Category Archives: Kampen

De Memorien te Kampen II. De Memorie van het Heilig Kruis

De MEMORIËN TE KAMPEN. _______ II. DE MEMORIE VAN HET HEILIG KRUIS.      In dezen almanak voor oudheid en letteren, van het jaar 1839, heb ik berigt gegeven van de Schepens-Memorie te Kampen, opgerigt in het jaar 1311 (). Ten vervolge … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Het voormailge huis Engelenberg

[afbeelding 1] Het voormalige huis Engelenberg. _______      In de Kamper Courant van Vrijdag 17 Augustus 1928 gaven wij een korte omschrijving van dit nu afgebroken huis, want het was ons na onderzoek wel gebleken, dat het een der merkwaardigste patricierswoningen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De voormalige stads-naaischool

De voormalige Stads naaischool (thans Nijverheidsschool voor meisjes.)      Toen in 1921 de Nijverheidsonderwijswet in werking trad, werd, als gevolg daarvan, de Burgeravondschool alhier, welke eenige jaren tevoren de Stads-teekenschool in zich had opgenomen, omgezet in een Nijverheidsavondschool voor a.s. bouwvakarbeiders, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Het huis ,,de Pelikaan"

Het huis „de Pelikaan". _______      Wat moeten vroeger die oude steden, en dus ook Kampen, mooi zijn geweest. Iedere gevel en daardoor ook bijna ieder stadsgezicht, had stijl en karakter. Want alle gebouwen, zij mogen dan in verschillende periodes zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

De pest te Kampen in 1636

DE PEST TE KAMPEN IN 1636 DOOR EEN OOGGETUIGE. _________      In aansluiting׳ aan hetgeen Mr. Nanninga Uitterdijk in de voorafgaande bijdrage mededeelt omtrent de pest in Kampen, verdient wat een ooggetuige over het woeden dier ziekte in 1636 aan zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De Avercamps en hun betekenis voor de topografische kennis over Kampen

|pag. 6| omzien geschiedenis De Avercamps en hun betekenis voor de topografische kennis over Kampen Vele kunstenaars hebben het IJsselfront van Kampen in de loop der eeuwen in al zijn gedaanten op velerlei wijzen weergegeven. Voor wie zich bezig houdt … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Paulus Utenwael en zijn “koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen” uit 1598

Paulus Utenwael en zijn “koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen” uit 1598 door: Th.M. van Mierlo Een uitgave van de Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds [] Colofon: Titel: Paulus Utenwael en zijn “koeperen plaete van die contrafeytinge der … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Eene bijdrage tot den voormaligen loop van den IJssel

EENE BIJDRAGE TOT DEN VOORMALIGEN LOOP VAN DEN IJSSEL.      Eenigen tijd geleden hield ik een voordracht in ooze zustervereeniging Gelre over den ouden waterstaatstoestand van Hattem. De oorkonden, die ten grondslag aan deze sedert verschenen verhandeling ) lagen, veroorloven vooral … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Peter Helbert Gallé herdacht 1793 - 1869

PETER HELBERT GALLÉ HERDACHT 1793 - 1869. _________        De man, aan wien ik dit In Memoriam wijd, was mijn grootvader en peet. Hij was geboren den 5den Mei 1793 en op 27 Januari 1869 stond ik als negenjarige knaap … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Uit Lotharingen naar Kampen gevluchte bontdrukkers. 1757.

UIT LOTHARINGEN NAAR KAMPEN GEVLUCHTEBONTDRUKKERS. 1757. _________        Na den dood van Frederik Augustus II zwoer de zamengekomen Poolsche adel slechts een ingeborene als Koning te zullen aannemen. En zoo werd aan den onder eene vermomming uit de Elzas naar … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,