Woord Vooraf

WOORD VOORAF

Tot nu toe ontbrak een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Kampen.
Wel werden reeds een aantal aspecten van het reformatieproces ter plaatse in een aantal verspreide publicaties aan de orde gesteld. Vooral de naam van S. Elte kan hier worden genoemd. Deze gaf in zijn ‘Kampen van Rooms-katholiek tot Calvinistisch’ een beschrijving over de periode 1530 tot 1580. Maar zijn te respecteren publicatie heeft niet de kerk als centrum; er komen hiaten in voor en er vindt geen bronvermelding plaats.
Het hier gegeven werkstuk wil een kerkhistorische belichting geven over de periode 1555-1588.
Voor hun welwillend verstrekte informatie mij bij de voorbereiding van dit stuk gegeven, dank ik de Heren Dr. C.N. Fehrmann, J. Grooten, B. Meijer en Drs. D. van der Vlis. Ook ben ik de studieleider, Prof. J. Kamphuis, erkentelijk voor zijn begeleiding.

Kampen, december 1978                                                                                              F. van der Pol

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.