Category Archives: Overijssel

De Joden in Overijssel

|pag. 957| DE JODEN IN OVERIJSSEL DOOR JAC. ZWARTS.      De Joden vervulden in Overijssel een gewichtige economische functie, daar zij schier uitsluitend de economische schakel waren tusschen de zoo sterk het eigen karakter bewarende bevolking en de economische centra daarbuiten. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijssel

OVERIJSSEL SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN Mr G.A.J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN Mr G.J. TER KUILE EN R. SCHUILING * UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ.E. KLUWER - DEVENTER [IV] COMITÉ VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOEK „OVERIJSSEL”: Zijne Excellentie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Fossa Drusiana, Sala Fluvius en Lacus Flevum

FOSSA DRUSIANA, SALA FLUVIUS EN LACUS FLEVUM; door wijlen den Heer E. M O U L I N (). _______ Het kanaal, hetwelk de Romeinsche Veldheer CLAUDIUS DRUSUS in het jaar 12 voor Chr. geb. deed graven, om den Rijn … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

De mediatie van 1657, ten behoeve der Ridderschap en Steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Overijssel, Steenwijk

Uit Overijssel’s Verleden. IX. (vervolg) Tractementen

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IX. (vervolg) Tractementen.      Op even uitvoerige wijze zouden het tractement en de emolumenten kunnen opgegeven worden van andere Rentmeesters, doch uit vrees den lezer met zooveel cijfers te vervelen, bepaal ik mij tot de opgave, dat hun … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Uit Overijssel’s Verleden. IX. Tractementen

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IX. Tractementen.      Er is een tijd geweest, dat men bijna geen personen vinden kon, die lust hadden Schepen of Raad te worden. Dit verschijnsel heeft zich zoowel te Kampen, te Zwolle en in de kleine steden van … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Archeologisch nieuws. (Avereest)

OVERIJSSEL Avereest Medio november 1976 vond de heer W.J.A. Matla op c. 1 km ten noorden van Oud- |pag. 54| schaal 1:20 Afb. 3. Situatiekaart Avereest van de 3 klokbekers. Afb. 4. Beker 1. (Tekening H. S. Simon) Afb. 5. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Twentsche Maten en Gewichten

TWENTSCHE MATEN EN GEWICHTEN. _______      In de Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel van 1875 komt een artikel voor van Mr. J.I. van Doorninck getiteld Twentsche Maat.      Als slot van zijn verhaal zegt hij, dat alle voorschriften blijkbaar niet hebben … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. VIII. Zallandsche Schouw

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. VIII. Zallandsche Schouw.      In hoe sterke mate onze voorouders aan de vormen gehecht waren, is reeds uit mijn vorige bijdrage kunnen blijken. Ook de volgende aanteekening, van denzelfden zegsman, toont dit op nieuw aan.      „Wanneer de Sallandsche … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. II. De bestrating der steden.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. II. De bestrating der steden.      Wanneer men nagaat, welke aanzienlijke sommen in de stedelijke rekeningen van den tegenwoordigen tijd voorkomen voor kosten van bestrating, en men daarbij in aanmerking neemt, hoe oneindig veel goedkooper het vervoer van … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,