Johan van Zijerick

JOHAN VAN ZIJERICK

XLe. Bisschop van Utrecht.

     Volgens door bede van die Kercke van Utrecht heeft haer die Paus tot een Bisschop geconfirmeert Johan van Zierick. Die welcke int jaer 1289 schriftelick heeft geordineert, dat die capitulares, ende andere hare geestelicke broeders, ende susters allene

|pag. 99|

ende bijsonder, dat oock die leecken apart souden begraven worden.
     Omtrent dese tijdt hadden die van Campen grote neronge ende vele schepen op zee, waermede sij haer koopmanschap oost ende west dreven, oock in Noorwegen, ende Denemarck: alwaer die Coninck een gewoonte hadde, dat alles wat van enige schepen die in sijn Coninckrijcke stranden gebergt worde, beide schip ende goedt an sich te beholden, ende die schipper ofte coopman mochte daer niet eens na komen sien, ende noch daerboven verbeurde de schipper een grote geltboete anden Coninck! Die van Campen tot verbeteringe van haren coophandel ende welvaert haerder borgeren hebben sulcken privilegie van den Coninck int jaer 1290 verworven, dat soo enige borgers ofte inwoners der selver stadt aldaer schipbreucke leden, datse alle die goederen die sij enigsins konden bergen, overall onverhindert ende commervrij mochten antasten ende beholden.
     Wij hebben verhaelt dat in tijde van Bisschop Otto van Hollant, die Abdisse van Elten den Toll tot Caten hadde overgedaen an die stadt van Deventer; over het betalen vande selve toll is daerna questie geresen tusschen die van Harderwijck ende Deventer, waervan die Grave van Gelder int jaer 1292 fer. 6 post Pascha uitspraecke heeft gedaen, dat voortaen een ieder schip van Harderwijck groot of klein mit wat voor waren het geladen sij, den Tolner van Deventer int opvaren betalen soude twee deniers, mit een maerken Deventerse munte alsdan ganckbaer, ende soo vele int afvaren. Ende dat allene van die goederen der ingesetenen van Harderwijck, ende niet van die vreemden, van welcken den toll bij den

|pag. 100|

schipper soude hetaelt worden, ofte hij soude sich mogen suveren mit ede dat die goederen hem toebehoorden. Alsoo is desen twist weggenomen waervan oock die van Deventer het jaer tevoren an die van Harderwijck schreven, dat sij wilden bemiddelen dat de verdragsbrief angaende die selve Toll van haren Bisschop soude besegelt worden.
     Hierna int jaer 1297 heeft die Paus Johan van Zierick van Utrecht verset, ende tot Bisschop van Tuil in Lotheringen gemaeckt. Nadat hij 8, sommige seggen 9 jaren, het Bisschopdoom bedient hadde.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.