Tag Archives: Hasselt

Stedelijke munt van Hasselt

STEDELIJKE MUNT VAN HASSELT (). _______      De Hoogleeraar van der Chijs heeft, in zijn uitmuntend werk de Munten der voormalige Hee- |pag. 206| ren en Steden van Overijssel, uitgegeven te Haarlem 1854, op bladz. 342 en volgende melding gemaakt van … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk III

|pag. 19| 3. Het maatschappelijke en politieke leven in Nederland in de periode 1960 – 1980 3.1. Maatschappelijke ontwikkelingen 3.1.1. Zuilenstelsel blijft bestaan Een echte breuk met het verleden is door de Tweede Wereldoorlog niet ontstaan. Na de bevrijding ontbrak … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk II

|pag. 10| 2. Sociaal-economische en demografische ontwikkelingen 2.1. Sociaal-economische ontwikkelingen 2.1.1. Ontwikkelingen op nationaal niveau Messing karakteriseert het economisch leven in Nederland in de periode 1945 – 1980 als een drieluik van herstel, groei en stagnatie ). In de jaren … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk 1 Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Verzuiling Het verschijnsel ‘verzuiling’ heeft in Nederland velen naar de pen doen grijpen. Vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken heeft men zich verdiept in de verzuiling. Het is overigens opmerkelijk dat de benoeming van … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Ontzuiling in Hasselt ?

ONTZUILING IN HASSELT ?     Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960 – 1980     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986     L. Bezemer Het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

De Sacramentskapel te Hasselt

DE SACRAMENTSKAPEL TE HASSELT DOOR F.A. EBBINGE WUBBEN _______      Ofschoon ons Gewest weinig minder, dan andere Nederlandsche landschappen, abdijen, conventen, kloosters, kerken, en andere geestelijke veréénigingen heeft opgeleverd en bezeten, welke van den vromen zin onzer voorouders getuigen, bestond er … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Geschiedkundig overzicht omtrent het ambt van Hoogschultus van Hasselt en Hasselter Ambt.

GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT OMTRENT HET AMBT VAN HOOGSCHULTUS VAN HASSELT EN HASSELTER AMBT. _______      De stad Hasselt heeft van Bisschop Hendrik van Vianden, den 38sten Bisschop van Utrecht, in 1267 volgens het gemeene gevoelen overleden, stadsregten erlangd, en wel „ met … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Afschaffing van den Lombard te Hasselt

AFSCHAFFING VAN DEN LOMBARD TE HASSELT. _______      In een protokol ven Sententien en Resolutien van Schepenen en Raden der stad Hasselt, van 1600, vindt men het navolgende stuk, hetgeen ik om de curieusheid hier woordelijk laat volgen.      Alzoo all het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Aanslag op de stad Hasselt door de Spaanschgezinden, op den 27 September 1584

AANSLAG OP DE STAD HASSELT DOOR DE SPAANSCHGEZINDEN, op den 27 September 1581. _______      Het is bekend, dat de Staatsgezinden, om voor te komen dat Hasselt, hetwelk toen ter tijd nog meest katholijk en koningsgezind was, niet ten eenen male, … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , , ,

Registrum ecclesie S. Stephani in Hasselt

REGISTRUM ECCLESIE S. STEPHANI in Hasselt. _______      In de afdeeling „Boeken en registers” van het stedelijk archief van Hasselt bevindt zich onder letter D een boekje, dat op den buitenkant getiteld is: „registrum ecclesie sancti Stephani in Hasselt.” Het handschrift … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,