Author Archives: admin

De Schijve

DE SCHIJVE. _______      Op den 17 Januarij 1474 werd door den Utrechtschen Bisschop David van Bourgondien een regtscollegie opgerigt en de daartoe behoorende Raden aangewezen. Dit regtscollegie was bestemd hooger beroep te ontvangen van alle zaken, waarin een der partijen … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Losse aanteekeningen over het dorp en kerspel Kathen (Katerveer) bij Zwolle

LOSSE AANTEEKENINGEN OVER HET DORP EN KERSPEL KATHEN (KATERVEER) BIJ ZWOLLE. _______      Van Cathen of Cothen, dat volgens van Hattum (D. V. p. 3) reeds in de 10e eeuw eene groote vermaardheid bezat, wordt, voor zooverre mij bekend, het eerst … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Velthuijsen, Bernardus Petrus

Bernardus Petrus Velthuijsen (Laren, 9 juni 1852 - Hoederloo, 23 november 1936), student aan het Seminarie Kuilenburg en Rijsenburg, priesterwijding 15 augustus 1875 te Utrecht, Kapelaan te Wijk bij Duurstede (1875-1879), Kampen (1879-1895), pastoor te Hertme (1895-1905), deken en pastoor … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Vicecureiten van Kampen

Vicecureiten van Kampen. _______      De vereeniging van twee of meer kerkelijke beneficiën in één persoon, een misbruik, dat vóór het opkomen der Reformatie in vele, zoo niet de meeste diocesen heerschte, was, reeds sedert de 14e eeuw, te Kampen zoo … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Paleolithische gegevens uit Overijssel

Paleolithische gegevens uit Overijssel A.D. Verlinde SUMMARY In this article a survey is given of paleolithic sites and flint finds in the Province of Overijssel. Only one middle paleolithic artifact is known, a Moustérien point at Deldenerbroek. Of the young … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Twee koningskinderen langs de IJssel

|pag. 7| omzien geschiedenis Twee koningskinderen langs de IJssel Jan van de Wetering In november 2001 verschijnt bij de IJsselacademie het boek Vergeten levens, Geschiedenissen van het Sallandse platteland. Auteur is Jan van de Wetering uit Zwolle, die in het … Lees verder

Posted in Wilsum Tagged

Uit de geschiedenis der Overijsselsche geldmiddelen

UIT DE GESCHIEDENIS DER OVERIJSSELSCHE GELDMIDDELEN. _______      Wanneer er sprake is van de geldmiddelen van Overijssel, dan denkt men in den regel aan de geldelijke behoeften van dat gewest en aan de middelen om daarin te voorzien gedurende het tijdperk … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Vluis

VLUIS. _______      In zijn opstel »over den eigenaardigen rechtstoestand van nog niet ingeoogste vruchten volgens OverIJselsch landrecht«) vermeldt Mr. Wicherlink, dat Winhoff het recht van panding aan het fluis of de schoef reeds kende.      Dit is wel aan te nemen, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Een cultusbijl uit Vriezenveen (Ov.)

Een cultusbijl uit Vriezenveen (Ov.) A.D. Verlinde In de collectie G.J. Eshuis te Almelo bevindt zich een voorwerp, dat door zijn eigenaardige vormgeving moeilijk met andere vondsten was te vergelijken en ook anderszins niet op een voor de hand liggende … Lees verder

Posted in Vriezenveen Tagged ,

Levensbericht van Joan Nicolaas Josef Heerkens

LEVENSBERICHT VAN JOAN NICOLAAS JOSEF HEERKENS. _______      Het is voorzeker eene prijzenswaardige instelling van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, om korte levensschetsen te geven van hare afgestorven medeleden. Zij eert en bewaart daarin de nagedachtenis harer leden; zij geeft daarmede … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged