Lijst van vaste goederen van de ABDY DICKNINGE.

LIJST VAN VASTE GOEDEREN

VAN DE

ABDY DICKNINGE.

_____________
 

                    Vaste goederen en besittingen zoo ver die in Overyssel
               gelegen en op het einde der 17de eeuw behoorden aen
               de abdy Dickninge.

     Boegelinge, te Yhorst (of Beugelen erve, ook genaamd half Roelinge erve of Hoog en Laag Beugelen), groot 36 mudde bouwland en 20 dagwerk hooiland met een kampken weiland aan Dickninger brugge, doet Jaerlyks 47 mud.
     De Hofstede of Corpus van t Convent Dickninge, groot 36 mudde bouwland met 20 dagwerk hooiland, liggende op Staphorst in de Yhorst, doet Jaerlyks 82 mud.
     Ter Haar, gelegen tot Yhorst, groot 13 mud bouwland, 3½ dagwerk hooiland en eenige stukken weideland is vererfpacht aan Geert Jans tot midelhees voor 90 G.G. Jaerlyksch en f 2000 G.G. eens.
     Ter Hofstede, mede tot Yhorst, groot 14 mudde bouwland, 8 dagwerk hooiland en eenig weideland, vererfpacht aan wylen de Heer Hendrik Clasen voor 125 G.G. Jaerlyksch, 1000 dalers eens.
     Het Convents Schaapschot, mede tot Yhorst gelegen, dat een afgraving is van de andere erven onder t selve Hoefstal

|pag. 15|

daar gehorende, 30 mudde bouwlant maar geen hooiland, vererfpacht aan Hilbert Jans voor 80 G.G. en een duizend Guld eens.
     Knoppers Maat tot Hesselingen, groot tusschen 6 en 7 dagmaat.

Mastebroek.

     5½ morgen, gelegen bij Lamberlshuis op de Kerk Wetering.
     Item 4 morgen by Hasselt.
     Nog 4 morgen by Harm Stoffershuis op de eerste Kerk-Wetering.
     Een Erfken in Mastebroek, gelegen op den hoek van de Elleboog, groot 8 morgen nevens een huis en een hofstede, deze voorschreven perceelen zijn in Erfpacht toegestaan de E. Gerrit Jansen Rouse, bewaarder van Mastebroek, voor 50 G.G. en f 1200 eens.
     1710 bezitters, den Heere Lt.-Generaal van Dedem en de Schultes Molkenbour.
     14 morgen land te Baarle.

Olde Staphorst.

     Het erve olde Staphorst, oldhovig, groot 6 mudde bouwland, 21 dagmaat hooiland en 8½ morgen weidelant.
     De kleine osse weide, twee morgen hooilanden op olde Staphorst, 7 dagwerk.
     Het Zwolsche land, groot 9 dagwerk hooiland.
     De Pol 6 à 7 dagmaten.
     De 6 dagmaat in de Vennen.
     Deeventermaat op Hesselingen, 3 à 4 dagmaat.
     Het binnenbroek, 2½ dagmaat.
     Het weerken langs de Stouwe, 1 dagmaat.
     Rogge Renthen en plukkelpachten.
     Van de Schipgraven op Roveen, de Stad van Hasselt toekomende, 5 mud, 2 schep rogge.
     Uit Harm Coops Egberts goed tot Staphorst, 5 mud rogge.

|pag. 16|

     Uit Jan Dunnings goed op Staphorst, 5 mud rogge.
     Uit Jan Huyberts goed te Staphorst, 4 mud rogge.
     Uit Claas Alberts onbescheit goet op Staphorst, 1 mud, 2 schep rogge.
     Item uit de Erfgenamen van Jan van de Cloosters goed van de over Lankhorst tot Yhorst, 3 mud rogge.
     Uit het Bagynen erve tot Yhorst (in de 17de eeuw de Stad Hasselt erve Strik), 2 mud rogge.

Gelt Renthen Hasselt.

     Uit Jan Vechts huis een quaerte wyns die met vier Stuivers na t oude Register geremedieert wordt.
     Uit het erve Ter grootte Wede genaamt, de Erfgenamen van wylen Jur. Wolter van den Clioster toebehorende, Jaerlyks vyf G.G., hier komende van Juffer Agnes van Munster.

Zwolle.

     Uit Ditmar ten Vroeden huis tot Zwolle, tusschen de wage en markt, 12 Stads pond met een Stuiver van een Zwolsche placke, betaalt 15 placken tot een Stuiver.
     Uit Claas ter Lankhorst erve te Yhorst, zeven oude Arents Gulden.

Wanneperveen.

     Uit Claas Geerts en Gerrit Bertelds goed, 24 oude Vleemschen.
     Algers erve geeft aan den Convente den groven Tiende.

Steenwyk.

     Uit Jan Lubbers huis in den Scherm binnen Steenwyk dre G.G.

Lasten in Overyssel.

     1 Gulden, aght Stuiver, 8 Penningen, zynde zeker Erfpacht die Jaerlyksch op Dingsdag na Pinxteren binnen Zwolle betaalt moeten worden en door den Pander van Zalland wordt ontvangen.

|pag. 17|

     Nabeschreven Jufferen genieten tot hare Proeven vervallen in 1710.

Juffer Anna Willemina van Echten, dogter van den Heer Ritmr Henrich van Echtenf 150.
Margaretha van Edinckhuisen- 39.
Juffer Florentina Sloets, dochter van den Heer van Singraven, wegens de Havesathe Havixhorst- 150.
Juffer Joanna Geertrui de Rénghers, dochter tot Westtrupf 150.
Aan Jr. Justus de Coninck tot Peyse, voor zyn dochter Manen de Coninck en desselfs Zuster Anna Christina de Coninck- 100.
Aan Juffer Yda Alegonda van Dongen, Dochter tot den Oldengaarden, derde dochter van den Heer Colonel van Dongen, wegens de Havesathe Etinge- 150.
Juffer Willemina Joanna van Dongen, wegens de Havesathe Klencke- 130.
Juffer Anna Elisabeth van Eckstein, wegens de Havesathe Entinge- 130.
Juffer Anna Sophia van Dongen, voor de Have­sathe Dunningen- 130.
Juffer Jacoba Elisabeth van Echten, dochter tot Echten- 130.
Juffer Maria van Heeckeren, wegens de Havesathe Batingen- 130.
Louwisa Elisabeth de Sigers Ter Borch, wegens de Havesathe ter Borch- 150.
Juffer Helena Agnes de Vos van Steenwyk, doch­ter tot Ansen- 150.
Juffer Eva de Sigers ther Borch, wegens de Ha­vesathe Vennebroek- 150.
Juffer Magdalena Elsebé van den Clooster, wegens de Havesathe Rheebruggen- 150.
Aan Vrouwe Catharina van Burmannia, weduwe wijlen den Heer Otto van Welvelde- 130.


|pag. 18|

     In voldoening van de Prebende zoo als deselve wegens de Havesathe Oosterbroek nog waar Competerende vervallen over den Jare 1685.

Vrouw Agnes Horenken, Weduw de Mepsche en haar dochter Juffer Froake de Mepschef 150.
Juffer Charlotte van Pallant, dochter van den Heer Adolph Wanner Baron van Pallant en vrouw Agnes, geboren Baronnesse van Pallant, wegens de Have­sathe Batingen vervallen 1710- 150.
Seino Joachim van Welvelde tot Vledderinge, wegens de Havesathe Vledderinge- 150.

     In een brief van Bisschop Herbert van Bierum 1152 was reeds het Convent Ruinen, later Dickninge, aanwezig.
     In een brief van Bisschop Hendrik van Vianden van 11 September 1263 komt voor bona in Staphorst et in resta het goed in Staphorst was olde Staphorst.
     Reeds in een vroegere Bisschoppelyke brief van 1207 en die van Bisschop Otto II. 1217 word Staphorst met name genoemd.
     Johan Sloet en Jucte syn echte wyf verkochten in 1365 aan Johan abt van Dickninge en den gemenen Convente ses vierendeel botteren en dryc Cop Jaarlixe Renthe die gelegen sint over Hermans goed ter Hofstad in den Kerspele van der Ywehorst.
     In een brief van 1357 werd melding gemaakt van den koop van een emmer boter door Godevaart van Echten aan het Convent van Dickninge, ende van Rune op te beuren Jaarlix uit zyne Pachtguederen ter Hofstede hy der Reesten in den Kerspelen van Ywehorst daer marquand Ellen bosen soone up to wonen plach ende nu Laurens Guedesinghe to behoert.
     Het Klooster Dickninge verviel bij de invoering van de Hervormde Godsdienst aan de Ridderschap van Drenthe, de goederen werden geadministreerd door een Rentmeester die in het bouwhuis van het Klooster zyn gewoon verblijf hield

|pag. 19|

met genot van vrye woning en Emolumenten en een Jaarlyksch traktement van f 600, tydens de Spaansche troebelen omtrent 1580 weeken de Conventualen van Dickninge naar Hasselt en vestigden sich in het ruime Maagde Klooster aldaar. Volgens het verhaal van Magnin zouden de Conventualen het zegel en de papieren der waarts te Hasselt hebben medegenomen. My is hiervan niets in de oude archieven der Stad Hasselt gebleeken. In het Jaar 1346 werd olde Staphorst door een Hovemeester bewoond het goed olde Staphorst en de Landhoeve de Werkhorst werden aangekocht van den Proost en het Convent der Reguliere Kanunnikken van Sint Augustinus te Haske.

F.A. EBBINGE WUBBEN.

__________

__________________
Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Lijst van vaste goederen van de ABDY DICKNINGE. VORG, 5, 14-19.

Category(s): Staphorst
Tags: ,

Comments are closed.