Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Hoofdstuk 1

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle

Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle   Rijcklof Hofman Inleiding Tegen het einde van de Middeleeuwen was het niet uitzonderlijk om in een stad of dorp een school aan te treffen. In zijn studie … Lees verder

Posted in Zwolle

Hoofdstuk 4

|pag. 37| 4. Afscheiding als wederkeer 4.1. Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk de veranderingen in het symbolisch universum te hebben beschreven, zoals die zich voordeden in de Hervormde kerk in de periode voorafgaande aan de Afscheiding, willen we in … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 3

|pag. 24| 3. Afscheiding in Hasselt 3.1. Inleiding Het precieze verloop van de Afscheiding in Hasselt is moeilijk vast te stellen. De bronnen zijn voor de beginperiode Van de Afscheiding schaars. Notulenboeken van de Afgescheidenen vangen aan in 1846. De … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Na honderdvijftig jaar Anderhalve eeuw na de Afscheiding van 1834 blijkt de hoeveelheid literatuur over de Afscheiding nog steeds uit te dijen. De invalshoek die in recente werken naar voren komt, is merendeels een andere … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

BREUK OF WEDERKEER: Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)

BREUK OF WEDERKEER Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986   L. Bezemer Het Ambt 27 8061 AL Hasselt tel. 05209 – 2212     Titelblad ontleend aan … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. DOOR H. VAN DALFSEN. _______      Op den 12en April van het jaar 1811 waren ten stadhuize te Steenwijk samengekomen de leden van de magistraat met derzelver secretaris, mitsgaders de burger-gecommitteerden; voorts de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

De admissie in de ridderschap van Overijssel gedurende de Republiek

DE ADMISSIE IN DE RIDDERSCHAP VAN OVERIJSEL GEDURENDE DE REPUBLIEK, DOOR Mr. J. ACQUOY. ____________      Op onderscheidene tijdstippen en bij grootere en kleinere gedeelten heeft de bisschop van Utrecht de drie pagi, in den Frankischen tijd te zamen ongeveer vormende … Lees verder

Posted in Overijssel

Berigt aangaande het oud archief van de Heerlijkheid Almelo.

BERIGT AANGAANDE HET OUD ARCHIEF VAN DE HEERLIJKHEID ALMELO; door P. NIJHOFF. _______      Te midden van het vruchtbare, handeldrijvende, in vele opzigten zoo merkwaardige Twenthe, ligt de aloude heerlijkheid Almelo »als een voortreffelijk gedenkteeken” zegt RACER, »van het eerste beginsel … Lees verder

Posted in Almelo Tagged ,

Eene bijdrage tot de oude plaatsbeschrijving van Zwolle

EENE BIJDRAGE TOT DE OUDE PLAATSBESCHRIJVING VAN ZWOLLE. Met een Schetskaartje. _______      Voor hem, die zich bezig houdt met de geschiedenis eener stad, is het soms zeer moeielijk een juist beeld te krijgen van de plaatselijke gelegenheid van weleer. Geldt … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged