Fides Quaerit Intellectum – Geloof zoekt te verstaan


 
 

Fides Quaerit Intellectum

Geloof zoekt te verstaan

 
 
     Een onderzoek naar de plaats van het Kamper studentencorps Fides Quaerit Intellectum binnen de
verzuiling en daaruit volgend, binnen het beschavingsoffensief en de genootschappelijkheid, in de periode
1863 tot 1902.

 
 
 
 
Doctoraalscriptie nieuwste geschiedenis
Rijksuniversiteit Groningen
Juli 2004
Begeleidend docent: dr. H.M.F. Krips – van der Laan
 
 
Gerrit Roelof de Graaf
Studentnummer 1239716

|pag. 2|
_______________↑_______________

 

INHOUD
Voorwoord 5
Inleiding 6
Hoofdstuk I
Eén vereniging, drie onderzoeksvelden
     De verzuiling 9
     Het beschavingsoffensief 13
     De genootschappelijkheid 16
Hoofdstuk II
Fides Quaerit Intellectum (1863-1902)
     De voorgeschiedenis en context van Fides Quaerit Intellectum 20
          De Afscheiding en het kerkelijk terrein 20
          De Theologische School 22
          De vrijdagavondkrans 23
     Oprichting van het studentencorps 25
     Doelstellingen en idealen 27
     Formele regelingen en organisatie 28
     Lidmaatschap 29
          De cijfers 29
          Een sociaal-economisch model 30
          De sociaal-economische positie van de afgescheidenen 31
          De sociaal-economische positie van de studenten 32
     Werkzaamheden 34
          De Vrije Krans 34
          Het corpsfeest 35
          Lezingen en huishoudelijke vergaderingen 36
          De almanak 37
     Subverenigingen 38
          Concordia 38
          Literaire clubs 39
          Muzikale verenigingen 39
          Gymnastische verenigingen 40
          Theologische verenigingen 40

↑pag. 3↑
     Externe betrekkingen 41
          Overheid en burgers 41
          Het buitenland 41
          Studentenverenigingen 42
          De kerkelijke gemeente 42
     Besluit 43
Hoofdstuk III
De plaats van Fides Quaerit Intellectum in de verzuiling en het beschavingsoffensief
     Het orthodoxe veelstromenland 44
     Afgescheiden/Christelijke Gereformeerde organisatie 44
     Maatschappij- en cultuurvisies binnen de orthodox-protestanise zuil 47
          De bevindelijk-gereformeerden 47
          Abraham Kuyper 48
          De Afgescheiden/Christelijke Gereformeerde Kerk 49
          Fides Quaerit Intellectum 50
     De plaatselijke verzuiling bezien vanuit het beschavingsoffensief 51
          De context: Kampen en de ontwikkeling van de verschillende zuilen 51
          Het interne orthodox-protestantse beschavingsoffensief 53
          Het externe orthodox-protestantse beschavingsoffensief 54
          Het beschavingsoffensief richting de studenten 55
          De rol van de studenten in de orthodox-protestantse zuilvorming 58
Hoofdstuk IV
De plaats van Fides Quaerit Intellectum in de genootschappelijkheid
     Corpora 62
     Het leesgezelschap van Fides Quaerit Intellectum en Vindicat atque Polit 64
     Rederijkerskamers 66
     Jongelingsverenigingen 69
     Orthodox-protestantse studentenverenigingen: Fides Quaerit Intellectum
     en Vera et Recti Amici
72
Afweging 75
Bronnen en literatuur 79
Bijlagen 86

 

|pag. 4|

_______________↑_______________

VOORWOORD

Eén van mijn favoriete historici, Jan Romein, deed ooit de uitspraak: ‘Geloof niet wat geschiedschrijvers zeggen’.1 [1. Hageraats, B., (red), ‘Geloof niet wat geschiedschrijvers zeggen…’ Honderd jaar Jan Romein 1893-1993 (Amsterdam 1995).]
Als groot voorstander van integrale geschiedschrijving bedoelde hij hier volgens mij zoveel mee als: ‘Laat je niet te makkelijk overtuigen’. Een gevaarlijke tip aan het begin van een doctoraalscriptie. Toch is het juist zo’n kritische insteek die de geschiedschrijving zinvol doet zijn. Het meest overtuigende verhaal blijft over, is één van de meest wezenlijke dingen die ik tijdens de studie geschiedenis in Groningen heb geleerd.
     De overtuigingskracht van mijn scriptie is mede te danken aan een aantal mensen. Allereerst aan het kritische meelezen en de vele tips van mijn scriptiebegeleider dr. Hilde Krips – van der Laan. Verder was het meelezen van mijn vriend Pieter te Velde ook geen overbodige luxe. Minder direct, maar zeker niet minder belangrijk was de steun van mijn ouders. Ook de medewerking van het gemeentearchief te Kampen en de gesprekken met prof. Van Gelderen van de Theologische Universiteit te Kampen waren erg waardevol. Ten slotte ben ik vooral mijn vrouw Peterine, die het hele proces van dichtbij heeft gevolgd erg dankbaar.
     Het is niet geheel salonfähig God te bedanken in een voorwoord. Toch zou het niet eerlijk zijn mijn eigen persoon te verzwijgen. Als wetenschappelijk eindresultaat van vier jaar studie is deze scriptie bewust niet vanuit een ordenend beginsel geschreven. Zover gaat mijn bewondering voor Jan Romein nu ook weer niet. Wel heb ik als christen mijn relatie met God juist als erg stimulerend ervaren in het bezig zijn met historisch onderzoek.
Hopelijk straalt dat plezier er ook vanaf. Veel leesplezier!

Gerrit de Graaf

Kampen, Juli 2004

|pag. 5|

_______________↑_______________

 
– Graaf, G.R. de (2004). Fides Quaerit Intellectum: Geloof zoekt te verstaan: Een onderzoek naar de plaats van het Kamper studentencorps Fides Quaerit Intellectum binnen de verzuiling en daaruit volgend, binnen het beschavingsoffensief en de genootschappelijkheid, in de periode 1863 tot 1902. (Doctoraalscriptie). Nieuwste geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.