Diderick van der Are

DIDERICK VAN DER ARE

XXXIIe. Bisschop van Utrecht.

     Na die selve is int Bisdoom gevolgt Diderick van der Are, die mit gemene toestemminge van de Grave van Hollant ende Gelder tot Bisschop is angenomen. Evenwel is dese Bisschop int jaer 1200 mit de voorseide Graven in oorlog geraeckt, om den twist welcke tusschen hem ende Willem den Grave van Vrieslant, sijnde broeder van Hollant ende dochterman van Gelder, was geresen, uit oorsaecke dat die Bisschop sich beswaert vindende mit vele schulden, in Vrieslant was gekomen om aldaer eenige praecarien te versamelen, het welcke hem die Grave niet wilde toelaten. Otto die Grave van Gelder stont op dese tijdt seerwel mit die ingesetenen van Over-IJssel, insonderheit in Sallant, alsoo dat se sich mit hem verbonden tegen den Bisschop, verdreven sijne Amptlieden ende namen nieuwe officiers, die haer van

|pag. 65|

de van Gelder worden geordineert, en geheel Overijssel geraeckt onder die van Gelder, die self die stadt van Deventer mit sijn eigen volck besette. An die ander sijde heeft de Grave van Hollant dat Nedersticht geplondert ende die stadt van Utrecht belegert. Maer omtrent dieselve tijdt worde die Graef van Gelder bedriegelick gevangen van Hartog Hendrick van Brabant, daer hij nochtans geleijde hadde van Coninck Otto ende Adolphus den Ceurvorst van Ceulen. Haraeus segt sulx geschiet te sijn ao 1202. Die Graef van Hollant dit verstaende heeft sijn beleg van Utrecht opgebroken ende is mit sijn krijgsvolck in Brabant gevallen, alwaer hij die stadt ’s Hartogenbosch heeft ingenomen ende Willem den Here van Parwijs ende Henrick den Here van Cuijck, broeders van den Hartog voornoemt, gevangen bekomen.
     Die Hartog is terstont mit hulpe van die van Ceulen, Luijck, Limburg ende Vlaenderen te velde getogen, vervolgde de Hollanders, die hij tot Heusden antrof ende uit den velde sloeg, verloste sijn broeders ende nam den Grave van Hollant gevangen.
     Bisschop Diderick verblijt sijnde dat beijde sijne vijanden gevangen waren, heeft mit geldt ende schoone beloften een schoone krijgsmacht bij malckanderen gebracht, waermede hij die Graefschap van Hollant heeft geplundert ende aldaer grote schade gedaen. Voort daerna heeft hij mit raedt van sijne bevelhebbers, die ingesetenen van Veluwen besocht, verbrant ende jammerlick bedorven. Van daer trock hij over die IJssel in de Graefschap Zutphen, daer hij niet veel beter en huijsde, belegerde oock de stadt Zutphen, welcke hem na belegeronge van enige dagen worde opgegeven, want daer niemant en quam om

|pag. 66|

haer te ontsetten. Wanneer nu die Bisschop in deser manieren sijnen vijanden alle mogelicke afbreuck in haer eijgen landt gedaen hadde, heeft hij oock sijn eigen landt ende steden van deselve willen ontlasten, waeromme hij mit sijn heerleger in Over-IJssel is gekomen, heeft die stadt Deventer belegert ende oock bemachtigt, verkrijgende aldaer van die gene, die den Grave van Gelder gunstig waren geweest, een grote rijckdoom. Endlick als desen oorlog een jaer ofte twee gestaen hadde, is daer een vrede gesloten tussen beijde Graven ende den Hartogh van Brabant mit den Bisschop van Utrecht (inter alia et Cunerae comiti ablata restituerentur).
     Int jaer 1212 als Beka schrijft is de voornoemde Bisschop binnen Deventer gestorven ende tot Utrecht begraven. Sijn navolger was Otto van Gelder, een jonckman van achttijen jaren, welcke als hij na Romen trock om dispensatie van sijn minderjarigheit bij den Paus te verwerven, is hij onderwegen overleden int jaer 1225 in April, soodat hij maer een weinig tijdts dat Bisdoom van Utrecht heeft beseten.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.