Verslag van de theologische colleges

[pag. 35]

Verslag van de theologische colleges.

_________

EXEGETISCHE THEOLOGIE.

Voor ,,joodsche oudheden’’ werd tot leiddraad gebruikt het handboek van Prof. C. F. Keil.
Wij stonden vooral uitvoerig stil bij de offer- en reinigingswetten.
Voor ,,bijbelsche geographie’’ diende Frohnmeier’s geographie als handleiding.
De ,,hermeneutiek’’ werd gedicteerd en voorts de hermeneutiek van I. J. Doedes gebruikt.
Voor de ,,exegese N.T.’’ werd behandeld de proloog van het evangelie van Johannes en het 2de hoofdstuk van den brief aan de Colossers, benevens eenige texten.
Voor de ,,exegese O. T.’’ het 1e hoofstuk van Jesaia, 2 Sam. 12 en eenige texten.
De ,,geschiedenis van het O. en N. Testament’’ werd behandeld naar het dictaat van Docent Noordtzij.
Vooral de pentateuchquestie, de 2e helft van Jesaia en het profetisme onder Israel werd behandeld.
Voor de ,,textcritiek’’ gebruikte men het dictaat van Docent Noordtzij.

[pag. 36]

HISTORISCHE THEOLOGIE.

Tot handleiding bij de ,,bijbelsche geschiedenis’’ dienden de bijbelsche geschiedenis van J. H. Kurtz, en het handboekje voor cathechetisch onderwijs van J. H. Donner.
Aan de hand van het beknopte leerboek van J. H. Kurtz doorliepen wij de ,,algemeene kerkgeschiedenis’’, en konden ook nog een blik slaan op de kerken van Engeland, Schotland, Frankrijk en Amerika in den tegenwoordigen tijd.
Voor de ,,Vaderlandsche kerkgeschiedenis’’ is sints nog niet langen tijd een college geopend en wordt als leiddraad gebruikt de onlangs verschenen ,,geschiedenis der vaderlandsche kerk’’ van Dr. Gr. J. Vos Az.
De ,,algemeene godsdienstgeschiedenis’’ is bij de naturaal, en de ,,dogmengeschiedenis’’ bij de dogmatiek getrokken.

SYSTEMATISCHE THEOLOGIE.

Over ,,naturaal’’ werd gedicteerd aan de hand van de inleiding op de leer van God van Prof. I. J. Doedes.
Ook over ,,inleiding op de dogmatiek’’ werd een dictaat geleverd.
Eveneens werd van de ,,gereformeerde dogmatiek’’ een gedeelte voorgedragen, nl. dat, hetwelk ligt tusschen de besluiten en de christologie, alzoo de loci: Voorverordenering, verkiezing en verwerping, verbond des vredes, engelen, voorzienigheid.
Anthropologie: schepping, verbond der werken, het wezen der zonde.

[pag. 37]

Soterologie: verbond der genade, de middelaar des verbonds, de ambten van den middelaar, de staten van den middelaar.
Van de ,,christelijke zedekunde’’ werd op dezelfde wijze behandeld het 1e deel, nl., de mensch in den staat der zonde.
De ,,bijbelsche theologie’’ werd om encyclopedische redenen niet meer gedoceerd.

PRACTISCHE THEOLOGIE.

Voor de (alg.) ,,symboliek’’ werd Prof. R. Hoffman’s symboliek gebruikt en geheel doorgewerkt, terwijl wij in de behandeling van de bijzondere symboliek, d.i. die van onze kerk, vooral stilstonden bij de formulieren van eenigheid.
Voor de ,,homiletiek’’ werd tot handleiding gebruikt de homiletiek van A. Vinet.
Ten behoeve van dit vak ook werd bovendien nog één uur per week afgezonderd ter practische oefening; nl., improviseren over een opgegeven text èn voor de studenten van het 2e èn voor die van het 3e studiejaar.
Tevens wordt er door de studenten van het 3e studiejaar eene preekschets geleverd en becritiseerd.
De ,,cathechetiek’’ en de ,,pastoraal’’ werd gedoceerd aan de hand van de practische theologie van Prof. J. J. van Oosterzee.
Voor dit laatste, nl. de ,,pastoraal’’ is voor eenigen tijd een practisch college ingevoerd, hierin bestaande, dat wij bij beurten eens per week met onzen Docent

[pag. 38]

de gemeenteleden bezoeken, om zoodoende een blik te slaan op het herderlijk leven in de practijk.
De ,,liturgiek’’ werd gedicteerd en voor ,,kerkregeering’’ werd gebruikt het kerkelijk handboekje (editie Zalsman). Vooral de canones van Dordt werden nagegaan.
Op de „litt. en theol.-krans’’ worden nog steeds litt. en theol. opstellen en preeken geleverd en beoordeeld.

________

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.