Category Archives: Deventer

Het stift ter Hunnepe

HET STIFT TER HUNNEPE, door P.C. MOLHUYSEN.      Wanneer men van Deventer opwaarts langs de Schipbeek gaat, ziet men, op omtrent een half uur afstand van de stad, en aan den linkeroever der beek, eene oude poort met haar getimmer, die … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Inrichting van het armenweeshuis te Deventer

INRICHTING VAN HET ARMENWEESHUIS TE DEVENTER. _______      Volgens den schrijver van den Tegenwoordigen Staat van Overijssel, werd in 1652 door de gezworene gemeente te Deventer aan den raad dier stad een voorstel gedaan, om een weeshuis op te richten voor … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Leven en werken van Joannes Mahusius, bisschop van Deventer

LEVEN EN WERKEN VAN JOANNES MAHUSIUS, Bisschop van Deventer. _______      Joannes Mahusius (van Mahieu, Mahieu, de Mahieu) werd te Oudenaarden geboren. Zijne ouders, in 1505 te Antwerpen gehuwd, waren Petrus Jacobus van Mahieu, uit een oud adellijk geslacht gesproten, en … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De Krocht der Lebuinus-Kerk te Deventer

|pag. 92| DE KROCHT DER LEBUINUS-KERK TE DEVENTER. _______      De vereering, welke de oude Christenen voor de getuigen huns geloofs koesterden, bewoog hen reeds vroeg tot het stichten van altaren en kerken, ter plaatse waar de martelaren geleden hadden of … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Het ontstaan van de Schipbeek

Moderne stuwen in de Schipbeek nabij de Wippert Het ontstaan van de Schipbeek door G.J. Doornink MIJN eerste kennismaking met de Schipbeek is al van ouden datum.      ’t Was in het begin van deze eeuw, dat ik als schooljongen met … Lees verder

Posted in Deventer, Overijssel Tagged

Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Oversticht

BIJDRAGE TOT DE WORDING VAN HET OVERSTICHT DOOR G. J. DOORNINK )      Toen Deventer nog jong was, kloek en zelfbewust met een eigen sterk, innerlijk leven, dat naar buiten gedragen werd door mannen van daden, geboren en getogen in dat … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Militaire maatregelen van Deventer in 14de eeuw

MILITAIRE MAATREGELEN VAN DEVENTER IN 14DE EEUW door G. J. DOORNINK Reserve- Kapitein 19 R.I. De Vesting.      Om een oplossing te vinden voor een onbevredigd gevoel in zekere technische kwestie, stelde ik een archivalisch onderzoek in. Het zeer rijk voorziene … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,

Ruzie tusschen een Deventersche burgemeestersvrouw en een moor 1571

|pag. 30| RUZIE TUSSCHEN EEN DEVENTERSCHE BURGEMEESTERS- VROUW EN EEN MOOR 1571. _______      Het was in ’t jaar 1571, ’t was een heel droeve tijd voor de stad Deventer, die al de ellende ondervond van eene groote Spaansche bezetting. Nering … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een Deventer organist, Claude Bernardt

EEN DEVENTER ORGANIST, CLAUDE BERNARDT. _______      In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898 publiceerde Dr. M.E. Houck een artikel getiteld: Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren? en knoopte daaraan eenige mededeelingen vast over een van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een vergeten Deventersche professor

EEN VERGETEN DEVENTERSCHE PROFESSOR, _______      Toen de hoogleeraar P. Bosscha, in het door hem uitgegeven gedenkschrift van de viering van het Tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te Deventer op den 16den Februari 1830, zijn historische nasporingen opnam aangaande de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,