Tag Archives: Deventer

Inrichting van het armenweeshuis te Deventer

INRICHTING VAN HET ARMENWEESHUIS TE DEVENTER. _______      Volgens den schrijver van den Tegenwoordigen Staat van Overijssel, werd in 1652 door de gezworene gemeente te Deventer aan den raad dier stad een voorstel gedaan, om een weeshuis op te richten voor … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Leven en werken van Joannes Mahusius, bisschop van Deventer

LEVEN EN WERKEN VAN JOANNES MAHUSIUS, Bisschop van Deventer. _______      Joannes Mahusius (van Mahieu, Mahieu, de Mahieu) werd te Oudenaarden geboren. Zijne ouders, in 1505 te Antwerpen gehuwd, waren Petrus Jacobus van Mahieu, uit een oud adellijk geslacht gesproten, en … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De Krocht der Lebuinus-Kerk te Deventer

|pag. 92| DE KROCHT DER LEBUINUS-KERK TE DEVENTER. _______      De vereering, welke de oude Christenen voor de getuigen huns geloofs koesterden, bewoog hen reeds vroeg tot het stichten van altaren en kerken, ter plaatse waar de martelaren geleden hadden of … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Militaire maatregelen van Deventer in 14de eeuw

MILITAIRE MAATREGELEN VAN DEVENTER IN 14DE EEUW door G. J. DOORNINK Reserve- Kapitein 19 R.I. De Vesting.      Om een oplossing te vinden voor een onbevredigd gevoel in zekere technische kwestie, stelde ik een archivalisch onderzoek in. Het zeer rijk voorziene … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,

Een Deventer organist, Claude Bernardt

EEN DEVENTER ORGANIST, CLAUDE BERNARDT. _______      In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898 publiceerde Dr. M.E. Houck een artikel getiteld: Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren? en knoopte daaraan eenige mededeelingen vast over een van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Uit Overijssel’s Verleden. V. Oude Deventer regeringsgebruiken

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. V. Oude Deventer regeringsgebrulken.      Hetgeen ik onder bovenstaanden titel in de Overijsselsche Bijdragen mededeelde, wil ik door nieuwe ontdekkingen aanvullen. Op eene boekverkooping toch was ik andermaal zoo gelukkig een vrij rijke bron voor dit onderwerp aan … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591

DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE VAN DE STAD DEVENTER VOOR EN NA DE REDUCTIE VAN JUNI 1591       door H.J. Nalis           Scriptie Oud-Vaderlands Recht als keuzevak Einddoctoraal oude stijl.     november 1977. |pag. 1| … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De statuten van het Meester-Geertshuis te Deventer

DE STATUTEN VAN HET MEESTER-GEERTSHUIS TE DEVENTER, MEDEGEDEELD DOOR Dr. J. DE HULLU. _______      De oorkonde, die ik in de volgende bladzijden ga mededeelen, is niet geheel onbekend. Dumbar heeft in zijn „Kerkelijk en Wereltlijk Deventer” op bladzijde 549 van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650

H. DE BEER DEVENTER EN DE REFORMATIE VAN DE GEESTELIJKE EN KERKELIJKE GOEDEREN 1591 – 1650 scriptie geschiedenis MO-B Noordelijke Leergangen, Zwolle begeleider: dr. G. Groenhuis Deventer, 1987 [ ] |pag. 1| I. Inleiding 1.1 Probleemstellingen Er bestaat nog geen … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Archidiakonaat Deventer

ARCHIDIAKONAAT DEVENTER.      Prof. Mr. Fockema Andreæ vermeldt in zijn opstel: „Kerkelijke Rechtspraak in Nederland in de Middeleeuwen”, welke streek van Overijssel en Gelderland onder den proost van Deventer behoorde en dat hem omtrent de indeeling van de proostdij van Deventer … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,