Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

II. Vestiging van de Franciscanen in Kampen

|pag. 26| II. VESTIGING VAN DE FRANCISCANEN IN KAMPEN (datering en locatie) Over de komst van de minderbroeders in het zich ontwikkelende Kampen is niets bekend. Wie heeft hen naar Kampen gehaald, de bisschop, de stad, iemand uit de omgeving … Lees verder

Posted in Kampen

e. Conclusies

e. CONCLUSIES Het ziet er na behandeling van enkele problemen in verband met de ontstaansgeschiedenis van Kampen naar uit, dat Kampen een betrekkelijk jonge, zeer snel ontwikkelde stad genoemd moet worden. Een zelfstandige parochie Kampen kwam tot stand in de … Lees verder

Posted in Kampen

d. Topografische ontwikkeling van Kampen tot de veertiende eeuw

|pag. 20| d.TOPOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN KAMPEN TOT DE VEERTIENDE EEUW Aan de topografische ontwikkeling van de dertiende eeuwse Noord-Nederlandse steden werden slechts incidenteel korte studies gewijd. De daardoor gevormde beelden werden over het algemeen noch gecontroleerd, noch door nieuwe studies … Lees verder

Posted in Kampen

c. De Parochie Kampen

|pag. 17| c. DE PAROCHIE KAMPEN In 1213 ontvingen allen die woonden op hoeven van Dirc en van Henric van Buchorst ("ons trouwer lude vriende") in de kerspelen van Wilsum en van Zalk ("in den kirsple van Wilsem ende van … Lees verder

Posted in Kampen

b. Ontstaanstheorieën

|pag. 11| b. ONTSTAANSTHEORIEËN Over het ontstaan van Kampen zijn een viertal theorieën mogelijk , die allen aanhangers hebben gevonden. In de eerste plaats is dat de gedachte dat Kampen een spontane koopmansnederzetting is uit het eind van de twaalfde, … Lees verder

Posted in Kampen

Kampen en de Franciscanen

|pag. 1| C.L. VERKERK KAMPEN en de FRANCISCANEN (een voorlopig verslag ) |pag. 2| INHOUD pag. Inleiding 3 I. Notities over de oudste geschiedenis van Kampen tot 1300/1350 5      a. Stadsrechten 5           noten bij Ia 9      b. Ontstaansthecrieën 11           noten … Lees verder

Posted in Kampen

De Joden in Overijssel

|pag. 957| DE JODEN IN OVERIJSSEL DOOR JAC. ZWARTS.      De Joden vervulden in Overijssel een gewichtige economische functie, daar zij schier uitsluitend de economische schakel waren tusschen de zoo sterk het eigen karakter bewarende bevolking en de economische centra daarbuiten. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijssel

OVERIJSSEL SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN Mr G.A.J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN Mr G.J. TER KUILE EN R. SCHUILING * UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ.E. KLUWER - DEVENTER [IV] COMITÉ VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOEK „OVERIJSSEL”: Zijne Excellentie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Korte geschiedenis O.L.V. van Sion

Korte geschiedenis O.L.V. van Sion INLEIDING De geschiedenis van ons klooster staat niet los van de geschiedenis van de orde der Cisterciensers. Natuurlijk, ze maakt er zelfs deel van uit. Daarom kunnen we onze geschiedenis niet begrijpen, als we niets … Lees verder

Posted in Diepenveen Tagged , ,

Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum

EEN EN ANDER OMTRENT REIJNER BOGERMAN VAN DOCKUM. _______      Het ambt van secretaris eener stad was in vroegere eeuwen tot in de 16e, in ons vaderland eene zeer gewichtige betrekking, niet alleen immers, was hun werkkring om de notulen der … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,