Tag Archives: Hasselt

Hoofdstuk 7. Conclusie en summary

Hoofdstuk 7. Conclusie en summary. 7.1. Conclusie. In de stad Hasselt (Overijssel) heeft in maart-april 1991 gedurende 4 weken een stadskernopgraving plaatsgevonden. De opgraving was gesitueerd op één van de meest centrale lokaties van de stad; tegenover het stadhuis en … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 6. De periode 1600-1913

Hoofdstuk 6. De periode 1600-1913. 6.1 De archivalia De bewoners van de huizen aan de Hoogstraat en de Veersteeg zijn vanaf de 17e eeuw met gegevens uit het archief te achterhalen. De bewoners worden alleen besproken als de gevonden archeologica, … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 5. De vorming van het stedelijk patroon, 1400-1600

Hoofdstuk 5 De vorming van het stedelijk patroon, 1400-1600. 5.1 inleiding. De 15e eeuw houdt voor Hasselt een groot aantal veranderingen in. De veranderingen zijn zichtbaar op vele gebieden, onder meer op topografisch, bouwtechnisch, economisch en demografisch gebied. Hasselt maakt … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 4. De periode 1200-1400

Hoofdstuk 4. De periode 1200-1400. 4.1 De eerste ontginning. Met kennis van de bodem, het huidige landschap, de toponiemen, vroege bronvermeldingen en archeologica wordt het duidelijk dat direct oostelijk van het Zwartewater vanaf ± 1200 de hoger gelegen lokaties bewoond … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 3. De opgraving

Hoofdstuk 3. De opgraving. De aan te leggen bouwput op het Burgemeester Royerplein had een afmeting van 31×20 meter, dit was tevens het formaat van de opgravingsput. De opgraving lag aan de Hoogstraat, één van de belangrijkste straten van Hasselt, … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 2. Geschiedenis, bodem en landschap

[afbeelding] Nederland, schaal 1:500.000 ★ Ligging van de stad Hasselt in de provincie Overijssel |pag. 4| [afbeelding] Noordwest Overijssel Situatie rond 1800 schaal 1:80.000 |pag. 5| Hoofdstuk 2. Geschiedenis, bodem en landschap.   2.1 De politieke situatie in Noordwest Overijssel … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding.   1.1 Voorwoord.   Over de opgraving en het onderzoeksproject. De aanleiding tot het archeologisch onderzoek in Hasselt vormde de aanleg van een bouwput op een zeer centrale lokatie in de stadskern van Hasselt. Op het voormalige … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Munt te Hasselt

MUNT TE HASSELT. _______      Dat er te Hasselt (in Overijssel) eene munt heeft bestaan en er zoo wel in vroegere als in latere tijden gemunt is, is wel zeker, en die er aan twijfelen mogt, hebben wij slechts te verwijzen … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Philipsdaalder, te Hasselt geslagen

PHILIPSDAALDER, te Hasselt geslagen. _______      Door de vriendelijke tusschenkomst van den Heer F.A. Ebbinge Wubben, Burgemeester en Secretaris der gemeente Staphorst, werden mij in Februarij l.l. ter bezigtiging toegezonden twee zilveren oude muntstukken, welke Zijn Ed., bezig zijnde in het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Stedelijke munt van Hasselt

STEDELIJKE MUNT VAN HASSELT (). _______      De Hoogleeraar van der Chijs heeft, in zijn uitmuntend werk de Munten der voormalige Hee- |pag. 206| ren en Steden van Overijssel, uitgegeven te Haarlem 1854, op bladz. 342 en volgende melding gemaakt van … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,