ter versterking der verbindingen van deze uit betrekkelijk zeer ligte stukken hout zamengestelde gebindten is nog al een ruim gebruik van best zweedsch en engelsch ijzer gemaakt.
     Bij de zamenstelling werd aan den onderbalk der gebindten, die eene lengte van 20.40 ellen heeft, een zeeg van 2 duimen gegeven; toen de bekapping volkomen afgewerkt en gedekt was, is deze zeeg verminderd tot 13 à 14 strepen en tot heden is zij zoo gebleven.
     De gevel aan de Nieuwstraat is in gevelgraauwen waalvormsteen opgetrokken, terwijl de lijstwerken om de ramen en aan de bekrooning van friesche gele klinkers zijn gemetseld. Alles is in gesneden voegen bewerkt.
     De juiste opgave der kosten van dit gebouw is ondoenlijk, omdat in de aanbestedingen eenige andere werken begrepen waren; approximatief kan het bedrag op f 16,000 gesteld worden.
     De uitvoering strekt tot aanbeveling van de beide aannemers, de heeren K.J. BOUHUYS en P. VAN PUTTEN te Kampen. De eerstgenoemde had de bekapping, de tweede de overige werken aangenomen.

_______


__________
– Bondam, P. (1862) Het Exercitie-Lokaal te Kampen, ter dienste van het Instruktie-Bataillon. In A.N. Godefroy, B. de Greef Jz. & N.S. Calisch (Reds.), Bouwkundige Bijdragen,1 [1. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Bevordering der Bouwkunst.] 12 (pp. 233-234) Amsterdam: L. van Bakkenes & Co.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.