Category Archives: Overijssel

De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830.

DE OPKOMST VAN EEN EIGENERFDE BOE-RENKLASSE IN OVERIJSSEL, 1750-1830✽ J.L. VAN ZANDEN Inleiding De structuur van het grondbezit in de 18e en de 19e eeuw Veranderingen in het grondbezit: ontginningen en de aan- en verkoop van boerderijen Een verklaring: de … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De demografische ontwikkeling van Overijssel 1475-1795

De demografische ontwikkeling van Overijssel 1475-1795 door dr. J.L. van Zanden De demografische geschiedenis van Nederland gedurende de periode van het Ancien Regime wordt nog steeds beheerst door het pionierswerk dat door onderzoekers van de Wageningse school is uitgevoerd. In … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Verhandeling over De Daglooners en Bedeelden ten Platten Lande, in het Kwartier Salland, Provincie Overijssel

VERHANDELING OVER DE DAGLOONERS EN BEDEELDEN TEN PLATTEN LANDE, IN HET KWARTIER SALLAND, PROVINCIE OVERIJSSEL, door den Heer J. Zeehuisen. (Voorlezing gehouden in de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart, op 16 Januarij 1852.)      Gaf ik U, Mijne Heeren! … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Brief van de beide huizen van het parlement van Engeland aan de Staten van Overijssel, 1645

BRIEF VAN DE BEIDE HUIZEN VAN HET PARLEMENT VAN ENGELAND AAN DE STATEN VAN OVERIJSSEL, 1645. _______      De strijd tusschen Koning Karel I van Engeland en het Parlement gaven ook hier te lande aanleiding tot moeielijkheden, vooral toen beide partijen … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Historie van Overijssel, eerste deel.

Historie van Overijssel door W. Nagge. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, eerste deel, Vereniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Te Zwolle, bij De Erven J.J. Tijl, 1915. 499p. INHOUD Blz. Inleiding. V Het I boeck de historie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Geert Groote en de broeders en zusters van het gemeene leven

TWEEDE TAFEREEL. _______ GEERT GROOTE EN DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET GEMEENE LEVEN.      Omstreeks het jaar 1375 reisde in ons vaderland een prediker rond, die destijds duizenden van zich deed spreken, en wiens naam in eere is gebleven tot … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De invoering van de crimineele ordonnantien van Koning Philips in Overijssel 1569 en 1570

DE INVOERING VAN DE CRIMINEELE ORDONNANTIEN VAN KONING PHILIPS IN OVERIJSSEL, 1569 EN 1570. ________      Toen het te Kampen in het laatst van het jaar 1569 bekend werd, dat de kanselier van het zoozeer in Overijssel gehate Hof van Kanselier … Lees verder

Posted in Overijssel

De admissie in de ridderschap van Overijssel gedurende de Republiek

DE ADMISSIE IN DE RIDDERSCHAP VAN OVERIJSEL GEDURENDE DE REPUBLIEK, DOOR Mr. J. ACQUOY. ____________      Op onderscheidene tijdstippen en bij grootere en kleinere gedeelten heeft de bisschop van Utrecht de drie pagi, in den Frankischen tijd te zamen ongeveer vormende … Lees verder

Posted in Overijssel

De tweede uitgave van Winhoff’s Landrecht van Auerissel

DE TWEEDE UITGAVE VAN WINHOFF’S LANDRECHT VAN AUERISSEL. ____________      Bekend is het, dat de Kamper boekdrukker J.A. de Chalmot in 1782 eene nieuwe uitgave bezorgd en gedrukt heeft van het „Landrecht van Auerissel. Tho samen gebracht vnde vthgelecht, doer Melchioren … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Geschenk in 1570 door de Staten van Overijssel aan de Koningin van Spanje vereerd

GESCHENK IN 1570 DOOR DE STATEN VAN OVERIJSSEL AAN DE KONINGIN VAN SPANJE VEREERD. _______      Het jaar 1570 is een zeer merkwaardig jaar in de geschiedrollen van de provincie Overijssel, een jaar, dat zich bizonder kenmerkt door den druk van … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,