Category Archives: Kampen

II. Vestiging van de Franciscanen in Kampen

|pag. 26| II. VESTIGING VAN DE FRANCISCANEN IN KAMPEN (datering en locatie) Over de komst van de minderbroeders in het zich ontwikkelende Kampen is niets bekend. Wie heeft hen naar Kampen gehaald, de bisschop, de stad, iemand uit de omgeving … Lees verder

Posted in Kampen

e. Conclusies

e. CONCLUSIES Het ziet er na behandeling van enkele problemen in verband met de ontstaansgeschiedenis van Kampen naar uit, dat Kampen een betrekkelijk jonge, zeer snel ontwikkelde stad genoemd moet worden. Een zelfstandige parochie Kampen kwam tot stand in de … Lees verder

Posted in Kampen

d. Topografische ontwikkeling van Kampen tot de veertiende eeuw

|pag. 20| d.TOPOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN KAMPEN TOT DE VEERTIENDE EEUW Aan de topografische ontwikkeling van de dertiende eeuwse Noord-Nederlandse steden werden slechts incidenteel korte studies gewijd. De daardoor gevormde beelden werden over het algemeen noch gecontroleerd, noch door nieuwe studies … Lees verder

Posted in Kampen

c. De Parochie Kampen

|pag. 17| c. DE PAROCHIE KAMPEN In 1213 ontvingen allen die woonden op hoeven van Dirc en van Henric van Buchorst ("ons trouwer lude vriende") in de kerspelen van Wilsum en van Zalk ("in den kirsple van Wilsem ende van … Lees verder

Posted in Kampen

b. Ontstaanstheorieën

|pag. 11| b. ONTSTAANSTHEORIEËN Over het ontstaan van Kampen zijn een viertal theorieën mogelijk , die allen aanhangers hebben gevonden. In de eerste plaats is dat de gedachte dat Kampen een spontane koopmansnederzetting is uit het eind van de twaalfde, … Lees verder

Posted in Kampen

Kampen en de Franciscanen

|pag. 1| C.L. VERKERK KAMPEN en de FRANCISCANEN (een voorlopig verslag ) |pag. 2| INHOUD pag. Inleiding 3 I. Notities over de oudste geschiedenis van Kampen tot 1300/1350 5      a. Stadsrechten 5           noten bij Ia 9      b. Ontstaansthecrieën 11           noten … Lees verder

Posted in Kampen

Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum

EEN EN ANDER OMTRENT REIJNER BOGERMAN VAN DOCKUM. _______      Het ambt van secretaris eener stad was in vroegere eeuwen tot in de 16e, in ons vaderland eene zeer gewichtige betrekking, niet alleen immers, was hun werkkring om de notulen der … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Zijn door den raadhuisbrand van 1543 de oude Kamper archiefstukken verloren gegaan?

ZIJN DOOR DEN RAADHUISBRAND VAN 1543 DE OUDSTE KAMPER ARCHIEF- STUKKEN VERLOREN GEGAAN? _______      „Vergebens forschen wir in den Zeitbüchern des frühen Mittelalters nach dem Namen des Ortes, von dessen dasein wir erst gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts sichere … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Niet aan Kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen te Kampen

UTRECHTSE HISTORISCHE CAHIERS [afbeelding] Jaargang 2 - 1981                                                                                NO. 3. [ ] NIET AAN KLOOSTERGELOFTEN EN REGEL GEBONDEN GEMEENSCHAPPEN VAN DEVOTE VROUWEN TE KAMPEN J. Grooten [ ] Copyright J. Grooten [ ] UTRECHTSE HISTORISCHE CAHIERS uitgegeven vanwege het Instituut voor … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

De schilder Claes Bellequin te Kampen, 1645-1700

GEZICHT OP KAMPEN VAN DE RIVIERZIJDE, gemerkt C. B. 1654. Schilderij, hangende op de balconkamer van het Raadhuis te Kampen, welke aanleiding gaf tot dit onderzoek. [ ] DE SCHILDER CLAES BELLEQUIN TE KAMPEN, 1645-1660. _______      Door nauwkeurig onderzoek zal … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,