Tag Archives: numismatiek

Oude Overijsselsche munt

OUDE OVERIJSSELSCHE MUNT. _______      In den herfst van 1839 of 1840, op het erf van JAN ROZENDAAL, gelegen nabij den Born aan de Nieuwe Wetering, Gemeente Heino, in de provincie Overijssel, werd, met het uitrooijen van aardappelen, gevonden het gouden … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Overijsselsche Gedenkpenning

OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNINGEN. _______ (Zie bladz. 93.)      CUPER schrijft in 1699 aan SNABELIÉ, toen Predikant te Bremen, vroeger te Deventer, dat hem vertoond was een gouden penning ter waar de van ƒ 150, dien hij zoude gekocht hebben, indien er een … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Overijsselsche gedenkpenning

OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING _______      Dat er in Overijssel, tijdens de 17e, of welligt ook tijdens de 18e eeuw, ter gelegenheid van deze of gene gebeurtenis van geschiedkundig belang, of waardig om aan de vergetelheid te worden onttrokken, gedenkpenningen zijn geslagen, is … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

Oude Munten [III]

OUDE MUNTEN. _______      Den 4 April werd, bij een der goud- en zilversmeden te Zwolle, te koop aangeboden een oud muntstuk, zoodanig zwart en geöxideerd, dat er geen zilver aan te herkennen scheen; dat het althans niet veel zilverwaarde kon … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Munt te Hasselt

MUNT TE HASSELT. _______      Dat er te Hasselt (in Overijssel) eene munt heeft bestaan en er zoo wel in vroegere als in latere tijden gemunt is, is wel zeker, en die er aan twijfelen mogt, hebben wij slechts te verwijzen … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Philipsdaalder, te Hasselt geslagen

PHILIPSDAALDER, te Hasselt geslagen. _______      Door de vriendelijke tusschenkomst van den Heer F.A. Ebbinge Wubben, Burgemeester en Secretaris der gemeente Staphorst, werden mij in Februarij l.l. ter bezigtiging toegezonden twee zilveren oude muntstukken, welke Zijn Ed., bezig zijnde in het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Munt van Hasselt

|pag. 79| MUNT VAN HASSELT. ______       Keizer OTTO I verleende in de jaren 937 en 953 aan den Bisschop van Utrecht (BALDERICUS) het regt van de munt, waarvan de inkomsten aan den Bisschop en de kerk zouden behooren(). Keizer KAREL … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Overijsselsche Gedenkpenning

[pag. 49] OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING. ______      De Overijsselsche gedenkpenning, waaromtrent iets werd medegedeeld in den almanak des vorigen jaars, pag. 231, was aan mij toevalliger wijze ter hand gekomen te Medemblik, ten einde zoo mogelijk, te ontwaren ter welker gelegenheid die … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Een Overijsselsche Gedenkpenning

[pag. 231] EEN OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING. _____      De hierbijgevoegde afteekening is van eenen zilveren penning of medaille, welke, ofschoon hier en daar wel wat afgesleten, echter ten duidelijkste doet blijken, dat zij eene Overijsselsche is. Hare zwaarte is nog twee oude … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,