Tag Archives: dissertatie

Lijst van verkort geciteerde werken

Lijst van verkort geciteerde werken. A. Benthem Gzn.: Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving. Enschede 1895. H.T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795—1840. Rijks-Geschiedkundige-Publicaties. ’s Gravenhage 1905 en v. H.T. Colenbrander: Inlijving en Opstand. Amsterdam 1911. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

V. De Joden hier te lande in den Franschen tijd (1795—1814)

V. De Joden hier te lande in den Franschen tijd (1795—1814).      Tot nu toe heb ik mij hoofdzakelijk kunnen beperken tot datgene wat den Joden in het gewest Overijsel wedervoer. In het tijdperk, dat de Republiek bestond uit zeven kleine … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

IV. De Zwolsche Joden tot 1795

IV. De Zwolsche Joden tot 1795. A. Verhoudingen tusschen de Joden en Christenbevolking.      Bij de bespreking van de voorwaarden, waaronder de Joden in de provincie Overijsel leefden, is gebleken hoe gunstig deze zijn, in vergelijking met die van andere landen. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

III. De Joden buiten Zwolle in de provincie Overijsel gedurende de 18de eeuw

III. De Joden buiten Zwolle in de provincie Overijsel gedurende de 18de eeuw. § 1. De Vestiging der Joden.       In den loop der 18de eeuw werden de Joden in meerdere plaatsen van Overijsel toegelaten. Hun godsdienst konden zij aldaar vrij … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

II. De beteekenis van de Zeventiende eeuw voor de Joodsche bevolking in Overijsel

II. De beteekenis van de Zeventiende eeuw voor de Joodsche bevolking in Overijsel.       De vestiging van Portugeesche en Spaansche Joden, die in het allerlaatst van de 16de eeuw te Amsterdam een aanvang nam en de vrijheden, die hun werden verleend, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

I. De Joden in het tegenwoordige Overijssel voor den tachtigjarigen oorlog

De Joden in het tegenwoordige Overijsel vóór den tachtigjarigen oorlog.       Hoewel in het rijk van Karel den Grooten en diens opvolgers Joden gevestigd waren, ontbreken alle aanduidingen dat toentertijd ook in het hier besproken deel van Nederland Joden woonden. Uit … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

Inleiding

INLEIDING. _______      In het Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann (Breslau 1900) komt een opstel voor van den ook reeds gestorven geleerde A. Epstein te Weenen, waarin deze vertelt, hoe hij in den zomer 1899 een handschrift mede naar Karlsbad … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Voorbericht

VOORBERICHT._______       Een postume dissertatie. Sedert 1923 was de schrijfster met ijver en opgewektheid bezig aan haar proefschrift, geregeld gingen de voorloopige bewerkingen der verschillende hoofdstukken op en neer tusschen Winterswijk en Groningen en in Mei van dit jaar kon ik … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De Joden in Overijssel van hunne vestiging tot 1814

De Joden in Overijssel van hunne vestiging tot 1814. Nagelaten Dissertatie van Helena Poppers. Uitgevers-Compagnie „DE BRANDING”. Utrecht — Amsterdam MCMXXVI Voorbericht van Prof. Dr. I. H. Gosses V Inleiding van Sigmund Seeligmann VII Hoofdstuk I. De Joden in het … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Het Conflict rond Antonius van der Os

Het Conflict rond Antonius van der Os |pag. 1| Opgedragen aan al die vrouwen en mannen die naar beste geloven en weten een weg zoeken in de crisis in kerk en sa- menleving: dat ze verder durven kijken dan de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,