Category Archives: Kampen

Josephus van Berkel

JOSEPHUS VAN BERKEL, pastoor te Kampen.      In een der oude doopregisters, berustende in het parochiaal archief te Kampen, vond ik op een los blaadje de volgende afschriften van eenige litterae testimoniales van pastoor J. v. Berkel, die de parochie van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Een Diner der Meentelieden te Kampen in 1712

EEN DINER DER MEENTELIEDEN TE KAMPEN IN 1712. _______      Wanneer er te Kampen vacatures door overlijden of anderzins waren ontstaan in het collegie van de Gezworene gemeente, dan werden die door verkiezing door de meente zelve weder aangevuld.      Zoo waren … Lees verder

Posted in Kampen

Merkwaardige geschiedenis van een versteenden visch uit het jaar 1550

MERKWAARDIGE GESCHIEDENIS VAN EEN VERSTEENDEN VISCH UIT HET JAAR 1550. _______      Eenigen tijd geleden ontving ik van onzen geachten voorzitter Mr. J. Nanninga Uitterdijk een afschrift van een paar brieven uit het archief te Kampen om den inhoud daarvan te … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. Het jaar der stichting van het klooster der Minderbroeders te Kampen.

AANTEEKENINGEN OP Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. _______      De volgende aanteekeningen zijn, voor het meerendeel, ontleend aan het archief van de stad Kampen, dat een rijke schat bergt van charters en bescheiden, waaronder vele voor onze kerkgeschiedenis van groote beteekenis. Ofschoon … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Vicecureiten van Kampen

Vicecureiten van Kampen. _______      De vereeniging van twee of meer kerkelijke beneficiën in één persoon, een misbruik, dat vóór het opkomen der Reformatie in vele, zoo niet de meeste diocesen heerschte, was, reeds sedert de 14e eeuw, te Kampen zoo … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

III. Relaties tussen klooster en stad in de XIVe en XVe eeuw

|pag. 31| III. RELATIES TUSSEN KLOOSTER EN STAD IN DE XIVe EN XVe EEUW Het stedelijk bronnenmateriaal staat een enkele maal toe een weinig binnen te dringen in het stedelijk leven van het verleden. De vraag naar de betrekkingen tussen … Lees verder

Posted in Kampen

Het oude raadhuis te Kampen

|pag. 109| HET OUDE RAADHUIS TE KAMPEN _______      Onder de merkwaardige gebouwen van vorige eeuwen die den tegenwoordigen tijd hebben bereikt, en nog heden hunne oorspronkelijke gedaante en sieraden vertoonen, behoort ook het oude Raadhuis der stad Kampen. Dit aloude … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

De geschiedenis van het Grootburger Weeshuis te Kampen van 21 februari 1539 tot 31 December 1923

[ ] Anno d.m. 1554, den 7 Augusti op ons lieve Heren transfiguratien dach, sterff Meister Iohann Evertszoon, Vicariis van S. Symon ende Iuden altaer, Overste Schoelmeister ende ierste Regent der Weesekynderen. Godt wese die ziele genadich. (Onderschrift der tryptiek … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Vier Kamper schilders, Ernst Maeler, Mechtelt toe Boecop, Bernhard Vollenhove, Steven van Duyven. II. Mechtelt toe Boecop

VIER KAMPER SCHILDERS, ERNST MAELER, MECHTELT TOE BOECOP, BERNHARD VOLLENHOVE, STEVEN VAN DUYVEN, DOOR G. P. ROUFFAER. ______ II. MECHTELT TOE BOECOP HET eenige wat van deze Kamper schilderes bekend mag heeten tot nog toe, is dat zij bestaan heeft. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

II. Vestiging van de Franciscanen in Kampen

|pag. 26| II. VESTIGING VAN DE FRANCISCANEN IN KAMPEN (datering en locatie) Over de komst van de minderbroeders in het zich ontwikkelende Kampen is niets bekend. Wie heeft hen naar Kampen gehaald, de bisschop, de stad, iemand uit de omgeving … Lees verder

Posted in Kampen