Tag Archives: Kampen

De vacature van het drostambt van Vollenhove in 1610

DE VACATURE VAN HET DROSTAMBT VAN VOLLENHOVE IN 1610. _______________↓_______________      Johan Sloet de Jonge, zoon van Johan Sloet den Olden en Everhardina de Vos van Steenwijck tot Ansen, dochter van Coenraad en Johanna van Isselmuden, werd in 1597 aangesteld tot … Lees verder

Posted in Salland Tagged , , ,

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN      In het voorgaande hoofdstuk werden de eerste signalen van kritiek op de bestaande kerk tot het eind van de jaren vijftig … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou   door C.N. Fehrmann.      De beroemde Kamper klokgieter Geert van Wou die op 23 dec. 1527 in de St.-Nicolaaskerk werd begraven, liet vier zonen en twee dochters na. De jongste zoon, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Hoofdstuk VIII: Geert van Wou als geschutgieter

HOOFDSTUK VIII GEERT VAN WOU ALS GESCHUTGIETER Behalve een beroemd klokgieter is Geert van Wou, zoals reeds enige malen vermeld werd, ook een der belangrijkste geschutgieters van zijn tijd geweest. Het gebruik van buskruit voor oorlogsdoeleinden moet in Overijssel omstreeks … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Jacob Maler, Kampen 1548

JACOB MALER, Kampen 1548. In de 16e eeuw is Kampen een tijd lang zo rijk aan schilders geweest, dat men in de beeldende kunstliteratuur spreekt van een 16e-eeuwse Kamper schilderschool. En de stad is zo gelukkig nog een achttal schilderijen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch. Van ongeveer 1530 tot ongeveer 1580.

KAMPEN VAN ROOMS-KATHOLIEK TOT CALVINISTISCH VAN ONGEVEER 1530 TOT ONGEVEER 1580 DOOR S. ELTE. INLEIDING.      Dr. J. de Hullu gaf in zijn Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel ), na een brede inleiding over het middeleeuwse Deventer, de geschiedenis van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Charitas 1871

INHOUD Bladz. Voorbericht VII Algemeene Christelijke Feestdagen. — Israëlietische Feestdagen. — Jaartellingen en Tijdkringen.— De Zondagsletter IX. Eclipsen. — Opmerkingen X. Kalender XI. Verjaardagen van het Koninklijk Huis XVII. Bestuur van het Gr∴ O∴ der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

CHARITAS

Charitas Jaarboekje voor BB∴ VV∴ MM∴ uitgegeven door de Drie ZusterLL∴ in Overijssel Nieuwe Serie Zwolle B∴ J.M. Gorter (Firma Van Hoogstraten en Gorter). Deze serie begon in 1870 en liep door tot ? De drie loge’s zijn: Kampen – … Lees verder

Posted in Tijdschriften Tagged , , ,

Het conflict van de magistraat van Kampen en den vicecureyt Gerrit Willemsz. van Plo in het jaar 1567

HET CONFLICT VAN DE MAGISTRAAT VAN KAMPEN EN DEN VICECUREYT GERRIT WILLEMSZ. VAN PLO IN HET JAAR 1567. _______      In November van het jaar 1566 stelde het gemeentebestuur van Kampen aan het kapittel te Deventer voor, om als pastoor aan … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

Historie rond een kaart uit 1543

HISTORIE ROND EEN KAART UIT 1543 Th.M. van Mierlo Het Gemeentearchief van Kampen bezit een met de hand getekende plattegrond, gedateerd 1543. Op deze plattegrond zijn zeer nauwkeurig op een schaal van ca. 1:500 de stadsmuur en de muurtorens in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,