Harman van Hoorn

|pag. 54|

HARMAN VAN HOORN

XXVIIe. Bisschop van Utrecht.

     Bisschop Herbert overleden sijnde, is een grote scheuringe ende tweedracht onder die capittelheren ontstaen over die verkiesinge van een niuwen Bisschop, want die voornaemste princen van de kercke van Utrecht, als Diderick de Grave van Hollant, Hendrick de Gr. van Gelder ende Diderick die Gr. van Cleve, hebben tot eenen Bisschop begeert Harmen van Hoorn, Proost van S. Gereon tot Colen, waertegen de borgers van Utrecht ende Deventer mit toestemminge van de andere steden ende gemeine inwoonderen des Landes postuleerden Frederick van Hauvel, andere schrijven Hovel.
     Maer die mogentheit van die princen maeckte dat Heer Harmen sooveel stemmen kreeg als Heer Frederick. Ende door die macht des Graven van Hollant ende authoriteit des Keisers Frederick des eersten is hij tot Utrecht geintroniseert, tot groot misgenoegen van die van Utrecht ende Deventer, die nochtans genoeg gedwongen worden sulcks te lijden. En alsoo sij oock daernae den voorseiden H. Frederick genegen waren tegen Harmen van Hoorn, hebben sij daeromme een grote geltboete anden Keiser moeten betalen. Nae twee jaren quam een Pauselick Legaet binnen Luijck, die aldaer beijde Electen heeft ontboden ende dag geleijt, alwaer die voorseide Harmen dat Bisdoom is toegeleit, hoewel een man van kleijne bequaemheit.
     Dese Bisschop en regeerde niet lange, want int jaer 1156 in April is hij gestorven. Hij was sachtsinnig ende goedertieren, soodat selfs in sijne tegen

|pag. 52|

woordigheit doodtslagen geschieden, oock niet machtig sijnde die borgers van binnen te dwingen, dat sij hem onderdanig wesen wouden.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.