Tag Archives: Kampen

Een brief van den Engelschen gezant G. Downing aan de stad Kampen 1661

EEN BRIEF VAN DEN ENGELSCHEN GEZANT G. DOWNING AAN DE STAD KAMPEN, 1661. _______      Nadat Karel II in 1660 den troon van Engeland had bestegen vaardigde hij een amnestie uit, evenwel met buitensluiting van hen, die deel gehad hadden aan … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Merkwaardige geschiedenis van een versteenden visch uit het jaar 1550

MERKWAARDIGE GESCHIEDENIS VAN EEN VERSTEENDEN VISCH UIT HET JAAR 1550. _______      Eenigen tijd geleden ontving ik van onzen geachten voorzitter Mr. J. Nanninga Uitterdijk een afschrift van een paar brieven uit het archief te Kampen om den inhoud daarvan te … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Het oude raadhuis te Kampen

|pag. 109| HET OUDE RAADHUIS TE KAMPEN _______      Onder de merkwaardige gebouwen van vorige eeuwen die den tegenwoordigen tijd hebben bereikt, en nog heden hunne oorspronkelijke gedaante en sieraden vertoonen, behoort ook het oude Raadhuis der stad Kampen. Dit aloude … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

De geschiedenis van het Grootburger Weeshuis te Kampen van 21 februari 1539 tot 31 December 1923

[ ] Anno d.m. 1554, den 7 Augusti op ons lieve Heren transfiguratien dach, sterff Meister Iohann Evertszoon, Vicariis van S. Symon ende Iuden altaer, Overste Schoelmeister ende ierste Regent der Weesekynderen. Godt wese die ziele genadich. (Onderschrift der tryptiek … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De schilder Claes Bellequin te Kampen, 1645-1700

GEZICHT OP KAMPEN VAN DE RIVIERZIJDE, gemerkt C. B. 1654. Schilderij, hangende op de balconkamer van het Raadhuis te Kampen, welke aanleiding gaf tot dit onderzoek. [ ] DE SCHILDER CLAES BELLEQUIN TE KAMPEN, 1645-1660. _______      Door nauwkeurig onderzoek zal … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De betekenis van historisch kaartmateriaal bij een onderzoek naar de stadsmuren van Kampen in de 14e en 15e eeuw

De betekenis van historisch kaartmateriaal een onderzoek naar de stadsmuren van Kampen in de 14e en 15e eeuw Theo van Mierlo INLEIDING      Historische kartografie is een wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van historisch kartografisch materiaal, de makers ervan … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Memorien te Kampen II. De Memorie van het Heilig Kruis

De MEMORIËN TE KAMPEN. _______ II. DE MEMORIE VAN HET HEILIG KRUIS.      In dezen almanak voor oudheid en letteren, van het jaar 1839, heb ik berigt gegeven van de Schepens-Memorie te Kampen, opgerigt in het jaar 1311 (). Ten vervolge … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Het voormailge huis Engelenberg

[afbeelding 1] Het voormalige huis Engelenberg. _______      In de Kamper Courant van Vrijdag 17 Augustus 1928 gaven wij een korte omschrijving van dit nu afgebroken huis, want het was ons na onderzoek wel gebleken, dat het een der merkwaardigste patricierswoningen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De voormalige stads-naaischool

De voormalige Stads naaischool (thans Nijverheidsschool voor meisjes.)      Toen in 1921 de Nijverheidsonderwijswet in werking trad, werd, als gevolg daarvan, de Burgeravondschool alhier, welke eenige jaren tevoren de Stads-teekenschool in zich had opgenomen, omgezet in een Nijverheidsavondschool voor a.s. bouwvakarbeiders, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De pest te Kampen in 1636

DE PEST TE KAMPEN IN 1636 DOOR EEN OOGGETUIGE. _________      In aansluiting׳ aan hetgeen Mr. Nanninga Uitterdijk in de voorafgaande bijdrage mededeelt omtrent de pest in Kampen, verdient wat een ooggetuige over het woeden dier ziekte in 1636 aan zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,