Johan van Arckel

JOHAN VAN ARCKEL

47e. Bisschop van Utrecht.

     Als Nicolaus de Caputio het Bisdoom geresigneert hadde, heeft die Paus tot Bisschop van Utrecht geordineert Johan van Arckel, voorbijgaende Johan van Bronchorst, tot groot misgenoegen van die Hartogh van Gelder ende Gijsbert den Here van Bronchorst.
     Het huis te Laghe gelegen in Twente plach in voortijden een adelick geslachte te behoren, die ge-

|pag. 140|

die genoemt waren van Laghe (gelijck gemeenlick den adel van die tijden na haer castelen plachten genoemt te sijn als die van Voorst, Buckhorst, Rechteren, Almelo, Coeverden, Rutenberg ende veel andere). In tijde van die Bisschop Johan van Arckel behoorde dat voorseide huis eenen Harmen van Laghe, die getrouwt was an Elisabeth van Diest, haer beider dochter was genoemt Jutte huisvrouwe van Elbert van Eijl, haer kinderen waren Diderick, Margriete, ende Lisabeth. Dese van Eijl mit sijn huisvrouw ende kinderen hebben int jaer 1340 haer gerechtigheit van den huise te Laghe verkoft anden Bisschop van Utrecht voor 1700 marck ende daerna int jaar 1346 heeft oock Harmen van Laghe mit sijn vrouwe dat selve huis verkoft ende int volgende jaer opgedragen anden Bisschop voor 5000 ponden, maer alsoo die pennongen niet ter rechter tijdt betaelt en worden, is daer over den Lande vele onheils toegekomen.
     Dierwijle het lant van Over-IJssel meestendeels was verpandet anden Hartogh van Gelder, soo heeft die Bisschop grote neerstigheit angewent om dat selve wederom in te losschen: waer omme hij erenstlick anhielt bij Ridderschap ende steden van Over-IJssel om pennongen op te brengen tot lossche van den voorseiden lande als Sallant, het lant an die Vecht, Vollenhove, en Goor mit die gehele Twente. Die van Over-IJssel om niet langer onder die Geldersche heerschappije te verblijven, hebben haer uiterste beste daertoe gedaen, ende haer gesanten mit des Bisschops gesanten nae Arnhem| tot Hartogh Reinaldt gesonden, mit welcken sij den 14 Febr. int jaer 1396 sjjn verdragen, dat men hem tot lospennongen wederom soude betalen 49000 ponden oudes geldes,

|pag. 141|

eenen ouden kleinen gulden van Florencen: Ende hiervan gaf die Hartogh den Bisschop sijn hant en segel. Die pennongen voornoemt hebben beijde gebroeders van Gelder Reijnald ende Eduart ontfangen, maer alsoo die somma seer groot was ende niet op ene tijt konde betaelt worden, daeromme sijn die voorseide H. van Gelder ingeruimt die huisen, Stortenburg ende ter Horst int Nedersticht, ter tijdt haer het selve gelt ten vollen soude getelt sijn. Aldus is die Bisschop wederom Heer in Over-IJssel geworden, nadien dese Lantschap nu omtrent thijn jaren, onder die van Gelder gestaen hadde.
     Die Bisschop heeft voorts nieuwe amptluden in den lande gestelt, onder anderen in ’t jaer 1347 Reinolt den Here van Coeverden tot Amptman in Twente geordineert, dien hij het huis te Goor heeft ingedaen, daer op hij dertig mannen te paerde soude onderholden tot bewaronge van de Twente. Voor hem ende neffens hem hebben gelooft Hendrick de Here van Borckelo, Johan van Kunre Ridders, ende Johan van Clooster, knape.
     In het volgende jaer heeft die Bisschop een swaren oorlog mit Willem den Grave van Hollant gehadt; Ondertusschen ontseide Gijsbert den Here van Bronchorst den Bisschop ende is mit sijn volk in Twente gevallen, doende aldaer seer grote schade, heeft oock dat huis te Goor ingenomen en verbrant. Kort daernae is door die Hartogh van Limburg ende die Graven van Cleve ende Henegouw een stilstant gemaekt tusschen den Grave van Hollant ende den Bisschop van Utrecht, durende tot S. Marten in die winter. Als nu die Bisschop die handen loss hadde is hij mit sijn krijgsvolck in Over-IJssel gekomen,

|pag. 142|

ende heeft sijn leet gewroken op den Here van Bronchorst want hij beroofde de heerlicheit Borckelo brande dat selve dorp mit enige bijlegene huise. Daer en boven verbranden hij oock dat huis te Nijenbeeck.
     Reinolt ende Eduart Hartogen van Gelder als bontgenoten van den Grave van Hollant ende voorstanders van den Here van Bronchorst hebben int selve jaer op Mariengeboorte den Bisschop den oorlog angesegt. Waer tegen die Bisschop sijn uiterste vlijt heeft angewent, ten eijnde hij alle dese vijanden genoegsame wederstant mochte doen, hoewel hem geltmiddelen, die de principale zenuwen des oorlogs sijn, niet wel konden volgen. Hij maekte Frederick vander Eze tot Stadholder in Sallant, Twente, ende Diepenhem, tot bescherminge des landes ende om den oerlog tegens die Geldersche ende den Here van Bronchorst te voeren; die Here van Voorst ende Cuinre hebben oock alle mogelicke bijstant als ondersaten van Over-IJssel den Bisschop gedaen.
     Maer int volgende jaer 1349 als dese partijen malckanderen grote schade gedaen hadden, hebben sij wederom vrede gemaeckt ende die wapenen nedergeleit. Die onkoste deses oorlogs die de Bisschop gedaen hadde maeckten een merckelicke somme: want Sweer van Voorst bracht den Bisschop in reeckeninge dat hij voor hem int beleg vant huis te Keppel 5000 olde schilden verschoten hadde; ende Heer Frederick vander Eze rekende dat hij int oorlog tegen die Gelderschen den Bisschop verlegt hadde 42200 old schilden, die welcke niet machtig sijnde all dit gelt te betalen heeft Frederick vander Eze voorseit gelaten bij sijnen Ampte ende sloten.

|pag. 143|

     Het lant van Over-IJssel is niet alleene door desen oorlog mit die Gelderschen seer beschadigt, maer terstont daerop is oock gevolgt een groot verderf ende enen nieuwen oorlog mit verscheiden Heren uit den lande van Munster want int selve jaer hebben den Bisschop ontsegt, Johan de Here van Gemen, Johan de Here van Ahuis, die Here van Steenvorde, ende Heer Engebert Zobbe mit hare hulpers; die welcke veel ruters ende knegten hebben vergadert, waer mede sij in Over-IJssel sijn gevallen doende aldaer grote schade, ende oorlogden alsoo een tijd lanck tegens den Bisschop, doch om wat oorsaecke is mij onbekent. Deze vijantschap stont omtrent een jaer, andere schrijven tot het jaer 1352, ende wordege soent op die Octava Sacramenti. Alsoo heeft Prederick den Bisschop wederom in rekenonge gebracht 13000 olde schilden: voor welcke beide sommen die Bisschop hem moste laten ten onderpande dat gehele lant van Over-IJssel, behalve Vollenhove ende sijn toebehoren. Noch hadde die Bisschop een swaren oorlog mit die Hollanders waer door die selve tot ontallicke schulden verliep. Want Over-IJssel nu verpandet sijnde, ende als die van Utrecht mit de Hollanders stillestant gemaekt hadden quamen Heer Swedeer Uterloo, Jan van Culenborg, ende vier andere die in handen hadden alle sloten ende landen van het Nedersticht, ende seiden dat sij des Bisschops schulden niet verholden konden: eijsten daeromme dat gehele Nedersticht, ende noch daerenboven Vollenho dertig jaren lanck mit sijn segel twelck haer die Bisschop ende die Kercke van Utrecht sonde versegelen, des wilden sij den Bisschop jaerlicks uitreijcken 2000 ponden tot sijn taeffel. Die Bisschop hadde dit wel ange-

|pag. 144|

nomen allene soo hij Vollenho mit zijn toebehoor en sijn segel, hadde mogen behouden, maer dat meeste deel des Capittels wolden daertoe niet verstaen: Die voorseide sesse vernemende haer opset hebben sij die borge doen leisten op het gelt dat hij schuldig was van die Heerlickheit Laghe, daer sij 9000 ponden op verleisteden.
     In all dese schulden an beijden sijden der IJsselen verdwaelde die Bisschop soo seer, dat hij gants geen raedt en wiste om de selve af te leggen, jae verarmde soo gants dat hem niemant leenen ofte borgen wilde. Als hij nu sach dat die sesse daer hij voormaels sijn vertrouwen op gestelt hadde, hem immer woude verderven om selfs Heren te blijven, bevall hij H. Gerrit vander Veen sijn segel ende maeckte hem Vicarium des Bisdooms ende self seste reet uit den lande na Romen, latende die voorseide saecken vlotten en drijven soo alst wilde.
     Ondertussen verliep het bestant mit den Here van IJselstein, waerom die Maerschalek mit die borgers van Utrecht is uitgetogen, en bedwonck die van IJsselstein, soo dat se moesten beloven Stichtse luden te sullen blijven, twelck sij nochtans niet lange en bleven.
     Alsnu die sesse vermerckten dat die Bisschop in lange tijdt niet wederomme wilde keren in sijn Bisdoom, overdroegen sij mit die ecclesie van Utrecht dat men den Bisschop soude ontbieden, om wederom in sijn sticht te komen, gelijck geschiet is. En aldus quam hij weder op S. Aegidij dagh in ’t jaer 1351, vindende noch hulpe noch troost binnen ofte buiten sijnen lande, maer eindlick eensdeels door onderhandelinge, ten dele mit geweldt heeft hij die sesse

|pag. 145|

vermeistert ende alle sijne andere wederpartijders int Nedersticht.
     Daerna int jaer 1354 als die Bisschop die van Nedersticht hadde bedwongen, is hij oock in handelinge gekomen mit Frederick vander Eze, ende Sweer van Voorst over die onredelicke reeckeninge daer te voren van gesegt is, ende heeft mit de selve een redelick verdrag geholden, dat hij haer die verstreckte pennongen doch sonder interesse soude tellen: ende hiermede heeft hij all sijn landt, ampten ende sloten van Over-IJssel wederom in sijn gewelt bekomen. Hebbende oock all voor hen int jaer 1352 om te meer sijn tegenstanders te bedwingen een verbont gemaeckt met die steden Deventer, Campen en Swolle tot drie jaren durende, dat soo iemandt in Sallant enige vestongen soude timmeren willen, sij mit gemene macht sulx wilden verhinderen ende oock beletten dat niemant te nae op haer grensen enige vestonge soude maecken maer in dese voorwaerden waren die huisen Voorst ende Rechteren niet begrepen. Ende voorts beloofdense malckanderen alle schade en verderf van die koopman ende ingesetenen te helpen keren.
     Omtrent drie Coningen des jaers 1355 is die Bisschop mit een deell krijgsvolck opgetogen tegen die inwoonders van IJsselham, omdat sij hem ongehoorsaem waren, ende die Vriesen waren toegevallen: Die van IJsselham niet machtig sijnde den Bisschop wederstant te doen, deden hem schriftelick belofte dat se voortaen hem ende sijne nakomelingen gehoorsaem soude blijven, als goede ondersaten toestaet.
     Na soo veel onheils heeft die Bisschop alle neerstigheit gedaen om sijn sticht, dat seer door den oorlog

|pag. 146|

was bedorven weder omme te verbeteren: heeft tot dien einde dat stedeken Hardenberg doen bevestigen, alwaer hij een berghe dede slechten waarop, soo men seijde weleer een conincklick pallais plach te staen. Dit geschiede int jaer 1355 of soo andere schrijven 1358.
     Int voorseide jaer 1355 quam H. Harmen van Marvelt wonende int sticht van Munster mit veel ruteren ende knegten in Over-IJssel, plonderde, roofde, en brande, en is alsoo mit groten buit ende veele gevangens wederom na sijn lant getrocken: die oorsaecke deser vijantschap wort niet vermelt. Die Bisschop verbittert sijnde over sulcken moetwille, heeft voorgenomen sulx te wreken, heeft uit Over-IJssel ende andere landen 2000 paerden versamelt, waermede hij in Munsterlant, hent tot Warthusen is getogen, verbrande dat huis te Maruelt, die watermolen, bruggen ende vlecke ende alles wat hij daer vont, ende is alsoo mit groten rooff wederom na Over-IJssel gekeert, dit geschiede omtrent Galli; hierna is dese vijantschap neergeleit.
     Den 27 April des jaers 1358 is binnen Deventer gestorven Elenora Hartoginne van Gelder, moeder van die Hartogen Reinalt ende Eduart, die aldaer een tijdlanck gewoont, ende dat Broeren Clooster getimmert hadde int welcke sij oock is begraven, voor het hoogaltaer, sij was die dochter van Eduart die tweede Conink van Engelant. Lindebom p. 96.
     Bisschop Jan van Arckel soeckende vrede en welstant sijner ondersaten in Over-IJssel, heeft int jaer 1360 tusschen Weggestapel ende Bathman in een groot woldt, een casteel van steen getimmert, dat hij eerst van hout aldaer gemaekt hadde, om daermede den reisenden man te bevrijden die van Deventer

|pag. 147|

op Twente passeerden, ende van die straetschenders te beschermen: ende tegen die van Lochem als daer oorlog mochte vallen tegen die Gelderschen, gelijck mede om die inwoonders van Sallant in gehoorsaemheit te houden, Dit casteel is nae sijnen name Arkelstein genoemt, ende is een voorleden tijden van die Drosten van Sallant bewoont, maer is nu geraseert. Als die Bisschop dit casteel bouwde, heeft een edelman uit die Graefschap Zutphen geheten Gijsbert van Netelhorst den Bisschop ontsegt ende is voor den Arkelstein gekomen, daer hij gevangen van 23 mannen maer onlanx daerna accordeerde hij mit den Bisschop.
     Het huis Satersloo in Twente gelegen was, doemaels seer sterck, ende uit het selve geschieden vele roverije ende moetwille in Twente: twelck die Bisschop heeft gesocht af te schaffen, waertoe hij int voorseide jaer op Marijen Hemelvaert, een blockhuis daervoor hoeft doen op werpen, om die op den huise daermede te dwingen, datse voortaen niemant overlast mochten doen. Die Here des selven huises geprangd sijnde door die wapenen des Bisschops, is mit den Bisschop in verdrag getreden ende overkomen dat beide dat nieuwe blockhuis ende dat huis Satersloo souden afgebroken ende nedergeworpen worden.
     Des anderen daegs na drie Coningen int jaer 1361 op een harden vorst, toog die Bisschop mit groter heirkragt tegen die van Steenwijckerwolt ende Stellincwerf, want sij hem in langen tijdt niet gehoorsaem waren geweest. Daer geviel op dien tijdt een swaren strijdt maer die Bisschop behielt die victorie ende dwonck haer luden tot een boete van 10000 ponden.
     Maer als die Bisschop vertrocken was, sijn sij op

|pag. 148|

een nieuw wederspannig geworden waeromme hij na Purificationis Marie sijn krijgsvolck wederom versamelde; quam int lant van Stellinewerf, verbrande Blesdijck, ende andere plaetsen die hem niet gehoorsaemden, waermede hij sijne rebellen alsoo bedwongen heeft, dat hij oock andere door sulck exempel leerde hem gehoorsaem te blijven.
     Omtrent die selve tijdt hadde die stadt Campen oorlog mit Heer Willem van Bronchorst, ende mit die stadt Zutphen, die welcke sustineerden dat die van Campen haer schuldig waren 1700 olde schilden. Die van Campen ontkenden dese schuld ende stelden sich weigerig om te betalen, waerdoor sij tot oorlog verliepen, ende malckanderen grote schade deden. Doch dese questie is an beijder Lantvorsten als Hartog Eduart van Gelder ende den Bisschop van Utrecht gestelt, die daer van tot Apeldoorn in Veluwen in ’t jaer 1361 op S. Lucas dag uitspraeke hebben gedaen, alsdat alle nijdt ende schade die sij malckanderen gedaen hadden soude vergeven ende vergeten wesen, dat die van Campen die voorsz. 1700 olde schilden souden betalen, voor beholden dat Hartog Eduart van Gelder een moderatie na sijn goedtduncken daervan soude seggen, mit meer andere conditiën die wij om kortheits wille verbijgaen, sullende dese vrede soo lange duren totter tijdt sij die eene den anderen den vrede een half jaer tevoren souden opgesecht hebben.
     Voor al eer die van Campen geaccordeert waren mit den Here van Bronchorst, is ondertusschen een nieuwen oorlog angegroeit in den lande van Overijssel: waertoe oorsaecke gegeven heeft Swedeer van Voorst, omdat uit sijnen huise tegen Keppel vele

|pag. 149|

gewelt ende moetwille in Over-IJssel geschiede. Waeromme die Bisschop den selven Here heeft ontsegt int laetste van Augusto, om hem mit wapenen te dwingen: daertoe die van Swolle willig toe waren, maer die van Deventer en Campen vielen hierin seer traeg, doch die Bisschop heeft haer daertoe bewogen door ’t verleenen van eenige privilegien, dat sij hem bijstant belooft hebben. Den 14 Octob. nadien die Bisschop den Here van Voorst vijandt hadde verklaert, quamen die vrunde des Heren van Voorst van den huise te Rechteren en verbranden die voorstadt van Swolle. Die borgers hebben haer beste tegen dese vijanden gedaen, ende sijn in goeden antall tegen haer uitgetogen, hebben een schermutsel geholden, maer verloren den strijdt, ende bleven omtrent 70 vandie beste gevangen. Hierna worde die Here van Voorst gevangen van des Bisschops volck, twelck den Bisschop ende den lande van Over-IJssel groot vordel dede, die anders buiten twijvel veel langer ende moeielicker oorlog mit hem souden gehadt hebben.
     Die Bisschop om een einde van desen krijgh te maecken, heeft voorgenomen dat huis te Voorst te overweldigen, twelck bij den Conijnenberg in Sallant, ongeveer een half ure gaens van Swolle gelegen was indie buerschap Voorst ende Westenholte. Het behoorde op dien tijdt Swedeer van Voorst voorgenoemt, die seer rijcke was van landen ende goederen, ende int Kerspel van Swolle soo veel landes hadde, dat hem van Mastebroeck die vierde voet worde toegeslagen ende alle die voorlanden quamen hem toe, daer benevens veel andere goederen, leen en en thinssen. Het voorseide huis was wel het sterckste dat int gehele sticht gelegen was, hebbende dubbele

|pag. 150|

wijde graften modderig ende weeck, en an beiden sijden mit steenen muren uit die gront opgemetselt, die rinckmuren waren boven 12 voetten dicke, ende 80 hoge, ende hadde noch buiten sijn graften een vierkant voorborg dat oock seer sterck was. Die deuren of poorten des selven huises waren van dick ijser gemaeckt: waervan noch eene binnen Campen op die Schepenkamer hangt daer die stadt kiste staet, welcke belette dat die Stadtprivilegien ende silverwerck int jaer 1543 niet en verbranden. Des Dingsdaegs na S. Jacob dagh heeft die Bisschop dat huis te Voorst belegert, mit hulpe van die van Deventer, Campen, en Swolle, ende andere sijne getrouwe ondersaten in Over-IJssel; oock hadde hij grote hulpe van Hartog Eduart van Gelder, ende sijn broeder Heer Otto van Arckel. Terstont dede hij daervoor oprichten drie grote instrumenten daer hij die op den huise waren seer mede quelde, gelijck hij oock dede mit bussen, bogen, en slingeren waermede hij haer dagelicks bevocht. Int laetste van Julio worde dat voorborg stormenderhant gewonnen, ende daerop mit blijden, ende drijvende wercken sulcken gewelt op den grootsten toorn gedaan, dat hij terneder viel, ende te gelijcke die grote sael die daer an was. Die soldaten opten huise hebben inder ijl die plaetse daer die tooren gestaen hadde wederom vaste gemaeckt, maeckten daer benevens een seecker instrument waermede sij des Bisschops wercken van oorlogen op de huise trocken, doende grote tegenweer, want sij van alles wel voorsien waren. Maer ten lesten als sij vijftien weecken lanck sich vromelick hadden geweert, ende sij geen ontset konden bekomen, hadden sij dat huis opgegeven den 9 No-

|pag. 151|

vember, behoudens lijff ende goedt ende sijn daer af getogen. Terstont heeft die Bisschop dit treffelick huis, twelck die stadt van Swolle seer nae gelegen, ende van oudts plachte te beschadigen, afgebroken ende ter aerde doen slechten, ende is alsoo victorieus na Utrecht vertrocken. Int volgende jaer des Dingsdaegs na S. Agneten storf Swedeer van Voorst ende erfde dat oorlog op sijne kinderen Roderick ende Swedeer, doch opten sondag na S. Odulphi sijn sij binnen Rhenen mit den Bisschop in handelinge gekomen ende hebben sich daermede in vrientschap verdragen. Swedeer die soone van die overledene trouwde an Johanna, erfdochter van den Here van Ahuis, haer moeder was geboren uit den geslachte van Solms. Dese Swedeer hadde Bisschop Otto van Munster opentlick ontsegt, ende sijn sticht vele quades gedaen, maer int jaer 1398 nam hem die Bisschop gevangen, ende dwonck hem dat hij tot rantsoengelt moeste geven 30000 gl. waervan hij 18000 gl. in baerschap betaalde, ende voor die 12000 gl. heeft hij ende sijn vrouwe voorseit int jaer 1400 des Saterdaegs na S. Marten den Bisschop Ahuis mit sijn toebehoor verpandet, mit conditiën dat hij het selve binnen twee jaren in twee termijnen elck van 6000 gl. of in vierjaren in viertermijnen elck van 3000 gl. soude moeten lossen.
     Van die vrijheerschap Vide ad ao 1463 pr. m. 5.
     Fr. Coccius. Cum igitur insolentia caedes atque rapina similiter et incendia castrensium de Voorst in dies magis ac magis invalescerent, nec D. Episcopi admonitiones curarent, sed magis irridentes hunc quoque subsannarent, ipse Reverendiss. D.
     Johannes de Arkel Fr. D. et Episcopus ad illorum

|pag. 152|

refrenandam audaciam venit Swollam 1362. feria quinta post festum Jacobi cum potestate magna Baronum ac militum peditum scil. et equitum cum civibus Swollanis, obseditque confestim castrum de Voorst.
     Erat autem Voorst castrum adeo validum imo ex omni parte munitissimum prae omnibus castris hujus patriae scilicet inferioris Germaniae. Fossata siquidem habebat duplicia et haec lata ac profunda, muris ex fundamentis utrinque altissimis, murus autem interior et principalis ipsius castri habebat in altitudine pedes octoginta, in latitudine duodecim; habuit insuper et antemurale ex fortalitium inexpugnabile.
     Cumque Dominus cum suis bombardis atque tormentis nihil proficeret, illi autem sermones nefandos jactarent voluit eos faetoribus lacessere, quos fortitudine superare nequibat; fecit igitur fabricari quatuor machinas ingentes ligneas volubiles in Swollis loco qui ex effectu nomen sumpsit die Blijmerckt. Paratis instrumentis et machinis fecit illas equis attrahi usque ad fossata in quatuor locis, impletis quoque cadaveribus ac stercoribus humanis, longa illa jactabantur ultra fossata, et trans murum, in tantum ut dies intra paucos muri quodammodo aequarentur stercoribus. Fuit ergo illic tantus faetor, quod omnes fere infirmarentur faetoribus, qui quotidie novis cadaveribus et humanis stercoribusque supervenientibus augebantur.
     Cumque nullum succursum sperarent, necessitate coacti se suaque dedentes, ipsum castrum domino episcopo tradiderunt. Qui accitis universae regionis hujus Baronibus ipsum castrum deruit ac solo adaequavit.

|pag. 152|

     At lapides dono dedit Swollanis civibus, qui allatis iis ad ecclesiae turrim consummandam usi sunt etc.
     Wij hebben verhaelt op het jaer 1330 dat het Mastebroeck noch was onbedijckt ende onbeheert liggende voor een woeste gemeente, daer die naestgelande sonder toedeelonge haer voordeel af sochten soo veel een ieder doenlick. Maer Bisschop Jan van Arckel achtede dat hier van meer soude genoten worden, ende dat hetselve Broeck beter soude worden gecultiveert, wanneer een ieder die daer in was gerechtigt sijn eigen toeslag soude bekomen hebben. Waeromme hij grote vlijt heeft angewent tot bedijckinge vant selve lant, het welck voltrocken is int jaer 1363 ende int volgende jaer 1364 den 10 Martij een ieder het sijne beginnen toe te meten door een gesworen Lantmeter genoemt Frederick Stofken die elcke buerschap int kerspel van Zwolle den Bisschop sijn voorslag die stadt Swolle, Hasselt, Geelmuden, ende andere olthoevige landen, oock den weijl-Bisschop het sijne heeft toegemeten. Het Mastebroeck voorseit worde in alles groot bevonden 6927 mergen, 1 hont 14 roeden ende worde gemeten mit die Sallantse roede die groot is 16 voeten, elcken voet van elf duimen. Die stadt Campen heeft aldaer geen lant ontvangen dan in plaetse van die, 30 hoeven landes van die eilanden die hen aldernaest gelegen waren ende wat landt op een dagelicks water een halve voet boeven water was, mitsgaders de anwas van dien, ende dat kommervrij sonder eenige beswaernisse ofte onraedt: waerdoor die stadt Campen geprivilegeert is dat men uit Sallant nog Mastebroeck geen bijstere dijcken in die vrijheid van Campen mach geven. Nadat die landen bedijckt waren heeft die

|pag. 154|

Abdesse van Essende alle hare toeslagh voer een seeckeren thinspenninck erflick bij secckere percelen uitgedaen, voor en al eer die landen mit enige dijcken beswaert waren, alsoo dat men oock de selve thinsen in gene dijcken mach geven, ende is gewoonlick dat die sevene die thinsen in alle dijckgiftige excipieren. Eer die voorseide toemetinge geschiede heeft die Bisschop gehandelt mit het Capittel te Deventer int jaer 1364 den 1 Martij datse hem den halven thijnden vant Mastebroeck in erfpacht gedaen hebben voor acht waskeersen, elck van anderhalf pondt was, die men alle jaer op kers-avont opdat Hoge Altaer in Lebuini kercke binnen Deventer soude leveren: twelck die vant Capittel den Bisschop toestonden in vergeldonge van sijnen arbeit die hij doen soude dat het Mastebroeck soude toegeslagen worden.
     Als nu Bisschop Johan van Arckel in veele onruste ende oorlog, het Bisdoom van Utrecht omtrent vier en twintig jaer beseten hadde, heeft hij het selve verlaten int jaer 1364 ende is wederom Bisschop van Luijck geworden, alwaer hij overleden is int jaer 1378 den 1 Jul. ende is vandaer tot Utrecht gebracht, ende begraven,

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.