Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Een onbekend teruggevonden gedicht op Piet Hein en de zilvervloot

EEN ONBEKEND TERUGGEVONDEN GEDICHT OP PIET HEIN EN DE ZILVERVLOOT, VAN FRANCISCUS MARTINIUS, LEERLING VAN DE KAMPER LATIJNSCHE SCHOOL. _______      Ongedachte verrassingen zijn op het terrein der wetenschap geenszins uitgesloten. Zij vallen ons soms in den mond als de gebraden … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De vroegere avondtekenschool te Deventer

DE VROEGERE AVOND- TEKENSCHOOL TE DEVENTER door Herman Korteling „Van wege den Koning / aan Gerhard Korteling / Kwekeling der teekenacademieschool te Deventer / 1825.” Zo luidt de inscriptie op de zilveren medaille die mijn grootvader eertijds als prijs van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De man op ’t Rielink

DE MAN OP ’T RIELINK door Herman Kanteling OP het perron stond een groote geel-lederen handkoffer, breed-zwaar omriemd, bevlekt, bekrast en beplakt; een wereldreiziger. Een kleine gedrongen man, gekleed in rijbroek en laarzen, liep er fluitend voor heen en weer, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

De krocht in de Groote Kerk te Deventer

DE KROCHT IN DE GROOTE KERK TE DEVENTER. _______      Wij hebben in de Deventer Courant van den 2den Nov. jl. reeds opmerkzaam gemaakt op dit overblijfsel eener oude Bouwkunde, voor dat de latere Gothische in gebruik kwam, en kiezen ook … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De Visscherij in de Zuiderzee

DE VISSCHERIJ IN DE ZUIDERZEE DOOR P.C. Molhuysen ____      De Zuiderzee was eertijds beroemd om haren rijkdom in visch en de stad Kampen om hare rijke vischmarkt. Deze schijnt zelfs haar ontstaan verschuldigd te zijn aan visschers, die zich hier … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Jacobus van Deventer of Daventriensis

JACOBUS VAN DEVENTER OF DAVENTRIENSIS. _______      In de beschrijving van Deventer, gevoegd bij de afbeelding dezer stad in het werk van GEORG. BRAUNIUS en FRANC. HOHENBERGIUS, Civitates orbis terrarum, Col. 1572—1618. vindt men: Ook is de voortreffelijke aardryksbeschrijver JACOBUS VAN … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een en ander over Jacobus Faber van Deventer

EEN EN ANDER OVER JACOBUS FABER VAN DEVENTER. _______      De laatste jaren der 15de en de eerste der 16de eeuw zijn, zooals men weet, van groote beteekenis geweest voor de ontwikkeling der klassiek-humanistische studiën binnen Deventers veste. De welverdiende roem, … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Kamper Kronijken. I. De Annalibus Quaedam nota.

KAMPER KRONIJKEN. ____________ I. DE ANNALIBUS QUAEDAM NOTA ____________ Uitgegeven door de Vereeniging ter beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. _____________ DEVENTER, J. DE LANGE. 1862. [blanco}] VOORBERIGT. In het archief te Kampen bevinden zich twee Kronijken, met de hand … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Kerkelijk Raalte in het laatst der 16de en begin der 17de eeuw

KERKELIJK RAALTE IN HET LAATST DER 16DE EN BEGIN DER 17DE EEUW. _______      Met het jaar 1578 brak voor de aan den IJsel gelegen landen een zeer benarde tijd aan. De strijd tegen de Spaansche heerschappij, in Holland en Zeeland … Lees verder

Posted in Raalte Tagged , , ,

Jacobus van Deventer, Geographicus van Karel V en Philips II.

Jacobus van Deventer, Geographicus van Karel V en Philips II. door C.J. Welcker.      Door de sedert 1916 geheel voltooide uitgave van de Nedenandsche steden in de XVIe eeuw, plattegronden van Jacob van Deventer, omvattende III (= 100 + II) teekeningen … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,