Tag Archives: Kampen

De voormalige stads-naaischool

De voormalige Stads naaischool (thans Nijverheidsschool voor meisjes.)      Toen in 1921 de Nijverheidsonderwijswet in werking trad, werd, als gevolg daarvan, de Burgeravondschool alhier, welke eenige jaren tevoren de Stads-teekenschool in zich had opgenomen, omgezet in een Nijverheidsavondschool voor a.s. bouwvakarbeiders, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De pest te Kampen in 1636

DE PEST TE KAMPEN IN 1636 DOOR EEN OOGGETUIGE. _________      In aansluiting׳ aan hetgeen Mr. Nanninga Uitterdijk in de voorafgaande bijdrage mededeelt omtrent de pest in Kampen, verdient wat een ooggetuige over het woeden dier ziekte in 1636 aan zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Eene bijdrage tot den voormaligen loop van den IJssel

EENE BIJDRAGE TOT DEN VOORMALIGEN LOOP VAN DEN IJSSEL.      Eenigen tijd geleden hield ik een voordracht in ooze zustervereeniging Gelre over den ouden waterstaatstoestand van Hattem. De oorkonden, die ten grondslag aan deze sedert verschenen verhandeling ) lagen, veroorloven vooral … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Kampen textielstad

Kampen textielstad Frits David Zeiler       Wie zich oriënteert op de sociaal-economische geschiedenis van Kampen, stuit al snel op een tweetal kernbegrippen: “Hanze” en “sigaren”. Uit de overwegend populair-wetenschappelijke literatuur doemt het beeld op van een stad die … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Instructie voor den Vader en de Moeder en de Naaijuffrouw in het Grootburger-Weeshuis te Kampen

INSTRUCTIE VOOR den Vader en de Moeder en de Naaijuffrouw IN HET Grootburger-Weeshuis TE KAMPEN. _______ STOOMDRUK — LAURENS VAN HULST. — KAMPEN. [ ] INSTRUCTIE VOOR den Vader en de Moeder in het Grootburger-Weeshuis TE KAMPEN. _______       De Vader … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De Remonstranten te Kampen.

DE REMONSTRANTEN TE KAMPEN; EEN GESCHIEDKUNDIGE SCHETS, UIT GEDRUKTE EN ONGEDRUKTE BESCHEIDEN, DOOR JURRIAAN MOULIN.

Posted in Kampen Tagged ,

Een woord over zekere dusgenoemde Kamper noodmuntjes van 1578

|pag. 95| EEN WOORDOVER ZEKERE DUSGENOEMDEKAMPER NOODMUNTJES VAN 1578. _______       Behalve de bekende zilveren Kamper noodmunten, tijdens het Rennenbergsche beleg dier stad in 1578 geslagen (), komen er nu en dan kleine koperen en looden stukjes voor, die mede geacht … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Een veranderd stadsgezicht

|pag. 158| EEN VERANDERD STADSGEZICHT. (EEN STEDEBOUWKUNDIGE BESCHOUWING.)       Wanneer men het voorrecht heeft meermalen met kunstzinnige en voor stedenschoon belangstellenden door Kampen te wandelen, dan hoort men steeds: „wat is Kampen een mooie stad; dat was mij niet bekend”.      En … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Het Burgerweeshuis te Kampen

|pag. 489| Het Burgerweeshuis te Kampen, DOOR E.D.J. DE JONGH Jr.       Het was in het jaar 1440, dat de bewoonsters van het St. Catharina-convent te IJsselmuiden, gelegen tegenover de stad Kampen, aan den Raad van deze stad verzochten zich binnen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Prof. dr. K. Schilder

|pag. 80| komafgenealogie  De redactie draagt geen Verantwoordelijkheid voor De inhoud van de bijdragen Prof. dr. K. Schilder Reeds in de eerste uitgave van de IJsselakademie is aandacht gevraagd voor de man wiens kwartierstaat hier thans in de genealogische rubriek … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,