Tag Archives: Zwolle

Hoofdstuk 1

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Overijsselsche gedenkpenning

OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING _______      Dat er in Overijssel, tijdens de 17e, of welligt ook tijdens de 18e eeuw, ter gelegenheid van deze of gene gebeurtenis van geschiedkundig belang, of waardig om aan de vergetelheid te worden onttrokken, gedenkpenningen zijn geslagen, is … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

Gevel aan het Groote Kerkplein te Zwolle

|pag. 115| GEVEL AAN HET GROOTE KERKPLEIN TE ZWOLLE, door den Heer S. J. H. TROOSTER BHz., architect te Zwolle. (MET EENE PLAAT, PL. VII.) _______      In het begin van 1875 ontving steller dezes de opdracht om den gevel van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan J.C. Streng In het Provinciaal Overijssels Museum is van 10 november tot en met 13 januari 1991 een tentoonstelling te zien met werken van de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Zwolsche aflaatbrieven

ZWOLSCHE AFLAATBRIEVEN UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR G.A. MEIJER O.P. ARNHEM, S. GOUDA QUINT, 1921 [ ] blanco [ ] |pag. 5| Voorrede.      Nu in de laatste jaren door verschillende geschiedvorschers, zoowel in Nederland als in het buitenland, bijzondere aandacht wordt … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

De Emmanuelshuizen te Zwolle

DE EMMANUELSHUIZEN TE ZWOLLE. _______      Eene der oudste stichtingen, welke de Katholieken van Zwolle, nadat zij tengevolge der Reformatie alle kerkelijke goederen hadden verloren, hebben gefundeerd en in stand gehouden, is het hofje, genaamd: de Emmanuelshuizen, gelegen in de Praubstraat. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. I. Het Zwolsche Tuchthuis.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. I. Het Zwolsche Tuchthuis.      Onlangs werd door een geleerd genootschap een prijsvraag uitgeschreven over het gevangeniswezen tijdens onze Republiek, een belangrijk onderwerp, waarover nog wel wat nieuws zal te zeggen zijn, al heeft Molhuijsen ) reeds getracht … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Eene bijdrage tot den voormaligen loop van den IJssel

EENE BIJDRAGE TOT DEN VOORMALIGEN LOOP VAN DEN IJSSEL.      Eenigen tijd geleden hield ik een voordracht in ooze zustervereeniging Gelre over den ouden waterstaatstoestand van Hattem. De oorkonden, die ten grondslag aan deze sedert verschenen verhandeling ) lagen, veroorloven vooral … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Het sacramentshuisje in de St. Michielskerk te Zwolle en zijn vervaardiger

HET SACRAMENTSHUISJE IN DE ST. MICHIELSKERKTE ZWOLLE EN ZIJN VERVAARDIGER. _____      In het middenschip van de St. Michielskerk te Zwolle vindt men aan den zuidelijken, tweeden pilaar in het choor sporen van een met geweld verwijderden uitbouw. Deze overblijfselen van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Johan van den Mynnesten en zijn tijdgenoten te Zwolle

JOHAN VAN DEN MYNNESTEN EN ZIJN TIJDGENOTEN TE ZWOLLE D.J. de Vries In de tweede helft van de 15de eeuw leefde te Zwolle een graveur die zijn doorgaans religieuze oeuvre signeerde door middel van de kapitalen I A, I M, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,