Koch, Anton Carl Frederik

Anton Carl Frederik Koch (’s-Gravenhage, 17 juli 1923 – Venetië, 25 september 1990), mediëvist; gemeentearchivaris Deventer (1949-1973); bibliothecaris Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer (1949-1984); lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; voorzitter Vereniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Gehuwd in 1949 met Godelieve Maria De Meyer (Geel, 8 februari 1923 – Deventer, 9 november 2001). dr. van Maurits de Meyer (1895-1970), Belgisch volkskundige.

Bron: Veerle van der Werf – Koch – wikiportret.nl
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Over Anton Carl Frederik Koch:
 
– Bedaux, J.C. (1992). Anton Carl Frederik Koch: ’s-Gravenhage 17 juli 1923 – Venetië 25 september 1990. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (pp. 96-101). Leiden: E.J. Brill.
– Brands, N. (Red.) (1992). Anton Koch herinnerd, 1923-1990: Een vriendenboekje. Deventer: Vijfsprong.
– Kruisheer, J.G. (1992). Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A.C.F. Koch (1923-1990).1 [1. Middeleeuwse studies en bronnen, 29] Hilversum: Verloren.
 
Werken van Anton Carl Frederik Koch:
 
– Koch, A.C.F. (1947). Schets van een geschiedenis van het Sint Eloyengasthuis te Utrecht. Jaarboekje van Oud-Utrecht,2 [2. Vereeniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Utrecht en Omstreken.] 1947-1948, 49-61.
– Koch, A.C.F. (1948). De betrekkingen van de eerste graven van Holland met het vorstendom Vlaanderen. Tijdschrift voor geschiedenis, 61, 31-38.
– Koch, A.C.F. (1949). Onuitgegeven oorkonden betreffende de Noordnederlandse geschiedenis (1109-1249). Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 67, 1-33.
– Koch, A.C.F. & Maris, A.J. (1949). Meentgenootschappen in het land van Buren. Bijdragen en mededeelingen, 49, 163-204.
– Koch, A.C.F. (1949). De vredeban bij levering van onroerend goed in de Nederlanden. In Verslag van het ? congres van Nederlandsche historici (pp. 259).
– Koch, A.C.F. (1951). De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw. In Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent. – Nieuwe reeks, 5 9pp. ?). Antwerpen: Standaard-Boekhandel.
– Koch, A.C.F. (1952). Twee kanttekeningen op rechtshistorisch gebied. 1. Huur tot den eersten brande toe. 2. Voor de rode deur. Jaarboekje van Oud-Utrecht, ?, 62-65.
– Koch, A.C.F. (1956). Grenzverhältnisse an der Niederschelde, vornehmlich im 10. Jahrhundert. Rheinische Vierteljahrsblätter 3 [3. Mitteilungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn], 21, 182-218.
– Koch, A.C.F. (1957). Die Anfänge der Stadt Deventer. Westfälische Forschungen 4 [4. Mitteilungen des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde], 10, 167-173.
– Koch, A.C.F. (1957). Swelinck’s afkomst. Versl. en Mededel. VORG, 72, 77-84.
– Koch, A.C.F. (1958). Opmerkingen over Middeleeuws Walcheren vóór de 13de eeuw. Archief 5 [5. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland], 1-14.
– Koch, A.C.F. (1958). De oudste muur van Nederland staat in Deventer. De mars 6 [6. Maandblad van en voor Overijssel], 6, 48-49.
– Koch, A.C.F. (1959). Aantekeningen uit een 14e eeuws missaal van het Deventer Gasthuis. Versl. en mededel. VORG, 74, 9-46.
– Koch, A.C.F. (1960). Vroeg Middelnederlands ambtelijk proza: Gentse keuren van vóór 1240.7 [7. Fontes minores medii aevi, 10] Groningen: Wolters.
– Koch, A.C.F. (1960). De Keysersplaats of Iordenshof te Deventer. Versl. en mededel. VORG, 75, 59-68.
– Koch, A.C.F. (1961). De Deventer Stadsbibliotheek vier eeuwen oud (1560-1960). In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1961 8 [8. 15e jaargang] (pp. 123-129). Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
– Koch, A.C.F. (1963). Doctor Maria Elisabeth Kronenberg. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1963 9 [9. 17e jaargang. Toespraak bij de uitreiking van de culturele jaarprijs “De Gulden Adelaar” der stad Deventer op 10 april 1962] (pp. 47-55). Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
– Koch, A.C.F. (1964). De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de katholieke bevolkingsgroep tijdens de Religievrede. In W. Jappe Alberts, J.E.A.L. Struick & A.G. Weiler (Reds.), Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw.10 [10. Aangeboden aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.] (pp. 347-378). Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
– Koch, A.C.F. & Blok, D.P. (1964). De naam Wijk bij Duurstede in verband met de ligging der stad. Mededelingen 11 [11. Van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam.], 40, 38-51, 189.
– Koch, A.C.F. (1966). Tussen Saksen en Hollanders; de wording van Oost-Nederland. Akademie-dagen: verslag en voordrachten, 18, 59-85.
– Koch, A.C.F. (1966). Geert Groote of Geert Grote? Spiegel historiael 12 [12. Maandblad voor geschiedenis en archeologie], 1, 37.
– Franco, E. & Koch, A.C.F. (1969). The year of Erasmus’ birth and other contributions to the chronology of his life.13 [13. Gedrukt in een oplage van 750 genummerde exemplaren.] Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert.
– Berkenvelder-Helfferich, B. & Koch, A.C.F. (1969). Erasmus-autografen met “Adagia”-teksten in de stadsbibliotheek van Deventer. In J. Coppens (ed.). Scrinium Erasmianum. 14 [14. Mélanges Historiques publies sous le patronage de l’universite de Louvain a l’occasion du cinquieme centenaire de la naissance d’Erasme. / Historische Opstellen gepubliceerd onder de auspicien van de universiteit te Leuven. 2 delen.] (pp. 253-261). Leiden: E.J. Brill.
– Koch, A.C.F. (1970). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299: I Eind van de 7e eeuw tot 1222. ’s-Gravenhage: Nijhoff.
– Koch, A.C.F. (1970). Phasen in der Entstehung von Kaufmannsniederlassungen zwischen Maas und Nordsee in der Karolinger Zeit. Landschaft und Geschichte, 312-324.
– Koch, A.C.F. (1971). Doctor Maria Elisabeth Kronenberg.15 [15. Engelse vertaling van een in 1962 gehouden toespraak, ter gelegenheid van de toekenning van de Gouden Adelaar, de jaarlijkse culturele prijs van de stad Deventer] Quærendo 16 [16. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books], 1 (3), 191-200.
– Koch, A.C.F. (1972). Stroomdemonen en reispatronen: 1200 jaar oeververbinding bij Deventer.17 [17. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de nieuwe IJselbrug bij Deventer op 21 november 1972] Deventer: Kluwer.
– Koch, A.C.F. (1973). In memoriam J. van der Veen. Versl. en mededel. VORG, 88, 1-2.
– Koch, A.C.F. (1973). The reformation at Deventer in 1579-1580. Size and social structure of the catholic section of the population during the religious peace. Acta historiae Neerlandicae 18 [18. Studies on the history of the Netherlands], 6, 27-66.
– Kuile, E.H. ter, Eijken, E.D. & Koch, A.C.F. (1975). In memoriam Gijsbert Johan ter Kuile (1906-1975). Versl. en mededel. VORG, 90, 1-4.
– Koch, A.C.F. (1976). In memoriam G.J. Lugard jr. Versl. en mededel. VORG, 91, 5-7.
– Koch, A.C.F. (1977). Zwarte kunst in de Bisschopstraat: boek en druk te Deventer in de 15de eeuw. Deventer: Boekhandel Praamstra.
– Koch, A.C.F. (1978). In memoriam Mr. H.J. Steenbergen. Overijsselse historische bijdragen VORG, 93, 5.
– Koch, A.C.F. (1980). Zwolle in de middeleeuwen. Enkele aspecten. Overijsselse historische bijdragen VORG, 95, V-XXII.
– Koch, A.C.F. (1981). Politieke ontwikkeling tot het einde van de 11 de eeuw. Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070. AGN 19 [19. Algemene Geschiedenis der Nederlanden.], 1, 354-383.
– Koch, A.C.F. & Dubbe, B. (1982). In en om het Deventer stadhuis. Deventer: Kluwer.
– Koch, A.C.F. (1982). In memoriam Dr. C.N. Fehrmann. Overijsselse historische bijdragen VORG, 97, 5.
– Koch, A.C.F. & Niers, J.L.M. (1983). 125 jaar “Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis”.20 [20. Toespraken op de herdenkingsbijeenkomst van 3 september 1983.] Overijsselse historische bijdragen VORG, 98, 5-17,
– Koch, A.C.F. (1985). Bouwactiviteiten te Deventer omstreeks het midden der 14ede eeuw. In V.T. van Vilsteren & D.J. de Vries (Reds.). Van Beek en Land en Mensenhand.21 [21. Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag.] (pp 203-209). Utrecht: Stichting Matrijs.
– Koch, A.C.F. (1985). Over woonhuisbouw te Deventer in de 14e en 15e eeuw. Overijsselse historische bijdragen VORG, 100, 23-146.
– Koch, A.C.F. (1988). Het Bergkwartier te Deventer: Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600. Zutphen: De Walburg Pers.
– Koch, A.C.F., Nalis, H.J. & Lankhorst, O.S. (2007). Zwarte kunst in de Bisschopstraat: boek en druk te Deventer in de 15de eeuw. (2e druk). Deventer: Corps 9 Publishers.

– Hul, R.M. van ’t. (augustus, 2019) Bibliografie van Anton Carl Frederik Koch (’s-Gravenhage, 17 juli 1923 – Venetië, 25 september 1990).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.