Zilveren munt van Jan, Heer van Kuinre


ZILVEREN MUNT

VAN

JAN, Heer van Kuinre.

_______

     In den Overijsselschen Almanak voor Oudheid en Letteren, twaalfde jaargang 1847, zagen wij met belangstelling een uittreksel uit de keuren of handvesten van Kuinre, weleer eene zeer uitgebreide Heerlijkheid, zóó zelfs, dat het tegenwoordige eiland Schokland, met al de landen tusschen dit eiland en Kuinre, thans de Zuiderzee, er onder heeft behoord. Het had van ouds zijne eigene Heeren, tot dat, in 1407, de Heeren HERMAN en HENDRIK VAN KUINRE deze Heerlijkheid aan FREDERIK VAN BLANKENHEIM, Bisschop van Utrecht, als Heer van Overijssel, door koop opdroegen, die het aan dit gewest hechtte.
     Daar het ons voorkomt niet zonder belang te zijn, de bijzonderheden nopens de zoo weinig bekende geschiedenis der Heeren van Kuinre kennelijk te maken, die door latere ontdekkingen zijn te voorschijn gekomen, zoo vermeenen wij, dat het den liefhebberen van

|pag. 201|

oudheid en munten welligt aangenaam zal zijn, de navolgende mededeeling te bekomen.
     Aan den Heer FREDERIK VERACHTER, Archivarius en Oud-Bibliothecaris der Stad Antwerpen, is men verschuldigd de belangrijke beschrijving van eenige zilveren munten van de Heeren van Kuinre, welke men tevens afgebeeld vindt in zijne: „Documens pour servir à l’histoire monétaire des Pays-bas;” uitgegeven te Antwerpen in het jaar 1840.
Tot dat tijdstip waren geene Kuinresche munten beschreven of bekend, en het is alzoo aan zijne nasporingen en voortreffelijke munt-kunde te danken, dat men thans reeds vijf stuks onderscheidene munten van die Heeren uit de vergetelheid als ’t ware te voorschijn heeft zien komen.
     Niettegenstaande hare groote zeldzaamheid, mogt het ons echter gelukken, onze verzameling met zoodanig eene munt te vermeerderen. Dezelve is van eenen anderen stempel dan die, welke voorkomen in het werk van den Heer VERACHTER. — Op de voorzijde bevindt zich een klimmende leeuw met eenen in de hoogte gekrulden staart, in een driehoekig schild geplaatst, met het omschrift:

S. MO–NET DN–I IOHA.

(MONETA DOMINI JOHANNIS),

 
en op de keerzijde, een tot in het randschrift doorgaand kruis, met de woorden:
 
MIL–ITIS–DE CV–INRE.

(MILITIS DE CVINRE).


|pag. 202|

     Tot meerdere opheldering voegen wij hierbij eene naauwkeurige afbeelding dezer belangrijke munt, die, te oordeelen naar den stempel en de letters, tot de eerste helft van de veertiende eeuw behoort, en alzoo, met eenige waarschijnlijkheid, kan geacht worden te zijn van JOHAN VAN KUINRE, die in 1336 verschijnt als getuige voor den Bisschop van Utrecht, JAN VAN DIEST, bij de verpanding van eenige goederen aan den Graaf van Gelre (1 [1. DUMBAR, Analecta,) Tom II. p. 253.]).
     Welligt , indien de muntliefhebbers hunne penningladen wilden doorzoeken, zouden er mogelijk wel nog meer Kuinresche munten gevonden worden, en, door er mededeeling van te willen geven, de thans nog zoo duistere geschiedenis van de Heeren van Kuinre, eenig meerder licht verschaffen. —

DE ROYE VAN WICHEN.

   NIJMEGEN
April 1847.

____________
– De Roye van Wichen, A.J.B. (1847) Zilveren munt van Jan, Heer van Kuinre. Overijselsche Alm. Oudh. en Lett., 1848., 200-201.

Category(s): Kuinre

Comments are closed.