Herbert van Bierum

HERBERT VAN BIERUM

XXVIe. Bisschop van Utrecht.

     Dese B. Herbert was geboren van Bierum, een dorp in Vrieslant, als Emmius schrijft lib. 6. rer Frisic. Het heeft sich toegedragen, als deselve om seeckere saecken na Romen gereist was, ende nu wederom tot Utrecht was gekomen heeft hij grote beroerten in Deventer gevonden, voornamelick door die van Groningen veroorsaeckt, want die borgers derselver stadt onderlinge tegens malckanderen streden ende hadden S. Walburgen Kercke bevestigt ende tot een blockhuis gemaeckt. Om dese onrust voor te komen quam de Bisschop haestelick tot Groningen ende heeft het daertoe gebracht, dat sij hem sweeren moesten, die voorseide kercke niet weder te sullen bevestigen, ofte die stadt mit muren te verstercken.
Voorts alsoo hij twee broeders hadde, die hij wilde ende groot maecken, gaf hij den enen genaemt Lijfried dat Borggraefschap van Groningen voor hem ende sijne kinderen te leene ende den anderen, geheten

|pag. 52|

Ludolph, gaf hij dat Ambtmanschap van Coeverden en Drente in manieren als boven: tot grote schade des Bisdooms, om die menigerhande onrust, die daeruit is ontstaen, ende die grote oorlogen, die daerna gevolgt sijn tusschen dese Heren van Coeverden en die Bisschoppen van Utrecht.
     Oock was int afwesen des Bisschops Otto die here ofte Grave van Bentheim, susterman van Graef Diderick van Hollant, in Twente gevallen, hadde aldaer grote schade gedaen, die wijle daer niemant was die dat landt van Over-IJssel voorstont. Maer de Bisschop wederom te lande gekomen sijnde heeft terstont ruteren ende knegten angenomen, op ontbiedende die lantsaten van Over-IJssel, ende Hugo van Bottersloot uit den stam van Arckel, die sijn opperste velthere was, ende hem te hulpe quam mit een deel ruteren, om alsoo te wreken den geleden schade, ende sijne ondersaten van sulcken overlast te verlossen. Die Bisschop is mit all sijn volck in Twente gekomen ende heeft tot Ootmarsen, andere seggen Braamsche (Heemsche), den grave van Bentheim angetroffen, alwaer dapper is gevochten van wedersijden, ende vele, soo adel als onadel, verslagen bleven: doch die Bisschop behielt die victorie, Graef Otto met veel andere bleef aldaer gevangen, sijn hulper Otto die Graef van Biel of Bielke worde dootgeslagen, andere ontquament door bosschen ende struijcken. Die bisschop brachte den gevangen Grave binnen Utrecht. Als nu sulx den Grave van Hollant vernomen hadde, heeft hij terstont die stat van Utrecht seer vaste belegert mit een groot volck ende alsoo die Bisschop geen macht en hadde om den Grave te verdrijven ende sijne handen te ontgaen, daerom is hij mit sijn gantse Cleresije in

|pag. 53|

haer geestlick gewaedt, mit cruicen en vanen uit de stadt getrocken tot den Grave, welcke siende dat de Bisschop ongewapent tot hem anquam, is hij mit alle ootmoedigheit den Bisschop tegemoete gegaen ende heeft sich in minne als mit sijnen geestelicken Vader verdragen. Die Grave van Bentheim worde van sijn gevanckenisse ontslagen, overgevende nochtans an die kercke van Utrecht sijn slott Benthem ende heeft datselve wederom te leene ontvangen, onder conditie dat die Bisschop eenen vrijen uit- ende inganck int selve casteel, ende een salet, ende bedeplaetse aldaer solde hebben tot sijnen vrijen gebruijcke. Dieselve Graef Otto is korts daerna doodgeslagen van Graef Harmen van Staelwijck ende Otto die soone van Gr. Diderick van Hollant is in sijn ooms plaetse Graeve tot Bentheim geworden.
     Conradus die derde Rooms Coninck gunstig sijnde de kercke van Utrecht, heeft in November des jaers 1145 verscheiden privilegiën gegeven; ende oock bevestigt die donatie der Graefschappen Oostergoo ende Westergoo, welcke brieven van vele voorname heeren sijn onderteijkent, waeronder oock enige uit Overijssel vermelt worden, als Bartolt van Aldenseel, Dirck ende Wermbolt van Buckhorst gebroeder, Willem de Grave van Goor en gelijck wij meinen Jordaen van Windeshem, Rudolph van Wijhe ende Hendrick van Boningen.
     In November des jares 1150 is B. Herbert gestorven, als hij twaelf jaren dat Bisdoom hadde bedient ende is tot Utrecht begraven.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

2 Responses to Herbert van Bierum

  Bouke Jan van der Veen zegt:

  Waar kan ik vinden uit welke originele publicatie (auteur, titel, jaar) de beschrijving “HERBERT VAN BIERUM XXVIe. Bisschop van Utrecht.” vandaan komt?

  Vriendelijke groet, Bouke Jan van der Veen
  boukejanvdveen@gmail.com

  • Dit komt uit:

   – Historie van Overijssel door W. Nagge. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, eerste deel, Vereniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Te Zwolle, bij De Erven J.J. Tijl, 1915. 499p.

   Vr. gr.

   Robert van ’t Hul

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.