Category Archives: Kampen

Vicecureiten van Kampen

Vicecureiten van Kampen. _______      De vereeniging van twee of meer kerkelijke beneficiën in één persoon, een misbruik, dat vóór het opkomen der Reformatie in vele, zoo niet de meeste diocesen heerschte, was, reeds sedert de 14e eeuw, te Kampen zoo … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

III. Relaties tussen klooster en stad in de XIVe en XVe eeuw

|pag. 31| III. RELATIES TUSSEN KLOOSTER EN STAD IN DE XIVe EN XVe EEUW Het stedelijk bronnenmateriaal staat een enkele maal toe een weinig binnen te dringen in het stedelijk leven van het verleden. De vraag naar de betrekkingen tussen … Lees verder

Posted in Kampen

Het oude raadhuis te Kampen

|pag. 109| HET OUDE RAADHUIS TE KAMPEN _______      Onder de merkwaardige gebouwen van vorige eeuwen die den tegenwoordigen tijd hebben bereikt, en nog heden hunne oorspronkelijke gedaante en sieraden vertoonen, behoort ook het oude Raadhuis der stad Kampen. Dit aloude … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

De geschiedenis van het Grootburger Weeshuis te Kampen van 21 februari 1539 tot 31 December 1923

[ ] Anno d.m. 1554, den 7 Augusti op ons lieve Heren transfiguratien dach, sterff Meister Iohann Evertszoon, Vicariis van S. Symon ende Iuden altaer, Overste Schoelmeister ende ierste Regent der Weesekynderen. Godt wese die ziele genadich. (Onderschrift der tryptiek … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Vier Kamper schilders, Ernst Maeler, Mechtelt toe Boecop, Bernhard Vollenhove, Steven van Duyven. II. Mechtelt toe Boecop

VIER KAMPER SCHILDERS, ERNST MAELER, MECHTELT TOE BOECOP, BERNHARD VOLLENHOVE, STEVEN VAN DUYVEN, DOOR G. P. ROUFFAER. ______ II. MECHTELT TOE BOECOP HET eenige wat van deze Kamper schilderes bekend mag heeten tot nog toe, is dat zij bestaan heeft. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

II. Vestiging van de Franciscanen in Kampen

|pag. 26| II. VESTIGING VAN DE FRANCISCANEN IN KAMPEN (datering en locatie) Over de komst van de minderbroeders in het zich ontwikkelende Kampen is niets bekend. Wie heeft hen naar Kampen gehaald, de bisschop, de stad, iemand uit de omgeving … Lees verder

Posted in Kampen

e. Conclusies

e. CONCLUSIES Het ziet er na behandeling van enkele problemen in verband met de ontstaansgeschiedenis van Kampen naar uit, dat Kampen een betrekkelijk jonge, zeer snel ontwikkelde stad genoemd moet worden. Een zelfstandige parochie Kampen kwam tot stand in de … Lees verder

Posted in Kampen

d. Topografische ontwikkeling van Kampen tot de veertiende eeuw

|pag. 20| d.TOPOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN KAMPEN TOT DE VEERTIENDE EEUW Aan de topografische ontwikkeling van de dertiende eeuwse Noord-Nederlandse steden werden slechts incidenteel korte studies gewijd. De daardoor gevormde beelden werden over het algemeen noch gecontroleerd, noch door nieuwe studies … Lees verder

Posted in Kampen

c. De Parochie Kampen

|pag. 17| c. DE PAROCHIE KAMPEN In 1213 ontvingen allen die woonden op hoeven van Dirc en van Henric van Buchorst ("ons trouwer lude vriende") in de kerspelen van Wilsum en van Zalk ("in den kirsple van Wilsem ende van … Lees verder

Posted in Kampen

b. Ontstaanstheorieën

|pag. 11| b. ONTSTAANSTHEORIEËN Over het ontstaan van Kampen zijn een viertal theorieën mogelijk , die allen aanhangers hebben gevonden. In de eerste plaats is dat de gedachte dat Kampen een spontane koopmansnederzetting is uit het eind van de twaalfde, … Lees verder

Posted in Kampen