Category Archives: Kampen

3. Een Reconstructie van de Verdedingswerken uit de 14e en 15e eeuw

3. EEN RECONSTRUCTIE VAN DE VERDEDIGINGSWERKEN UIT DE 14e EN 15e EEUW. Hoe de verdedigingswerken van Kampen er uitgezien hebben nadat de stad in de loop van de 14e eeuw geheel was ommuurd, is niet volledig te reconstrueren. Afbeeldingen van … Lees verder

Posted in Kampen

Hondsdolheid. 1726

HONDSDOLHEID. 1726. _______      Herhaaldelijk vindt men ook reeds in vroeger eeuwen gewag gemaakt van hondsdolheid.      Den 20en April 1726 deed de magistraat van Kampen o.a. de navolgende publicatie afgaan:      „Burgemeesteren Schepenen en Raaden doen bij dezen een ieder burger en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN      In het voorgaande hoofdstuk werden de eerste signalen van kritiek op de bestaande kerk tot het eind van de jaren vijftig … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou   door C.N. Fehrmann.      De beroemde Kamper klokgieter Geert van Wou die op 23 dec. 1527 in de St.-Nicolaaskerk werd begraven, liet vier zonen en twee dochters na. De jongste zoon, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Hoofdstuk VIII: Geert van Wou als geschutgieter

HOOFDSTUK VIII GEERT VAN WOU ALS GESCHUTGIETER Behalve een beroemd klokgieter is Geert van Wou, zoals reeds enige malen vermeld werd, ook een der belangrijkste geschutgieters van zijn tijd geweest. Het gebruik van buskruit voor oorlogsdoeleinden moet in Overijssel omstreeks … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Vier zeldzame oude drukken in het Frans Walkate Archief

[Titelpagina van een der nieuwe aanwinsten van het Frans Walkate Archief: Een daghelicxe verwonderinge der Coninginne van Saba…. Gedrukt door Steven Joessen te Kampen 1557.] Vier zeldzame oude drukken in het Frans Walkate Archief door C.N. Fehrmann.                In het afgelopen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

In memoriam H. A. Ekker

In memoriam H. A. Ekker. ____      In de nacht van Vrijdag op Zaterdag 1 November 1958 overleed in het Gemeentelijk ziekenhuis te Kampen de heer .      Wanneer wij de heer Ekker in deze almanak herdenken, is dit stellig niet alleen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

De Bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen naar de archivalische gegevens

DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE SINT-NICOLAAS- OF BOVENKERK TE KAMPEN NAAR DE ARCHIVALISCHE GEGEVENS DOOR C. N. FEHRMANN      Het is onmogelijk aan de hand van de bekende archiefstukken een geordende bouwgeschiedenis te schrijven over de Kamper St.-Nicolaas- of Bovenkerk, die in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Jacob Maler, Kampen 1548

JACOB MALER, Kampen 1548. In de 16e eeuw is Kampen een tijd lang zo rijk aan schilders geweest, dat men in de beeldende kunstliteratuur spreekt van een 16e-eeuwse Kamper schilderschool. En de stad is zo gelukkig nog een achttal schilderijen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen. Zevende deel, Van 1620-1625

REGISTER VAN CHARTERS en BESCHEIDEN. [ ] [Blanco] [ ] REGISTER VAN CHARTERS EH BESCHEIDEN IN HET OUDE ARCHIEF VAN KAMPEN. ZEVENDE DEEL, Van 1620—1625. BEWERKT DOOR Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK, Archivaris der Gemeente Kampen, enz. _______ KAMPEN — LAURENS … Lees verder

Posted in Kampen