Category Archives: Steenwijk

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. DOOR H. VAN DALFSEN. ______      Op den 12en April van het jaar 1811 waren ten stadhuize te Steenwijk samengekomen de leden van de magistraat met derzelver secretaris, mitsgaders de burger-gecommitteerden; voorts de … Lees verder

Posted in Steenwijk

Een conflict tusschen het geestelijke en het wereldlijke recht te Steenwijk in 1502

EEN CONFLICT TUSSCHEN HET GEESTELIJKE EN HET WERELDLIJKE RECHT TE STEENWIJK IN 1502. _______      Over de zaak, die in het hierachter nitgegevene stuk ) besproken wordt, is, voor zoover ik weet, van elders niets bekend. Trouwens de toedracht blijkt uit … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Sententie tegens Harmen Coops Fledderus, binnen Steenwijk. Den 24 April 1749

SENTENTIE TEGENS HARMEN COOPS FLEDDERUS, BINNEN STEENWYK. Den 24 April 1749. [ ] Blanco _______________↓_______________ |pag. 3| Copia. Extract uit het Protocol van Criminele Zaken der Stad Steenwyk. De Hoog-welgebooren Geſtrenge Heer HENRIK, Baron van Ysſelmuiden, Heer tot Zwollinget-Kamp en … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. DOOR H. VAN DALFSEN. _______      Op den 12en April van het jaar 1811 waren ten stadhuize te Steenwijk samengekomen de leden van de magistraat met derzelver secretaris, mitsgaders de burger-gecommitteerden; voorts de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Hoofdstuk III. De voorgeschiedenis

     Hoofdstuk III. De voorgeschiedenis      III. 1 Historische schets van Steenwijk           Steenwijk, een oude vestingstad, is gelegen tussen het merengebied van Noordwest-Overijssel en het bos- en heidelandschap van Zuidwest-Drenthe. Wanneer Steenwijk het stadrecht verwierf is niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk vóór … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged

II. De Republiek der Verenigde Nederlanden in de eerste helft van de achttiende eeuw

Hoofdstuk II De Republiek der Verenigde Nederlanden in de eerste helft van de achttiende eeuw. II. 1 Tweede stadhouderloos tijdperk (1702 – 1747)      Toen stadhouder Willem III in 1702 overleed betekende dit dat vijf van de zeven Verenigde Nederlanden zonder … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged

Kerkelijke en Burgerlijke bewegingen in Steenwijk: 1745-1750

” KERKELYKE EN BURGERLYKE BEWEGINGEN IN STEENWYK : 1745 – 1750 “     Scriptie in het kader van de opleiding Geschiedenis M.O., eerstegraads van de Noordelijke Leergangen, te Zwolle     Scriptiebegeleider: Drs. R.M. Kemperink       H. … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged

De Sint Clemenskerk te Steenwijk

DE SINT CLEMENS KERK TE STEENWIJK. _______      Zij was reeds in 1141 als eene Moederkerk bekend, zoo als blijkt uit een brief van den Utrechtschen Bisschop Herbertus of Heribertus van dat jaar (vermeld op bladz. 194 Ie stuk Monumenta Groningana … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Armenzorg in de Middeleeuwen

Armenzorg in de Middeleeuwen. door J. Tuit. Vele stukjes van de puzzel der middeleeuwen ontbreken nog en over de stukjes, die wel gevonden zijn, redetwisten historici omtrent de plaats op de voorstelling. Omdat men in het verleden angst had of … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Rams Woerthe een uniek monument

Rams Woerthe een uniek monument. door J. Tuit. Weinig families hebben op het verleden van de stad Steenwijk zo hun stempel weten te drukken als de familie Meesters. Van harde werkers in de 18e eeuw ontwikkelden zij zich tot ware … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,