Category Archives: Vollenhove

Onze-Lieve-Vrouwe-Gilde te Vollenhove

ONZE-LIEVE-VROUWE-GILDE TE VOLLENHOVE. _______      De kerkelijke gilden of broederschappen, welke ongetwijfeld in hun tijd een niet geringen invloed uitgeoefend hebben en deswegens onze aandacht verdienen, zijn nog voor een groot deel in een nevel van onbekendheid gehuld. Van de Vollenhoofsche … Lees verder

Posted in Vollenhove

De Reformatie in het Land van Vollenhove 1579-1609

De   REFORMATIE   in het   LAND van VOLLENHOVE.   1579 – 1609         scriptie M.O. Geschiedenis Noordelijke Leergangen, Zwolle.   B. Coster.     INHOUD – INLEIDING 1 Het vraagstuk van protestantisering 1 2 De … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Ordinantie van dat armenhuijs bynnen Vollenhoe genoemet Sanct Anthoniushuis

ORDINANTIE van dat armenhuijs bynnen Vollenhoe genoemet Sanct Anthoniushuijs.      Anno Domini dusent vijffhundert vyff ende veertich, den eersten dach in Mey, is eene ordinantie ende onderholdinghe eendrachteliken opgerichtet yn Sanct Anthonishuys bynnen Vollenhoe by gildemeijsters inder tijt, heer Johan Vuyst … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged , ,

Mededeelingen aangaande het klooster St. Janskamp, van de derde orde van St. Franciscus, buiten Vollenhove

MEDEDEELINGEN AANGAANDE HET KLOOSTER ST. JANSKAMP, VAN DE DERDE ORDE VAN ST. FRANCISCUS, BUITEN VOLLENHOVE, ONTLEEND AAN TWEE NOG ONBEKENDE HANDSCHRIFTEN.      Voor eenigen tijd ben ik door de vriendelijke welwillendheid van den bezitter in de gelegenheid gesteld kennis te nemen … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Mededeelingen aangaande het klooster St. Janscamp buiten Vollenhove

Mededeelingen aangaande het klooster St. Janscamp buiten Vollenhove. _______      Even buiten het overoude stedeke Vollenhove stonden in de 15de en 16de eeuw twee kloosters, waarvan het eene door mannen, het andere door vrouwen werd bewoond. Beide waren opgegroeid uit zoodanige … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Uit de geschiedenis van de Gilden van Steenwijk en Vollenhove

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GILDEN VAN STEENWIJK EN VOLLENHOVE. _______ Ordonnantie voor de Schoemaekers. 31 Juli 1602.      Burgemeesteren, Scepenen en Raede [van Steenwick], gevisiteert hebbende die requesten en articulen by die gemeene schoemaekers, tot conservatie van haer schoemaekerambacht gepresenteert, … Lees verder

Posted in Steenwijk, Vollenhove Tagged , ,

Instructie voor de Inmaners of Collecteurs van het Afkoopsgeld der Dijken in het Quartier van Vollenhove

INSTRUCTIE VOOR DE INMANERS of COLLECTEURS VAN HET AFKOOPSGELD der DIJKEN IN HET QUARTIER VAN VOLLENHOVE. Geärreʃteerd den 5 September 1804. Te ZWOLLE, bij J. DE VRI, F. CLEMENT, EN H. TIJL, Drukkens van het Departementaal Beʃtuur, [ ] Blanco … Lees verder

Posted in Vollenhove

De Visscherij te Vollenhove

|pag. 373| DE VISSCHERIJ TE VOLLENHOVE. Door den Heer W. SLOET TOT WESTERHOLT.       De Vollenhoofsche visschersvloot bestaat uit: 30 gewone vischschuiten., 1 tjalkschip (voor de ansjovisvangst), 4 zoogenaamde punters. ____________ Totaal 35 schuiten.      Op elke schuit varen twee visschers, namelijk, … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Viering eener eerste mis te Vollenhove 1558

|pag. 377| VIERING EENER EERSTE MIS TE VOLLENHOVE 1558. _______      Volgende brief van Henricus Otterbeeck waarbij hij Schepenen en raad van Kampen uitnoodigt om naar Vollenhove over te komen en daar bij de viering der eerste mis door zijn persoon … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Fundatie-brief van de Lieve Vrouwen Kapel te Vollenhoven

|pag. 448| FUNDATIE-BRIEF VAN DE LIEVE VROUWEN KAPEL TE VOLLENHOVEN. _________      Universi et singuli prentes literas inspecturi vel legi audituri ad perpetuam rei memoriam cognoscant evidenter, quod nos scabini et consules ceterique cives aut burgenses opidi de Vullenbo Trajectensis diocesis, … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,