Voorberigt der oorspronkelijke uitgaaf

VOORBERIGT

 

DER OORSPRONKELIJKE UITGAAF.

________

 

De drukkers en uitgevers van den camper al­manak hebben voorgenomen hunne kronijk van de vroegste tijden af weder te beginnen, en zich daarbij meer bijzonder te bepalen tot hetgeen de Stad Campen en derzelver ommestreken betreft.
Vooraf willen zij uit de vaderlandsche geschie­denissen datgeen, wat tot de oude gesteldheid en historie van Overijssel betrekking heeft, mededeelen, en jaarlijks daarvan een stukje achter den almanak plaatsen.
Het zal velen hunner stadgenooten en naburige landbewoners, welker gewoon huisboekje de al­manak is, niet onaangenaam zijn den voormaligen toestand hunner tegenwoordige woonplaatsen, en de lotgevallen hunner voorvaderen, daaruit te leeren kennen; terwijl zij daardoor, bij den lan­gen winteravond, tevens eene nuttige tijdkorting zullen vinden.

1 Januarij 1817

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.