Markeregt van Hengvorden

OVERIJSSELSCHE
STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN.

[ ]

[Blanco]

[ ]

VEREENIGING TOT BEOEFENING
VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS.

_________
OVERIJSSELSCHE
 
STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN.
____
DERDE DEEL. DERTIENDE STUK.
____
MARKEREGT VAN HENGVORDEN.
____
ZWOLLE,
DE ERVEN J.J. TIJL.
1879.

[ ]

BESCHRIJVING DER HANDSCHRIFTEN.
____

     Hs. A. is een foliant in oud perkamenten band met titel: „Marken Boek der Burschap Hengforden gehorende onder het Kerspel Olst.” Het bevat de door de markgenooten zelf geteekende resolutien tot 19 Aug. 1830.
     Hs. B. is een vervolg op Hs. A. en evenals dit te vinden in het Deventer archief onder No. 1147. Het bevat de besluiten van 1837 tot 1861.

____

[ ]

Eedt des Marckenrichters.

     Jck sweere, Dat Jck der Marckt van Hengforden beste ende oorbar wil doen na allen mijn vermogen.
Ende dat na Jnholt der Erffmarckenscedule, Dat mij so Godt helpe ende alle sijn heijligen.

Volgt die olde Marckenscedule.

     Also menigvuldige misbruijck dagelix woe langer woe meer Jn Hengeforder Marcken sich erhevet vnd geschiet tot merckelicken nadeel ende schade der gemeijner Erffgen. ende tot ewiger verderffenisse der Meijerluijden ende Jnwoonderen der upgerurte Marcke, omme dan sodane Missbruijck ende verderffenisse der armen Jnwoonderen [van] Hengforder Marcke te vermijden, ende voortecomen, hebben die gemeijne Erffgenamen daerop eendrachtelicken geaccordeert, bewilliget ende besloten dese naerbeschreven Articulen onwederroeplick te achtervolgen. etc.
     1. Jnden eersten sullen geene Erffgenamen ofte Meijerluijden meer schape holden, Dan op eene vulle waer, hundert schape, Ende voort nae advenant die halve waer ende vierdendeel, Ende wanneer die Lantheer die taxe van schape holdt op die waer als voorss.

|pag. 8|

so sal die Meijer die waer met giene schapen bedrijven ofte genieten.
     2. Jtem wanneert saecke weer, dat Jemantz vanden Erffgen. ofte Meijerluijden bevonden worde, die meer schape op die waer, als voorss. hadden oft hielden die sullen van een Jeder avereijnthich schaep, tegens den Erffgen. verboert hebben eenen stuver Brabants tot tweemael, Ende ten derdenmael sullen die schape vervallen ende verbeurt weesen, tegens den gemiener Erffgenamen vander voorss. Marcke.
     3. Jtem oock sullen geene schape voor gelt gunst oft anders eenigsins uijt ander Marcken Jn Hengforder Marcken geholden ader toegelaten worden, Ende wat schape men also bevonde Jn Hengeforder Marcken voorgent. die sullen die gemeijne Erffgen. vervallen wesen, Ende allen hinder oft schade daervan komt, sullen die Erffgen. mogen verhalen op dat Erve ende anden Meijerman daer sodane voorss. schape des nachtes onderholden werden ende legeren.
     4. Jtem vorder so sullen oock geene uijtheemsche Boeren ofte Geerffden uijt ander Marcken comen, ende roeten haer flass oft hennep Jnt Hengeforder Marcke, bij verboerenisze ses stuver Brabants, tegens den Erffgen.
     5. Jtem alle Jnwoonderen ende Geerffden van Hengeforder Marcken sullen eenen kolck hebben als die minste colck jn Hengeforder veldt, ende anden dijck, indie Cleijne wae darinne sullen sie roeten haer flass ende hennep, ende anders nergent, Ende die Groote Kolck sal tot een Wetterkolck der gemeene beeste onderholden worden, Ende daer sal niemants Jnne roeten, bij verboertenisse als vurss., ses stuver Brabants tegens den Erffgenamen.
     6. Jtem oock sullen geene Buerluijden ofte ander-

|pag. 9|

luijden uijt andere Marcken Jn Hengeforder Marcke schape wasschen bij verbeurtenisse van elck schaep eenen halven stuver brabants tegens den Erffgenamen.
     7. Jtem niemandt vander Erffgen. ofte Meijerluijden, Kotters, Jnwoonders, oock niemant uijtgesondert sullen geene uijtheemsche beesten voor gelt annemen oft oorloven Jn Hengeforder Marcke Ende wie vanden Erffgen. meijers kotters ofte Jnwoonders also bevonden worde, die beesten voor gelt angenomen ofte sus anders geoorlooft hadden, die sullen verbeurt hebben van een jeder beest, die so angenomen sinnen, als voorss., eijnen halven daler tot behoeff der Erffgen.
     8. Jtem oock sal niemandt ongekrammede verckenen int’ veldt oft ander Dijck holden, dan een jeder sal also sijne verckenen krammen, dat sie niet wroeten connen, Ende wat verckene also ongekrammet bevonden worden an den dijck oft opt veldt, daer sullen die Erffgen. van een jeder vercken hebben, een stuver Brabts. so vaicke alsmen sie daerop bevint.
     9. Jtem een jeder sal sijne ganse also corten datsie niemandt eenigen schaden doen, int koorn ofte in weijden, bij verbortenisse ganserecht, als teweeten dootslaen ofte mit den hals deur den tuen, te stecken, ende also averslaen.
     10. Jtem oock sullen die Meijerluijden van Hengeforder marcke, eenen jeder voor sich den kerckhoff Jn goeder vrucht ende vrede holden nae older gewoonte, Ende wie sijnen vrede ofte vrucht niet en maect nae older gewoonten, Die sal verboert hebben ses stuver Brabants tegens den Marcken Richter.
     11. Oock is bewilliget ende besloten bijden gemienen Erffgen. van Hengeforder Marcke vurgenant, Datsie alle Jaer eens bij den anderen comen sullen

|pag. 10|

inden Meij, Ende sullen alsdan eenen Marcken Richter keesen, Ende vier huijsluijden die zweeren sullen goede opsicht op alle Articulen voorss. te hebben, teweeten twee bijden IJssuldijck woonachtige, ende twee an Hengeforder velt, die alle Jaer op die Bijkumst der Erffgen. alsodane misbruijck ende schaden inder Marcken voor den Marcken Richter ende gemienen Erffgen. sullen anbrengen, bijden Eedt sie doende worden, Ende so veer van die vier Geswaren huijsluijden voorgent. eenigh dinck vor gunst, gelt ofte anders versweegen worde, die sullen Jn sulcken geval den Erffgen. vervallen wesen Jn twe olde schilde Ende den heeren het sijne.
     12. Jtem oock sullen alle Meijers alle Jaer wilgen paten setten, Een ijeder tegens sijnen dijck, Teweeten, die vijff roede dijx hebben, sullen twee beclevene paten leveren, ende wijsen alle Jaer op bijcompst der Erffgenamen, Ende wie sijne paten als voorss, niet wijsen kan, sal verboert hebben elcker wijse tegens den Erffgen. een stuver Brabants.
     13. Jtem dat niemandt opde beijde Encke als teweeten, Hengeforder, vnd Holter Enck mit eenige beesten bedrive sal niet eer als die Esch vurss. gebloetet is, vnd elck sal sijn vrucht wel onderholden, bij verboertenisse Ein Oirt goltgl. tegens den Marcken Richter, ende gemienen Erffgen.
     14. Jtem alle die broecken sullen vallen Jn drije deelen, Teweeten een deel voorden Marcken Richter, Ein deel voor die gemiene Erffgen. Ein deel voor die geswooren ende gemiene bueren ende huijsluijden.
     15.Anno Domini Duijsent Vijffhondert LXIX op Wonsdagh nae hillige Cruijs vindinge den iiij. der Maendt Meij sinnen die samptlicke Erffgenamen van

|pag. 11|

Hengforde eendraechtelick ende partelick ingegaen ende believet, willen oock sunder eenigen Jnval achtervolgt hebben. dat alle huijsluijden van Hengforder Buijrschap, van wat staet ende qualiteijt sie binnen, uijtheijmsch ader Jnheijmsch sonder eenighe exceptie, sollen verdacht wesen naest desen huijdigen bavengespecificeerden Dato end dage geijne vercken en op die Meijnte vnd andie dijcken ongekrammet laten gaen, om de dijcken ende Meijnten te bewroeten ende te verderven. Willen daeromme die vurss. Erffgen. (so ijemandt inder saecken negligent ende versumigh erfunden worde deese poene daerop gestelt hebben ende stellen, dat men denselvigen den die Vercken toebehooren op staende voet sonder vertogh met den Marckengerichts Dienaer sal laten penden ende pande halen. ane eenige voorweer desselvigen toe geschien. Vnd nemen van elcker vercken vier st. B. so mannich vercken alsdan ongekrammet bekregen worden magh. Vnd op dat niemandt hiervan ignorantie solde pretenderen is daervan voort publicatie over die Kercke geschiet.
     16. Anno etc. LXXVj den negenden Maij is beslaten ende bijden gemienen Erffgenamen van Hengforden eendrachtelicken avercomen ende believet, dat sie bij oer ehre ende trouwe malcanderen helpen willen die ongewaerden uijt die Marcken toholden mit rechte oft anders, woe sie sulx best doen connen, nae Jnholt der Marckenscidule, ende dat op Verbetering der Erffgen.
     17. Oock is bij den gemienen Erffgen. overcomen dat niemandt van nu voortan sijn Velden jn Hengvorder Marcke gelegen verdoen ende verpachten sal uijtheijmsch plaggen temeijen ende anders, bij verbeurte der plaggen, ende oock toe jeder reijse wan men se daerop bevint eenen olden schildt. Aldus beslaten als boven.

|pag. 12|

     18. Anno: 1682: den 7e Aprilis zijn naervolgende Erffgenamen van die Hengvorder Marcke binnen die Stadt Deventer vergadert geweest, als
     Jr. Johan van Laer tot Elssen Droste van Haexbergen, voor sich selffs ende als Mombaer sijnes zaligen Broeders Jr. Willem van Laers kinderen.
     Jr. Wilhelm Ripperda tot Boxbergen, Boeckelo ende Hengelo.
     Jr. Derrick van Keppel ten Dingshoff.
     Jr. Johan van Oldeniel.
     Jr. Cornelis van Doetinchem.
     Henrick Losscher.
     Laurens Condewijn.
     Gerrit Claessen Nijentap.
     Hector Jellema.
     Johan Thoniss.
     Voor eerst hebben die Erffgen. voorss. geresumeert ende gelesen die olde Marckenscedulelu franchijn geschreven, hiervoor geinsereert, onder Jr. van Keppel tot Dingshoff berustende, Ende deselve Jn allen haeren poincten ende clausulen geapprobeert ende geratificeert, Voorbeholtlick naervolgende correctie ende additie Jn deselve op huijden gedaen, als
     Jnden eersten articul Js het getal van hondert schapen, op drije vierdel verandert.
     Jnden vierden articul Js die boete van ses stuijver vergrotet op eenen gulden kerent.
     Jn den 5n arti, is die boete verandert als inden voorgaenden.
     Jnden sesten den halven stuiver op eenen heelen stuijver.
     Jnden sevenden den halven op een heelen daler.
     Jnden 8en den j stuijver op 3 stuijver.

|pag. 13|

     Jnden 13den den oort goldes op 8 stuijver.
     19. Dienvolgens hebben die Erffgenamen voorss. eendrachtelick geresolveert, ende overcomen, Dat van nu voortaen alle schellende beesten, op haer Miente ofte dijcken gaende, daeraff genomen, ofte bij foute van dien geschuttet sullen worden.
     20. Als mede dat Niemant, hij zij erffgenaem Meijer ofte Kater uijt der gemeijner Erffgen. weerden, holt, tuijnen ofte reet sal mogen halen ofte houwen, sonder consent des Marcken Richters ofte Hooffmrs, op verbeurte van twee olde schilden, bij den Contraventeur te betalen.
     21. Sal mede niemandt der Erffgen. na dato deses eenige tuijnrichtinghe ofte angravinghe mogen doen, sonder consent der Erffgen. bij verboerte van een tonne biers, ende sal het uijtgegravene evenwel wederom ingeworpen worden, Wie insgelijx alle die gene so zedert het jaer 1618. sonder consent der Erffgen. jets angegraven hebben, hetselve wederom insmijten sullen, ofte den Erffgenamen daervoor vergenoeginge doen, teweeten van Jeder roede van 16 voeten drije stuijver Ende die ongewaerde van Jeder roede (an dijck ofte heetvelt angegraven) acht stuijver So oock Jemant sijn angraven verswijgen, ende men des naderhant gewaer worden mogte, Sal hetselve opentlick opgeslagen ende vercoft worden.
     22. Voorts hebben die anwesende Erffgenamen een Jeder voor haer particulier toe Marcken Richter gecoren Jr. Ripperda toe Boxberchen geduijrende sijn leventlanck, Mits dat sijn Ed: tot eene recognitie ter naester Bijcompst sal geven een halven aem Rhijnschen wijns, ende die portie.
     23. Tot Gesworenen sijn gekoren Roloff op die

|pag. 14|

Weteringe ende Johan Schut ande Veltzijde, voorts Thonis Kijsebrinck ende Gerrit Bouwmeester an den dijck.
     24. Js goetgevonden dat een nijeuw Marckenboeck toegelegt sal worden, volgens d’ oude francijnen Marckenscedule, bij Jr. Derrick van Keppel berustende.1 [1. Een latere hand voegde er achter: „dit ijs het neiwe markenboek”, waarschijnlijk daarmede Hs. A. bedoelende.])
     25. Js mede geresolveert ende overcomen, Dat op Meijdagh alle die schapen van den dijck ende Meente sullen zijn, ende so nae dien dagh eenige aldaer bevonden mogten worden, sullen deselve geschuttet, ende jeder schaep met 2 stuijver geredimeert moeten worden.
     26. Dat mede van nu voortaen een geheel erve niet meer als acht, een drijelinck, ses, een halff erve vier, ende een Cater niet meer als drije gansen sal holden mogen.
     27. Anno 1663 den 31 Julij zijn de samptelicke Erffgenamen jn den Vuijlinck bij Jan Slieffs huijs jn openen Velde vergaedert geweest ende gearresteert als volgt
     Eerstelick heeftmen alles geresumeert ende gelesen ende is t’ selve met onderteeckeninge der namen geapprobeert.
     28. Dienvolgens is gearresteert Dat van nu voortan geene plaggen in die straten sullen mogen gemaeijt worden.
     29. Wort nochmaels ten overvloet een jeder hiermede gewaerschouwt sijn angegraven lant an te geven ende niet te verswijgen, off sal alsodanich Lant bij den Erffgenamen sonder contradictie verkofft worden.
     30. Noch is gearresteert ende eenpaeriglick besloten, Dat van nu voortan in den Holter noch Hengforder

|pag. 15|

Enck geene beesten sonder herder sullen mogen gaen, maer dat een jeder sijn beesten op sijn selffs landt sal moeten weijden.
     31. Alle nije Erffgenamen. sullen van haere Erven ofte Landerijen, hoe groot ofte cleijne die oock mogten wesen, het zij dat haer die bij versterff, ancoop, ofte anders, anquemen tot eene jntrede, eenen goeden ancker wijns ofte tien dalers betalen moeten.
     32. 1641 Junij 9. Dat alle voorvallende Brueken soe inde Marcke komen te vaceren sullen volgents de Olde resolutien g’ innet ende 13 deel voor den heer Marcken Richter, 13 deel voor de Goetheren, 13 deel voor de Schultus geprofiteert worden.
     33. Dat die Schutters sullen beter reguardt nemen op het Schutten gelijck sij hen foorder gedaen hebben, ende die Breuken binnen drie Maenden anden Heeren Marcken Richter anbrengen bij gebreck van dien sullen de Schutters de Breucken selffs betalen.
     34. 1688 Junij 13 vergadering op het erve Scham.
          1689 Aug. 29      „      in den Maes.
     35. 1691 Junij 18      „      op het erve Scham.
De erfgen. hebben nae lecture van het markenboek alle voorgaende resolutien geapprobeert ende gelaudeert. Edogh die resolutie als dat die Schapen niet langer als nae Meij aen den Dijck sullen gaen verandert, als dat dieselve aldaer niet langer als half April sullen gaen.
     36. 29 Maij 1700. Alsoo door lanckheit van tijden, uijtlandigheit en versterff der respective Markenrigters en Gedeputeerden, den staet van dese marcke in een groote desordre is geraeckt en dat de goetheeren bij dese tijt van gedagten sijn geworden om daar omtrent een nodig redres te maaken, soo sijn deselve op heden nae

|pag. 16|

voorgaende convocatie vergadert geweest en de vorige acten en resolutien geresumeert sijnde, hebben de gesamentlijke Erfg. daer bij, en wel specialick die van den 18 Juni] 1691 eendragtigh gepersisteert.
     En om deselve eenmael werkstellich te maeken goet gevonden op het nieu aen te stellen tot Markenrigter d’ Heere Overste Haersolte tot Honlo voor den tijt van ses jaren, en tot Gedeputeerden d’ Heere Smiths tot Rande, Advocaet Jacob Tichler en Jan van Bilevelt.
     37. En goetgevonden dat d’ Heere Markenrigter de gesamelijke Geerfdens, alle jaren in de Maent Maij sal convoceeren om over den toestant van de Marckte te spreeken.
     38. 1 Sept. 1706. In deliberatie genomen wie, en in hoeverre een Erfgenaem in dese Markte gewaert sal moeten sijn. En daerop geresolveert, dat sij niemant tot Erfgenaem op haer vergaderinge sullen agnoseeren als die geene, welke of in het velt gewaert of dijckgeslagen sij.
     39. 1720 Mei 2. Vergad. der Erfgen. op den Reutekolk. Ten opsigte van de Schapen drift sullen geen schapen na middel April aen den Dijk mogen gaen, sullende die gene, na voorschreven tijt daer bevonden wordende, door de gesworens worden geschut, en door de Eijgenaers van jeder Schaep an de selve betalen 2 stuijvers en dat soo menigmael de selve door de gesworens worden gekregen.
     40. 1721 Mei 1. Verg. op de Reutekolk. In de plaatse van de Heer Joost Haagedoorn met eenpaarrigheijt van stemmen tot Marcken Rigter gekoren de Freulijn van Boxbergen.2 [2. Anna wed. van Lintelo tot Boxbergen was ter vergadering tegenwoordig en teekende deze notulen.])

|pag. 17|

     41. Goetgevonden d’ ordinaris dagh van vergaederinge vast te stellen op den eersten dinghsdag in Maij, dogh nae voorgaende behoorlicke convocatie, ende sulx ter plaatse in de Markt daert den Marckenrigter sal goet vinden.
     42. 1722 Maij 5 Sijn de Erfgen. en goetheeren op den huijse Boxbergen vergadert geweest.
     1723 Maij 4 verg. aldaar. 1724 Maij 2 verg. aldaar. 1726 Maij 7 verg. op Scham.
     43. 1727 Maij 6. Verg. op ’t Scham. Is door Monsr. van Lottum als afgaende Markenrigter voorgestelt de Hoog Wel Geboore Heer J. C. A. de Brederode Heere tot Bolsweerd en Randen tot opvolgenden Marken Richter en van de Erfgenaemen geaccordeert.
     44. 1728 Maij 4. Verg. ten huize van den kerkmr. Henrick Kiezebrink. 1729 Mei 30 als voren.
     1730 Maij 2 als voren. (Wegens ziekte des Markenrigters door zijn broeder gepraesideerd.)
     1731 Aug. 22. Verg. op ’t Erve de Reutekolk.
     Geresolveert dat de vergaderinge der Erfgen. in het toecomende sal mogen worden belegt en gehouden binnen Deventer of in de Buurschap Hengvorden ter keuze van den tijdliken Markenrigter.
     1736 Sept 18. Is eenpariglijk geresolveert, dat in het toekomende de vergadering der Erfgen. zal gehouden worden binnen de Mark van Hengforden naa ouder gebruike.
     45. 1737 Maij 7. Verg. op ’t Erve den Eijkelhoff.3 [3. Daar wordt voortaan vergadert tot in 1743. Daarna weder op de Reutekolk. Sedert 1748 in den regel te Deventer bij R. A. Haselenberg, of op het stadswijnhuis, enz.])

|pag. 18|

     Dat de vergaderinge van de Erfgen. in ’t vervolg op den eersten Dingsdag in Meij sal gehouden worden, mits dat behoorlijk worde aangesegt in de Stad van Deventer door een Dienaer en buijten door een van de schutters.
     46. 1758 Meij 2. Geresolveert, dat niemant van de Erfgen. in ’t vervolg iets sal mogen aangraven ten zij daar toe te hebben versogt, en verkreegen permissij en consent van de gesamentelijke Erfgen.; bij pene van tien ducatons te verbeuren voor die geene die daar tegen aangaat, ende aangegraven grond ten prolijte van de markt.
     47. 1759 Meij 9. Geresolveert dat dewijl voordesen de genomen resolutien op een apart papier, door de Heeren Erfgen. getekent zijn, en naderhant Copie in ’t markenboek door de markenrigter genoteert zijn, van nu voortaan de resolutien in ’t markenboek sullen geset en door de aanwesende Erfgen. bij de resumptie op de eerst aenvolgende Vergadering te doen getekent worden, door de dan presente Erfgen. en is vorders met eenparige stemmen besloten dat door de respective Erfgen. alle de resolutien soo als die in het markenboek gestelt zijn van den 7 April des Jaers 1632 tot die van den 23 Meij 1758 alle inclusive sullen worden gehouden van deselve kragt en uijtwerkinge als waren deselve van tijd tot tijd door de presente goedheeren ondertekent.
     48. 1764 Julij 23. Vastgesteld dat in ’t vervolg altoos alle jaer in plaats van de afgaende Marken Rigter de oudste Gedeputeerde als nieuwe Markenrigter sal succederen en voorts in plaats van den selven een nieuwe Gedeputeerde verkoren en aengesteld worden.
     49. 1783 Julij 19. [De Goedheeren] hebben na attente overweging eenstemmig geadviseerd, dat van

|pag. 19|

meeninge waren, dat alle protesten van Dijkgeslagenen, dewelke geen regt van heide of weide in ’t veld hebben, tegen de aangravingen van en in het gemeene veld niet behoeven aan te nemen, en dat dezelve Dijkgeslagenen qua tales aldus geen dispositie over aangravingen in ’t gemeene veld zijn hebbende (Dr. J. W. Knoop en Dr. G. Jacobson protesteren).
     50. 1786 Aug. 10. Den Heere Markenrigter verzogt en gequalificeert om de Marsen en groen grond in ’t veld schutkuijlen te doen afsteken, en dezelve jaarlijks te onderhouden, voorts bij Publicatie aan een ieder te verbieden binnen Dezelve Schutkuijlen geen plaggen te maaijen, te weijden op een boete van Twee Goud Gulden half ten prolijte der Schutters en voor de andere halfscheid ten voordeele der Markt.
     51. 1797 Maij 2. Hebben de Heeren Erfgen. goedgevonden de Resolutie van den 2 Maij 1720, waarbij de Schaapen niet langer dan den 15 April aan den Dijk zullen worden gedreeven, dezelve in zoo verre te veranderen, en bij deesen te bepaalen, dat dezelve niet langer dan tot 1 April aldaar zullen moogen worden gedreeven, en wordt de Markenrichter verzogt daar van de nodige Publicatien te doen.
     52. 1798 Maij 1. Is goedgevonden het tractement der Schutters te bepaalen op drie gulden s’jaarlijks in plaats van een gulden tien stuijvers.
     53. 1800 Julij 12. (In een brief van de Erfgen. aan het Departementaal Bestuur van den Ouden IJssel wordt gezegd:) Nu is het kennelijk, dat in de Mark van Hengforden, gelijk in meer nabuirigen deese Regel of liever gewoonte wordt gevolgt, dat alle aangravingen moeten geschieden met unanimiteit en dat dus één Erfgenaam zich van het veto kan bedienen.

|pag. 20|

     54. 1820 Sept. 29. (Opgave van waren.)

     De Heer A. Vijfhuis namens de erven Zogebrink, Holleken, Eekhuis, Eikelhof, Voetdijk en Draaijerij ieder met een geheele en namens de Kommerkamp met eene halve ware te zamen
     Jhr. van Suchtelen tot de Hare, namens de Hare Gesschers Bosschen en Strubbenbosschen ieder met een
heele ware dus
3.
De Heer Berkhout namens Hoenlo en Bosman ieder met eene ware dus 2.
De Heere Cock namens den Hof te Hengforden 1.
Ook namens de Bouwmesterie 1.
Dumbar namens Weterman 1.
Baerselman namens de Kommerkamp en de kniperij ieder met een halve ware dus 1.
Mevrouw de Wed. IJssel de Schepper namens Wijnbergen 1.
Mevrouw de Wed. van Doorninck namens Holterman eene heele en namens Ratbeld eene halve ware dus
De Heer Hagedoorn namens Weselshoorn 1.
De Heer Bruce namens Kolkert 1.
De Heer ten Have namens Tibbenbosch 1.
Mevrouw de Wed. van Suchtelen namens Schuttendaal 1.
Baas Beekman en Koningsveld namens Zorgvlied ½
Gansebrink met ½
Karsenberg namens Veldkamp ½
Wezep de Heer Lamberts namens Boxbergen en Meijers ieder eene heele ware dus 2.
de Erven van Duren namens Muggert 1.
De Erven Gost namens Zuijdvelde ende Hendrik Mars nu Tannenkamp met een heele en namens Sprokholt met een halve ware dus

|pag. 21|
Juffr. J.T. Lamberts namens Hakkenbaar met een ware 1.
De Heer Slichtenbree namens Sprokholt met ¼ ware ¼

 
     De Heer ten Kampe namens Hakkemars, de Heer van Calcar namens de Visscherij en Mevr. de Wed. Wicherlink namens het Hoge,
     De Heer van Calcar en Mevr. Wicherlink worden als enkel Dijkgeslagenen niet als gewaard erkend. Ten aanzien van Zuidvelde of Tannenkamp, Hakkenhaar en de Hakkemarsch is geen spoor van gewaardheid gevonden en worden dus uitgesloten. Uit het Markeboek bleek dat Frieswijk in 1783 ter vergad. getoond had ½ ware uit het erve Sprokholt te hebben, terwijl de Hr. Slichtenbree een originelen koopbrief overlegt ten bewijze, dat hij ¼ ware daaruit heeft, zoodat de Erven Cost slechts ¼ kunnen hebben.
     Dat dus niet meer dan 25 (sic) waren zullen overblijven, waaronder de Markegronden behooren verdeeld te worden.
 
– (1879). Overijsselsche Stad-, Dijk en Markeregten. Derde Deel. Dertiende stuk. Markeregt van Hengvorden.4 [4. Uitgegeven door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis] Zwolle: De Erven J.J. Tijl

Category(s): Olst
Tags:

Comments are closed.