Instructie voor de Inmaners of Collecteurs van het Afkoopsgeld der Dijken in het Quartier van Vollenhove

INSTRUCTIE

VOOR DE

INMANERS of COLLECTEURS

VAN HET

AFKOOPSGELD der DIJKEN

IN HET QUARTIER VAN

VOLLENHOVE.

Geärreʃteerd den 5 September 1804.

Te ZWOLLE, bij

J. DE VRI, F. CLEMENT, EN H. TIJL,

Drukkens van het Departementaal Beʃtuur,

[ ]

Blanco


|pag. 1|

INSTRUCTIE.

ART. 1.

 
De Inmaners of Collecteurs de Dijk-Registers hebbende ontvangen, formeren uit dezelve de Rekeningen voor de Contribuabelen en wel zodanig, dat op iedere Rekening ʃpecifiek geʃteld worden alle de Dijken van ieder Contribuabele, derzelver nummers en lengte der Dijken, volgens de Modellen dezen geinʃereerd.

Debet de volgende afkoops-pennningen voor de onder ʃtaande einden Dijks.

NB. Een ieder zij kennelijk dat de afkoopspenningen kunnen betaald worden in termijnen, als die van de eerʃte Clasʃe in twee egale termijnen, die van de twede in drie, en die van de vierde in vier zulke termijnen, en wel de eerʃte termijn voor I January 1805, de twede voor I Jan. 1806, de derde voor I Jan. 1807, en de vierde voor I Jan. 1808, zullende de termijn van I Jan. 1806 betaald worden met vijf pro Cent rente en die van I Jan. 1807 met tien pro Cent rente, en die van Jan. 1808 met vijftien pro Cent. Het ʃtaat echter een ieder vrij om de afkoopspenningen in eens voor I Jan. 1805 te voldoen; in welk geval geen rentbetalingen behoeven te geʃchieden; gelijk zij, dit den derden
N°. lang gieden voeten duim        ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ|pag. 2|

termijn, tegelijk met den tweden termijn, voor I Jan. 1806 voldoen, zullen kunnen volʃtaan, met hunne geheele betaling a’sdan met vijf pro Cent te verrenten, en zo mede die voor I Jan. 1807 den vierden termijn voldoen, met tien pro Cent rente mogen volʃtaan
Een ieder wordt verzogt deze rekening bij de betaling medetebrengen.

N°. lang gieden voeten duim ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
N°. ____ ______ ______ ____ ƒ
 
Somma ƒ
 
Waarvan bedraagt ƒ

ART. 2.

     Zij zenden die Rekeningen in de maand Oƈtober of November rond, aan de huizen der Contribualen, door de Boden en Opzigters van het Heemraadʃchap, welke van ieder Contribuabele voor hunne moeite genieten ééne Stuiver bij de overgave van het Billet, contant te betalen-

ART. 3.

     De Rekeningen voor de Contribuabelen buiten het Carspel wonende, worden beʃteld ten huize van hun, die bekendelijk Adminiʃtrateurs zijn van de Goederen der Buitengezetenen. Indien er Contribuabelen zijn, die geene Adminiʃtrateurs hebben, worden de Rekeningen overhandigd aan een der principaaʃte Meijerlieden van den abʃenten Contribuabelen, die daarvoor het brengloon uitʃchiet, aan de huurspenningen te korten; met inthimatie om die Rekening ten ʃpoedigʃten aan deszelfs Landheer te doen geworden.

ART. 4.

     Voor Contribuabelen binnen het Carspel van Vol-
len-

|pag. 3|

lenhove worden gehouden de Ingezetenen van Blankenham, Zwarteʃluis, Wanneperveen en Giethoorn, die Gedijktens zijn onder de Schouw van Vollenhove. Voor Contribuabelen, binnen het Carspel Blankenham of Cuinre, worden gehouden, de Ingezetenen van het Schoutampt van Vollenhove, Blokzijl, Steenwijker Carspelen en Oldemarkt, die Gedijkten zijn onder de Schouwen van den Blankenham of Cuinre. Voor Contribuabelen binnen het Carspel van de Oldemarkt worden gehouden de Ingezetenen van Blankenham, Cuinre en Steenwijker Carspelen, die Gedijktens zijn onder de Schouw van de Oldemarkt.

ART. 5.

     Indien iemand weigert de Rekening aantenemem, of het brengloon van ééne Stuiver voor dezelve te voldoen, brengt de Bode de Rekening aan de Colleƈteur terug, welke dezelve aan den weigerenden Gerichtelijk doet inʃinueren, met overgave van een dubbeld; doende vervolgens denzelven voor het brengloon, benevens de kosten van de Inʃinuatie, paratelijk executeren.

ART. 6.

     De reʃpeƈtive Colleƈteurs beginnen hunne Zitdagen voor den ontvangst des eerʃten Termijns der Afkoopspenningen, in de maand December eerstkomende, en adverteren de Ingezetenen daarvan vroegtijdig, bij Kerkenʃpraken.

ART. 7.

     Zij brengen hunne ontvangere Penningen in het begin van Januarij 1805, en vervolgens jaarlijks over, ten Comptoire van den Ontvanger VAN DER MERWEDE, te Campen; gevende tevens aan het Departementaal Beʃtuur op, het montant der bij hun
ont-

|pag. 4|

ontvangene Sommen, met bijvoeging, hoe veel Soms bij hun voor den geheelen Afkoop is ontvangen, al mede de Namen der genen, die in gebreeke zijn gebleven, indien dit plaats heeft.

ART. 8.

     De Colleƈteurs vaceren op dezelfde wijze in December 1805, 1806 en 1807, opzichtelijk den ontvangst van het geen, volgens Reglement, op den tweden, derden en vierden Termijn, mag betaald worden.

ART. 9.

     Zij zenden aan die geene, welke in gebreke mogten zijn gebleven, hunne verʃchuldigde Termijnen te betalen, eene nadere Gerichtelijke ʃummatie, en handelen verder met dezelven, zo en als Art. 23. en volgende van het Reglement is voorgeʃchreven.

ART. 10.

     Na den geheelen afloop van den ontvangst, zenden de Colleƈteurs de bij hun overgenomene Dijkregisters in, aan het Departementaal Beʃtuur, benevens hunne Rekening van Ontvangst en Uitgave, mede ten einde uit de Dijkregisters te kunnen nagaan, of de in ontvangst gebragte Sommen overëenkomen met het Roedental, op de Dijkregisters gevonden wordende.

ART. 11.

     Eindelijk reʃerveert het Departementaal Beʃtuur aan zich de magt, om deze te altereeren en te ampliëeren, ten allen tijde, zodanig, als zullen vermenen te behoren.

Aldus

|pag. 5|

     Aldus gearresteerd ter Vergadering van het Departementaal Beʃtuur van Overijsʃel, binnen Zwolle
den 5 September 1804.

J.H. OOSTING, Vt.
Ter Ordonnantie van Wel-
gemeld Beʃtuur

GEORG ROIJER.

_________
Oosting, J.H. (1804) Instructie voor de Inmaners of Collecteurs van het Afkoopsgeld der Dijken in het Quartier van Vollenhove. Zwolle: J. de Vri, F. Clement, en H. Tijl.

Category(s): Vollenhove

Comments are closed.