Voorwoord

     In het begin dezes jaars eene schouw over het Eiland (’t Raas) doende, werd daarbij over het alhier te houden XXIII Ned. Landhuishoudkundig Congres en het verschil der betaalde pachtsommen gedurende de laatst verloopen honderd vijftig jaren gesproken, waarbij tevens de vraag werd gedaan, of de pacht der erven, die allen weder dit jaar moesten verhuurd worden, nog niet aanmerkelijk zouden stijgen.
     Dit deed bij mij de gedachte ontstaan, om, zoo mogelijk, voor het aanstaande Congres bouwstoffen te verzamelen, ten einde die aan de leden te kunnen mededeelen.
     Welwillend ben ik daartoe door eenige personen in staat gesteld en ik veroorloof mij thans de vrijheid, deze bescheidenlijk in dit boekje den leden aan te bieden.
     Zijn ze niet voor allen van gewigt en beteekenis, voorzeker zullen ze toch bij de meesten eenige belangstelling opwekken.
     Het volgnommer en de grootte der erven zijn door mij uit het pachtboekje genomen, zooals die bij de onlangs gehouden verpachting, welke eene som van f 305.420 heeft opgebragt, staan aangeteekend.

|pag. 2|

     Ik voegde er aan het slot nog eene opgave bij van de prijzen, die in de laatste dertig jaren voor het hooi en de boter zijn besteed.
     Ik breng hierbij gaarne nog een woord van dank aan hen, die mij tot deze uitgave in staat stelden.
     Den door mij daaraan besteendden tijd zal ik ruimschoots beloond achten, indien het zoo welwillend zal worden ontvangen, als het door mij wordt aangeboden, terwijl ik mij durf vleijen hiermede geen nutteloos werk verrigt te hebben.
     Moge dit zoo blijken te zijn.
Kampen 15 Julij 1869.

S.H. DE LA SABLONIÈRE,
Voorzitter van het Congres.

Category(s): Kampereiland

Comments are closed.