Tag Archives: Steenwijk

Een conflict tusschen het geestelijke en het wereldlijke recht te Steenwijk in 1502

EEN CONFLICT TUSSCHEN HET GEESTELIJKE EN HET WERELDLIJKE RECHT TE STEENWIJK IN 1502. _______      Over de zaak, die in het hierachter nitgegevene stuk ) besproken wordt, is, voor zoover ik weet, van elders niets bekend. Trouwens de toedracht blijkt uit … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Sententie tegens Harmen Coops Fledderus, binnen Steenwijk. Den 24 April 1749

SENTENTIE TEGENS HARMEN COOPS FLEDDERUS, BINNEN STEENWYK. Den 24 April 1749. [ ] Blanco _______________↓_______________ |pag. 3| Copia. Extract uit het Protocol van Criminele Zaken der Stad Steenwyk. De Hoog-welgebooren Geſtrenge Heer HENRIK, Baron van Ysſelmuiden, Heer tot Zwollinget-Kamp en … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. DOOR H. VAN DALFSEN. _______      Op den 12en April van het jaar 1811 waren ten stadhuize te Steenwijk samengekomen de leden van de magistraat met derzelver secretaris, mitsgaders de burger-gecommitteerden; voorts de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

De Sint Clemenskerk te Steenwijk

DE SINT CLEMENS KERK TE STEENWIJK. _______      Zij was reeds in 1141 als eene Moederkerk bekend, zoo als blijkt uit een brief van den Utrechtschen Bisschop Herbertus of Heribertus van dat jaar (vermeld op bladz. 194 Ie stuk Monumenta Groningana … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Rams Woerthe een uniek monument

Rams Woerthe een uniek monument. door J. Tuit. Weinig families hebben op het verleden van de stad Steenwijk zo hun stempel weten te drukken als de familie Meesters. Van harde werkers in de 18e eeuw ontwikkelden zij zich tot ware … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Hasselt, Steenwijk Tagged , , , , ,

Uit de geschiedenis van de Gilden van Steenwijk en Vollenhove

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GILDEN VAN STEENWIJK EN VOLLENHOVE. _______ Ordonnantie voor de Schoemaekers. 31 Juli 1602.      Burgemeesteren, Scepenen en Raede [van Steenwick], gevisiteert hebbende die requesten en articulen by die gemeene schoemaekers, tot conservatie van haer schoemaekerambacht gepresenteert, … Lees verder

Posted in Steenwijk, Vollenhove Tagged , ,

De crimineele jurisdictie van Steenwijk ter vergadering van ridderschap en steden van Overijssel in 1719

DE CRIMINEELE JURISDICTIE VAN STEENWIJK TER VERGADERING VAN RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL IN 1719. _______      Ridderschap en Steden van Overijssel hadden op de apprehensie van Wycher Dick, toegenaemd „het Moffien” eene premie van 100 gulden gesteld. In Mei 1719 … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Een huwelijksincident in Steenwijk in den jare 1754

EEN HUWELIJKSINCIDENT IN STEENWIJK IN DEN JARE 1754. _______      Toen advocaat dr. Jan Kuper, fiscaal van den landdrost van Vollenhove, die reeds verscheiden jaar in concubinaat leefde met zijn dienstmaagd Voconia Frantsen, vulgo „Voochel” en waarbij hij verscheiden kinderen had … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

De belegering van Steenwijk door de Spanjaarden in 1580

DE BELEGERING VAN STEENWIJK DOOR DE Spanjaarden, IN 1580. DOOR L.N. SCHUURMAN. DICHTSTUK (Uitgesproken in het DEPARTEMENT ZWOLLE DER MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN.) __________ GEDRUKT BIJ J.J. TIJL, TE ZWOLLE 1835. |pag. III| Op aanzoek van eenige mijner … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,