Enkele geraadpleegde werken

Enkele geraadpleegde werken

Bommel H. van, Het college van gedeputeerde staten van Overijssel in de jaren 1940-1945 (niet gepubliceerde ambtelijke nota)
Doorninck J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 (Werken Overijsselsch Regt en Geschiedenis VIII, Deventer 1871)
[Dumbar G.], Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Overijssel (Amsterdam, Leiden, Dord. en Harlingen 1781-1804)
Eijken E.D., e.a., In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel (Zwolle 1978)
Haasse Hella S., Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern. Kroniek van een leven (Amsterdam 1989)
Helmstrijd F.A., e.a., De provinciale wet honderd jaar (Alphen aan den Rijn [1950])
Holthuis P, Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer militair, demografisch, economisch 1578-1648 (diss. RUG, Houten/Deventer 1993, Deventer reeks)
Kienhuis M., Duits gezag en NSB bruskeerden bestuur, in De Pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog (Jaarboek Overijssel 1990) 40-75
Naamlijst der leden van de ridderschap van Overijssel sedert 1814 (s.l. 1989)
Nederland’s Adelboek (‘s-Gravenhage 1903-heden)
Nederland’s Patriciaat (‘s-Gravenhage 1910-heden)
Olde Meierink B., De Gildehauser bouwmeestersfamilie Hagen, in Jaarboek Monumentenzorg 1991, 139-157 (Zwolle/Zeist 1991)
Reitsma R., Centrifugal and centripctal forces in the early Dutch republic. The States of Overyssel 1566-1600 (diss. VU, Amsterdam 1982)
Schilder K., Van raad tot municipaliteit (Kamper genealogische en historische bronnen, deel 8, Kampen 1985, 2 delen in 3 banden)
Slicher van Bath B.H., e.a., Geschiedenis van Overijssel (Deventer 1970)
Theunisz J., Overijssel in 1795. Vanaf het uitbreken der revolutie tot het bijeenkomen van de eerste Nationale Vergadering (Amsterdam 1943)

|pag. 101|

Category(s): Overijssel
Tags: , ,

Comments are closed.