Theologische Universiteit Kampen, Broederweg

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.
Broederweg 15
8261 GS Kampen
website:

Uitgaven:

– De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Theologische Universiteit te Kampen op Maandag 28 januari 1946. P. Deddens, 31p.
– De onmisbaarheid van de personele ethiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de ethiek aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 8 september 1970. Douma, J. Vuurbaak.
– Oriëntatie in de theologie. (Studiegids samengesteld door de hoogleraren aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen). Hoogleraren Theologische Hogeschool. De Vuurbaak 1976, 178p.
Tot de prediking van Het Woord des geloofs. OPSTELLEN ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen. Comité van uitgave – Broederweg 15, Kampen, 176p.
– De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit boekje wil belangstellenden in binnen- en buitenland doen kennis maken met de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit boekje werd samengesteld door een commissie bestaande uit de hoogleraren J. Kamphuis en H.J. Schilder. Zij werd bijgestaan door de heren W. van Harten, die de vormgeving verzorgde en J.L. van der Weij, fotograaf. De tekst werd gedateerd 1976. 32p.
– De biddende kerk- een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen. Trimp, Dr. C. (redactie), De Vuurbaak- Groningen, 1979, 238 p.
– Bezield verband. Opstellen aangeboden aan prof. J. Kamphuis bij gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 9 april 1984. Van den Berg, Kampen, pb, met stofomslag, 460 p.
– Een sprekend begin : opstellen aangeboden aan prof. H.M. Ohmann bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen op 6 december 1993. Beek, R. ter & E. Brink & C. van Dam & G. Kwakkel (redactie) Kampen, Uitgeverij Van Den Berg 1993 (eerste druk) paperback, ISBN 9789066511576, 232 p.

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.