Author Archives: admin

Armenzorg in de Middeleeuwen

Armenzorg in de Middeleeuwen. door J. Tuit. Vele stukjes van de puzzel der middeleeuwen ontbreken nog en over de stukjes, die wel gevonden zijn, redetwisten historici omtrent de plaats op de voorstelling. Omdat men in het verleden angst had of … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Rams Woerthe een uniek monument

Rams Woerthe een uniek monument. door J. Tuit. Weinig families hebben op het verleden van de stad Steenwijk zo hun stempel weten te drukken als de familie Meesters. Van harde werkers in de 18e eeuw ontwikkelden zij zich tot ware … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

De Memorien te Kampen II. De Memorie van het Heilig Kruis

De MEMORIËN TE KAMPEN. _______ II. DE MEMORIE VAN HET HEILIG KRUIS.      In dezen almanak voor oudheid en letteren, van het jaar 1839, heb ik berigt gegeven van de Schepens-Memorie te Kampen, opgerigt in het jaar 1311 (). Ten vervolge … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Fossa Drusiana, Sala Fluvius en Lacus Flevum

FOSSA DRUSIANA, SALA FLUVIUS EN LACUS FLEVUM; door wijlen den Heer E. M O U L I N (). _______ Het kanaal, hetwelk de Romeinsche Veldheer CLAUDIUS DRUSUS in het jaar 12 voor Chr. geb. deed graven, om den Rijn … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Zwolland

|pag. 23| Zwolland De grootste en belangrijkste Tentoonstelling van geheel Oost- en Noord Nederland’. Zo werd de tentoonstelling voor Land- en Tuinbouw, Handel, Nijverheid en Electriciteit, die van 4 tot en met 8 september 1928 onder de naam ‘Zwolland’ in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Belastingperikelen over pruiken en kapsels

|pag. 99| Belastingperikelen over pruiken en kapsels Mode in kleding en kapsel is meer dan een waan van de dag. Het is ook - misschien wel vooral - een manier om zich te onderscheiden van anderen mensen. De kans bestaat … Lees verder

Posted in Zwolle

Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer

|pag. 43| Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer In de jaren 1824 en 1825 verschenen twaalf van de in totaal uit vijftien delen bestaande Dicht- en prozaïsche werken van mr Rhijnvis Feith bij de Rotterdamse uitgever Johannes Immerzeel Jr. De delen … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Grooten, J.

Drs. Johannes (Hans) Grooten (23 juli 1937), archiefexamen IIde klasse (1 juli 1969), archivist bij het rijksarchief in Zeeland (-1974), waarnemend gemeentearchivaris te Kampen (19x?-198?), gemeentearchivaris te Kampen (198?-1998) Werken van Drs. Johannes (Hans) Grooten:   - Grooten, J. (1970) … Lees verder

Posted in Auteurs

Het voormailge huis Engelenberg

[afbeelding 1] Het voormalige huis Engelenberg. _______      In de Kamper Courant van Vrijdag 17 Augustus 1928 gaven wij een korte omschrijving van dit nu afgebroken huis, want het was ons na onderzoek wel gebleken, dat het een der merkwaardigste patricierswoningen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De bandijk van Goor

DE BANDIJK VAN GOOR. _______      In het zevende deel van Racers Overijsselsche Gedenkstukken vermeldt deze het Recht van den Bandijk van Goor, waarvan zooals hij opmerkt de oorsprong en de aard sedert lang uit het oog zijn verloren.      De naam … Lees verder

Posted in Goor Tagged ,