Herdrick van Vijanden

HERDRICK VAN VIJANDEN

XXXVIIIe. Bisschop van Utrecht.

     Als Amstel het Bisdoom geresigneert hadde, is tot Bisschop beroepen Hendrick van Vijanden, die int jaer 1257, doch sommige schrijven 1262, tot Steenwijck een Collegium van twaelf Canonicken heeft gefondeert. Ende in welckers tijdt Irmgart een dochter van Graef Otto van Gelder ende huisvrouwe van Graef Diderick van Cleve, die Abdie ter Hunnep bij Deventer heeft opgericht ende mit die marckfelder goederen begiftet.
     Goossen van Amstel genoegsaem van sijn Bisdoom verstoten sijnde, soo hebben sijne vrunden die Heren van Amstel ende Woerden mit hulpe van Graef Otto van Gelder die wapenen angenomen tegen Bisschop Henrick ende sijne landen, doende aldaer grote schade gelijck oock die Geldersche in Over-IJssel gedaen hebben. Maer ten laetsten als die Bisschop in seeckeren veltslag die Heren van Amstel ende Woerden hadde gevangen bekomen en daerna die Veluwe geplondert, ende goedt getall Geldersche aldaer overwonnen, hebben die Bisschop ende Grave van Gelder sich mit malckanderen verdragen int jaer 1258 van alle twist ende schelonge die sij hadden: ende sijn overkomen, dat ten wedersijden restitutie van alle goedt, en vergoedinge van schade soude geschieden: dat

|pag. 94|

oock die erffenissen die gemeinlick coermeden genoemt worden en in den lande van Veluwen eigen sijn an den Graef van Gelder en de oude besitters souden wederkomen. Die borgen deses verdrags sooveel de schade angaet die in Veluwen was gedaen waren Alard van Buren, Goossen van Rothem, Otto de Salem, Johan van Gronesbeke Ridder, ende Berent van Dolre, Gijsbert van Goijen, Hubert Schemcker ende Swedeer die Maerschalck. Ende wat schade die IJssel ende Over-IJssel was toegevoegt, daervoor hebben gelooft Evert van Heukelum, Valerius van Vreden, Agidius, ende Bartolt Bake Ridders, ende noch Harmen van Voorst, Henrik van Almelo, Harmen van Suterslo, Schulte van Drente, ende Henrick van Essen, Schulte van Sallant.
     Causamque suam associarunt Gorensis, Almelous et Voorstanus.    Bru.
     Kukensis, Almelous et Voorstanus intra biennium quae civibus Trajectinis debent persolvunto, Amstelius et Gorensis quingenti stipati clientibus lanei amicti, supplicum more Trajecti veniam peterent, conceptissimisque verbis jurarent, se posthac Trajectinis bella non illaturos.    Bru.

     Int jaer 1260 heeft dese Bisschop die van Camperveen voor haer ende haren nakomelingen privilegie gegeven, datse voortaen geen schattinge ofte bede souden gelden noch gehouden wesen den Here vanden lande in enige tochten te volgen wijder dan op die bepalingen van haer eigen landen. Want ettelicke jaren tevoren waren dese luden uit Vrieslant in Overijssel gekomen daer sij een woest ende moerig land bij de stadt Campen nu Camperveen geheten, vant welcke niemant voordeel hadde, mit groten arbeit te lande

|pag. 95|

maeckten ende sich aldaer seer armelick beholpen, gelijck het gemeinlick toegaet mit diegene die woeste landen beginnen te cultiveren.
     Daerenboven hertimmerde desen Bisschop die Domkercke tot Utrecht ende nadat hij het sticht loffelick hadde geregeert, is hij int jaer 1267 in Junio gestorven, ende in die voorseide Domkercke begraven.
     Episcopus Stenovici collegium extruxit canonicorum regularium, ac multis donis auxit caenobium Hunnepe prope Daventriam. Bru. Videatur Lindeborn p. 241 etc.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.