De Deventer Schoolbank


|pag. 187|

De Deventer Schoolbank.
DOOR
W.C. METZELAAR, Civiel-Ingenieur en Gemeente-Bouwmeester.

_______

     Het Koninklijk Besluit van 30 Augustus 1880, No. 167, tot uitvoering van art. 4 der Wet op het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 (Staatsblad No. 127), geeft in art. 13 voorschriften omtrent de vereischten waaraan in ’t vervolg de schoolbanken moeten voldoen.

     Noodzakelijke aanschaffing van nieuw ameublement voor enkele scholen was oorzaak, dat het vraagstuk tot vervaardiging van eene schoolbank voldoende aan bovenstaande eischen, tevens solide, doelmatig in gebruik, en last not least, zoo min kostbaar mogelijk in aanmaak en onderhoud, door mij onmiddellijk ter hand werd genomen, en thans de oplossing gekregen heeft, die door fig. 1, 2, 3 en 4 duidelijk gemaakt wordt.
     Het tafelblad is, behalve van twee eikenhouten zwaluwstaarts ingewerkte klampen a. (fig. 2), voorzien van twee eikenhouten sponninglatten, b. (fig. 1, 2 en 3), grijpende om twee dito platte latten, c. (fig. 4) met houtschroeven stevig op de kantstukken der tafelpooten bevestigd, waardoor de geleiding voor het uit- en inschuiven verkregen is. Aan de binnenzijde der tafelpooten is aangebracht een klosje d. (fig. 1 en 2), juist onder het beweegbaar blad, dienende tot stuiting voor een tweede klosje e. (fig. 1), stevig gehecht onder tegen ’t tafelblad, dat daardoor niet geheel naar beneden doorschuiven kan, evenzeer als het hooger opschuiven dan noodig is, belet wordt doordien het klosje e. alsdan stuit tegen de lat f. (fig. 1, 2, 4). Deze lat dient zoowel tot koppeling

|pag. 188|

der tafelpooten, als tot bewaarplaats van griffels, penhouders, liniaal, enz., waartoe zij uitgehold is, alsmede tot opname in het midden van den inktkoker, waartoe zij van onderen nog van een klos g. (fig. 2) is voorzien. Bij ingeschoven tafelblad is de inktkoker dus bedekt.
     De verdere inrichting van bank en tafel behoeft voorzeker geen nadere toelichting. De leuning dient tot lendeleuning.
     Deze bank is vervaardigd in 8 verschillende grootten, met het oog op de verschillende grootte der leerlingen, een en ander volgens achterstaande tafel, zijnde eene wijziging van de tafel van afmeting door Dr. SCHILDBACH te Leipzig aangenomen, gewijzigd als gevolg der veranderde bankconstructie, rationeeler opklimming der maten, en veranderingen door de ondervinding inenkele maten als noodzakelijk voorgeschreven.
     Deze aldus geconstrueerde schoolbank, mocht de goedkeuring van zeer vele geraadpleegde schoolautoriteiten verkrijgen, voor wier opmerkingen en ondersteuning ik dankbaar blijf.
     De banken blijven ongeverwd, doch worden gebruineerd en gevernisd.
     Bij een onlangs gehouden aanbesteding van tweehonderd tien dergelijke schoolbanken van verschillende nummers, geheel gereed, doch zonder inktkokers, schreef de laagste inschrijver aan wien het werk werd gegund, in voor ƒ1590; makende een som van ƒ3.785, per zitplaats.
          DEVENTER,
     December 1880.

TAFEL VOOR DE DEVENTER SCHOOLBANK.
(Alle maten uitgedrukt in Meters).
NUMMERS DER BANKEN. I II III IV V VI VII VIII
AFMETINGEN DER LEERLINGEN. 1,04 1,11 1,18 1,26 1,36 1,46 1,56 1,66
1,10 1,17 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,77
Hoogte bovenkant voetplank boven den grond. 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Hoogte bovenkant zitting boven de voetplank. 0,29 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49
Verschil in hoogte van bovenkant zitting en bovenkant tafelblad, onderaan genomen in uitgeschoven toestand. 0,18 0,19 0,2 0,215 0,23 0,25 0,27 0,295
Hoogte van bovenrand leuning boven ’t laagste punt van de zitting. 0,26 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39
Hoogte van het meest voorspringend gedeelte der leuning boven het laagste punt der zitting. 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Diepte van bet tafelblad. 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,40 0,41 0,42
Breedte van het tafelblad. 1,— 1,05 1,10 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20
Breedte van de boekenplank. 0,24 0,24 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,31
Breedte horizontaal gemeten, waarmede het uitgeschoven tafelblad valt over den voorkant der zitting. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Lengte, waarover het blad verschoven moet kunnen worden. 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Breedte van het leuninghout. 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Breedte van de voetplank. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Afstand horizontaal gemeten tusschen de leuning en uitgeschoven tafelblad. 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,30
Breedte der zitting. 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,35
Helling van het tafelblad 1 : 6.

 
____________
– Metzelaar, W.C. (1881). De Deventer Schoolbank. In Bouwkundige Bijdragen,1 [1. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Bevordering der Bouwkunst.] 26 (pp. 187-190) Amsterdam: L. van Bakkenes & Co.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.