Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, XIV Deel, 2e Serie, 4e Deel, 1907

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD

Collecte voor den verbranden te Uelsen, 1682.
Revius’ Daventria Illustrata.
Aanteekeningen uit getuigenissen omtrent de belegering en inname van Kampen door den graaf van den Berg, 1572.
Het gebroken been van Mr. A.H. ten Oever, 1755.
Drapeniers te Kampen, 1564.
Hoe werd de stad Zwolle eigenares van het veer te Kathen?
Denecampensia.
Memorie Putman.
Aanschrijving omtrent het Broerenklooster te Zwolle.
Errata.
Maximiliaan van Sternfelt en Gotlieb Tugendreich von Polentz, zijne vrouw.
Oorlogsschatting door het kerspel Raalte in Juli 1672 aan de Munsterschen opgebracht.
Eene procedure over het Vrijdagslof in de St. Nicolaaskerk te Kampen, 1546.
Duurte van het koorn, 1630.
Het weeshuis binnen Vollenhove.
De Zwolsche boekdrukker Peter van Os van Breda, 1480, 1483.
Hendrik Tegelaar.
Zes brieven van den Stadhouder Willem III, 1684-1693.
Geslachtkundige aanteekeningen van de Wende en Ridder, uit een ouden Staten-Bijbel.
Een en ander over Landeweren.
Onthaal van Gedeputeerden van den Raad van State te Kampen in 1760.
Procedure van Jhr. Titus van Galema tegen Jhr. Lodewijk van Harinxma, 1641.
Statistieke opgaven betreffende de stad Kampen, 1815.
Organist van ’t klooster Mariengaarde in Friesland, 1570.
Abrahamus Hertogh, 1632.
Aanteekeningen betreffende de Waalsche gemeente te Kampen en hare predikanten.
Portret van Willem IV door Tischbein, 1760.
Toezicht op den verkoop van levensmiddelen te Kampen in vroeger eeuwen.
Een procedure tot nakoming van trouwbeloften, 1677.
Iets over de regeling van den tijd te Kampen.
Premie voor het dooden van een wolf, 1640.
Een regelement van orde voor Schepenen en Raad te Kampen, 1647.
De legende van Bisschoppelijk Markengerichte in Overijssel.
Aller sclatre nut.
Jan van Ens en zijn aanslag op de stad Kampen in 1493.
Het tweede huwelijk van Wilhelm Ripperda tot Boxbergen, Hengelo, Boeculo enz. 1668-1669.
De vicarie van St. Catharina te Haaksbergen.
Verkoop van geschut door Carel Schenk van Tautenburg aan de stad Kampen, 1555.
Pater van ’t Maatklooster te Zwolle, 1487.
Giften bij de geboorte van een Princes van Oranje, 1770.
Roomsch-Catholieke kerkbouw te Haaksbergen.
De Kamper raadskussens.
Nederlandsche Bouwmeesters der 16e eeuw.
Namaak van Deventer koek.
Het orgel in de St. Nicolaaskerk te Kampen.
Veroordeeling van eene duivelbanster, 1646.
Hoe men onder het Dijkgraafschap van de Veluwe zich van het onderhoud van een dijk kon ontdoen, 1649.
Paspoort van den keurvorst van Brandenburg voor Fransche émigrés, 1685.
Groote opruiming van houden binnen Zwolle in 1405.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.