Johan van Verneburg

JOHAN VAN VERNEBURG

48e. Bisschop van Utrecht.

     Johan van Vierneburg sijnde Bisschop van Munster is naer Arckel Bisschop van Utrecht geworden, een vroom simpel man. Dese alineerde veel goederen

|pag. 155|

sijnes stichts, en versette oock vele Bisschoplicke sloten: als dat huis Vredelant (dat Arckel van de Grave van Hollant te voren ingelost hadde) Ter Horst, ende Vollenho an Gijsbert den Here van Vianen ende het huis ter Eem an Steven van Nijvelt. Daer en boven heeft hij 42 hoeven int Mastbroeck behorende tot des Bisschops tafel en sommige van sijn hofgesin onder half pensioen overgegeven: om welcke saecken het Capittel van Utrecht tot een Protecteur des Bisdooms hebben verkoren Reinolt van Wendenberg Bisschop van Bremen.
     Int beginsel van Verneborgs regeronge, namelick int jaer 1365, sijn enige Westphaelse edelen van die geslachten van Velen ende Broeckhuisen nae voorgaende anseggonge des oorlogs mit ruteren ende knechten in Over IJssel gevallen, alwaer sij grote schade gedaen ende uit verscheiden dorpen en vlecken een groten roof gehaelt hebben uit oorsacke van seeckere actie die sij op den Bisschop hadden. Die Bisschop vergaderde terstont 800 ruteren ende is daermede in Maio van Munsterlant gereden, blijvende aldaer drie dagen en nachten, verbrande die dorpen sijner vijanden, dede haer bomen versoren, ende dwong haer tot voldoeninge van de schade die sij luden in Over IJssel gedaen hadden.
     Omtrent het jaer 1367 hadde die stadt Campen questie ende oorlog mit den Coninck van Noorwegen, doch om wat oorsaecke is onbekent, en op wat conditiën sulcks bijgeleit worde, wordt oock niet gevonden.
     Int volgende jaer 1368 heeft Albertus van Mekelenburg die int jaer 1363 Coninck van Gothen ende Sweden was geworden an die Stadt van Campen

|pag. 156|

seecker privilegie verleent int lant van Schouen doemaels onder Sweden gehorende, alwaer die van Campen groten handel dreven, ende op die haringvanck plachten te varen: dat namelick die Stadt Campen aldaer een Voegt van hare borgeren mocht stellen waervoor die Burgers malckanderen mochten bespreecken, ende niemant mochte oock een borger der selver stadt elders bespreken als voor die Voegt voorgemelt, welcke macht hadde recht te wijsen in allerhande saecken, behalven over doodtslagen. Noch verkregen sij van die voorseide Coninck enige andere vrijheiden int selve landt, die sij noch hebben, maer gelijck Bocop schrijft, daer was te sijnen tijde niemant van Campen die aldaer resideerde, waeruit men kan afnemen, hoe dat die coophandel kan veranderen, ende van treffelicke koopstede vervreemt worden.
     Den 27 October int selve jaer was die Bisschop mit sijn hofgesin tot Goor in Twente, alwaer hij onversiens overvallen worde van sijne vijanden die hij onlangs te voren hadde geproscribeert, als Jan ende Simon van Solms, Engbert van Salné, Otto van Kemmena, Hendrick Schume van Honderberg, Harmen van Twickelo ende meer andere, die des nachts als des Bisschops luden geen goede wacht en hielden Goor beklommen, ende veroverden, doodtslaende Hendrick van Entewich ende noch drie andere van des Bisschops dienaren, ende namen hem self mit noch twaelf anderen gevangen, ende voerden hem wegh, om hem te beter te bewaren. Die Bisschop aldus gevangen sijnde, heeft sich niet lange daerna vrijgekoft voor 16000 olde schilden, en alsoo hij dese grote somme niet gereet konde betalen, sijn daer voor borgen geworden Jacob Souwenbalg Abt van

|pag. 157|

Oostbroeck, Gijsbert ende Sweer van Vijanen, Steven van Nijvelt, ende Gerrit Vrencke: an welcke hij wederom tot onderpande gestelt heeft alle sloten ende opkomsten van het Nedersticht, mit het huis te Vollenhove ende sijn toebehoren tertijdt die penongen ten vollen souden betaelt sijn. Waerdoor het Bisdoom seer is verswackt, ende is hiertoe te referreren hetgene wij int beginsel van sijne regeronge gesegt hebben.
     Binnen Campen worden int naestvolgende jaer gelijcke angelegt beide Kercken van S. Niclaes ende onse L. Vrouwe van een Meister genoemt Rotger van Colen, ende sijn voort gelijcke voltimmert.
     Omtrent die selve tijdt was een groote oneenigheit tusschen die Hanse steden ende Haco die Coninck van Noorwegen, maer int jaer 1370 is alle vijantschap neergeleit, ende vrede tusschen beiden gemaeckt, alsoo datse wederom vrijlick in sijne havens mochten komen ende verkeren, mits betalende behoorlicken toll. Die afgesanten die in name van alle steden deser landen over die vredehandelingen geweest sijn waren: Evert Bosen burgemeester tot Campen, ende Jan Meinartsen Burgem, tot Amsterdam.
     Den 23 Junij des jaers 1371 is seer haestelick Johan van Vierneburg gestorven, soo, dat men meinde dat hij vergeven was: ende is in den Dom tot Utrecht begraven, als hij omtrent seven jaren geregeert hadde.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.