Het gasthuis, een ‘weldadige’ oudedagsvoorziening?

Cultuurgeschiedenis

Het gasthuis, een ‘weldadige’ oudedagsvoorziening?
over Kamper gasthuizen in de 19e eeuw

W.H. van der Sligte- de Jong
doctoraalscriptie Cultuurwetenschappen, Open universiteit

scriptiebegeleider: drs. F. Inklaar
examinator: prof. dr. W.J. van der Dussen

Kampen, november 1993

Niets zieliger dan een nooddruftige ouderdom, en op sociaal terrein onzer samenleving geen taak schooner, geen arbeid christelijker dan aan de zorgelijke grijsaard een veilige wijkplaats tegen kommer en ontbering te bereiden! En juist hierin ligt de nobele bestemming van deze stichting, welke in haar eeuwenoud bestaan aan duizenden behoeftigen oudjes een rustige en materieel onbezorgden levensavond heeft bereid.

(Uit: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van zaterdag 4 nov. 1922)

|pag. 1|

Inhoudsopgave

blz.
5 Inleiding
Hoofdstuk 1: Gasthuizen
7 1.1 Omschrijving
8 1.2 Liefdadigheid
9 1.3 Ontwikkeling gasthuizen
11 1.4 Algemeen beeld van ouderenhuisvesting
12 Conclusie
14 Noten bij hoofdstuk 1
Hoofstuk 2: Oud zijn in de verleden tijd
15 2.1 Beeldvorming over ouderen
17 2.2 Definitieproblemen
17 2.2.1 Wat heet oud?
17 2.2.2 Hoe oud werd men in het verleden?
18 2.2.3 Ouderen als groep
19 2.3 Opvangmogelijkheden voor ouderen
21 Conclusie
22 Noten bij hoofdstuk 2
Hoofstuk 3: De situatie in Kampen
23 3.1 Armenzorg in Kampen
24 3.2 Gasthuizen in Kampen
26 3.3 Geschiedenis St.Geertruiden Gasthuis
28 Conclusie
29 Noten bij hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4: Externe organisatie
30 4.1 Bestuur
31 4.2 Regenten
31 4.3 Hoe was de verhouding particulier/overheid?
33 4.4 Financiën
34 4.5 Reorganisatie
34 Conclusie
36 Noten bij hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5: Interne organisatie
37 5.1 Vader en moeder
38 5.2 Andere personeelsleden
38 5.3 Rechten en plichten bewoners
40 5.4 Behuizing
42 5.5 Kostkopersproeve
42 Conclusie
43 Noten bij hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6: Toelatingsbeleid
44 6.1 Toelatingseisen
45 6.2 Aanmeldingsprocedure
46 6.3 Prijzen kostkopersproeven en onderverdeling klassen
48 6.4 Afschaffen kostkoperij
48 Conclusie
50 Noten bij hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7: Bewoners
51 7.1 Aantal bewoners
52 7.2 Leeftijd bewoners
52 7.3 Beweegredenen bij plaatsing
53 7.4 Alleen voor ouderen?
54 7.5 Inwonende familieleden
55 7.6 Vertrek uit tehuis
56 7.7 Kostkopers, een andere sociale klasse?
56 7.8 Kerkelijke gezindte
57 Conclusie
59 Noten bij hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8: Leefomstandigheden bewoners in gasthuis
60 8.1 Welbevinden wel te achterhalen?
61 8.2 Dagindeling
62 8.3 Arbeid
63 8.4 Voeding
64 8.5 Kleding
65 8.6 Verzorging bij ziekte
66 8.7 Gezondheid bewoners
67 8.8 Verzoeken en klachten
68 8.9 Extra verstrekkingen, vertier en ontspanning
70 8.10 Overtredingen en straffen
72 8.11 Status bewoners
73 Conclusie
75 Noten bij hoofdstuk 8
77 Epiloog
80 Noten bij epiloog
81 Conclusies
85 Samenvatting
87 Lijst van Archivalia
89 Literatuurlijst

 

Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.