Mastenbroek

Ansichten

– Kent u ze nog … de Hasselters, waarin ook enkele afbeeldingen van de buurtschappen Genne en Mastenbroek. Joh. Gerrits. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972. 38 ill.

Avifauna

– Ornithologische waarde van de polder Mastenbroek (Ov) in het kader van ingrijpende ruilverkavelingsplannen. J. Oldenbroek, G. Koopman, J. Lok. (Prut-publicatie; nr 7). Kampen, Miljeuactiegroep, 1972. 8p.

Bronnen en archivalia

– Overijsselsche oorcondenstudien. IV. Deventer en Mastenbroek. In: VORG 53e stuk (1937). p. 101-118.

Dijkdoorbraken en overstromingen

– Beschrijving van Overijssels watersnood in 1825. J. ter Pelkwijk. Zwolle, Clement de Vrie en Van Stegeren, 1826. 283p.
– Watervloed in Mastenbroek 1551. In: BtdGvO, 2e deel, (1875). p. 273.

Genealogie

– Een speurtocht in Mastenbroek, N.W. Overijssel, Nederland en Sioux County, N.W. Iowa, N. Amerika. Op zoek naar de Roetmans in het verleden en het heden en geplaatst in hun eigentijdse geschiedenis. Hendrik Roetman, Jan van Arkelstraat 7, 7772 AN Hardenberg, 1982. 253 p.

Geschiedenis

– Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren,behelzende de beschrijving der Vereenigde Nederlanden. En wel in ’t byzonder van Overyssel. Amsterdam, P. Schouten. 1801, 1803.
– Het oud-archief van Mastenbroek. W.J. Formsma. z.p., z.u., 1935. 22p.
– Ode aan een stoomreus 1856-2006. 150 jaar Stoomgemaal d’Olde Mesiene aan de Kamperzeedijk. Hilma Tieks, red. Hasselt, Stichting Oude Stoomgemaal Mastenbroek, 2005. 95p.

Heraldiek

– Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel. M.C. Bloys van Treslong prins. Utrecht, Oosthoek, 1925. 336p. (Mastenbroek p. 168-170.)

Kerkelijke archivalia

– Kerkelijke archieven; inventarissen. J.P. van Dooren (red.) dl. 6 . Den Haag. Archiefdienst Ned. Herv. Kerk, 1973. 146p.

Kerkgeschiedenis

Stichting van de parochie Mastenbroek. G.A.J. van Engelen van der Veen. In. AAU 49 (1924) p. 51-69.
– Mijn Naam zal daar zijn. Mastenbroek, vrijdag 18 december, 1981. J.G.J. Booma e.a. Diakonie en kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk. 1981 32p.

Landschap, plantsoenen

– De adem van de cultuur. Ethiek en landschap. (Kamper cahiers, no.29). G.Th. Rothuizen. Kampen, Kok, 1976 36p.
– Streekeigen huis en erf. Polder Mastenbroek. H. Buijs. Zwolle, Het Oversticht, 2004. 78p.

Ruilverkaveling

– Brochure met doel om informatie te verstrekken aan de ingelanden over de ruilverkaveling Mastenbroek en het waterschap IJsseldelta. Kampen, 1973. 12p.

Waterschap, Dijken, Kustbescherming

– Plan of concept-regelement voor een toekomstig geregeld bestier over de polder van Mastenbroek, ingevolg en ter nakoming der resolutie van derzelve respective erfgenamen en ingelanden van 8 april 1795 door de daar toe gestelde commissie ontworpen. z.p. 1795 19p.
– Het benutten van het stoomgemaal in onze polders tot doeleinden van nijverheid. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis. In: Tijdschrift voor staarhuishoudkunde en statistiek. 11 (1855) p. 173-176.
– Parlementaire vormen van een ingeland tegen den dijkgraaf van Mastenbroek, 1539. J. Nanninga Uitterdijk. In: BtdGvO, 3e deel, (1876). p. 263-264.
– Watermolens in Mastenbroek, 1768. J. I. van Doorninck. In: BtdGvO, 8e deel, (1886). p. 81-86.
– De verdeling van Mastenbroek. G.A.J. van Engelen van der Veen. In: VORG 39e stuk (1922). p. 1-25.
– Enige beschouwing over het nieuwe vijzelgemaal ‘‘Lutterzijl’’ van het waterschap Mastenbroek. L. Monhemius, W. van der Kleij. In: De ingenieur 12 (1957). p. W.45-W.50.
– Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek. Freek Pereboom, Jeroen Kummer. IJsselakademie, Kampen, 1995. 351p.

Category(s): Mastenbroek
Tags:

Comments are closed.