Conraedt

CONRAEDT

XXIIe. Bisschop van Utrecht.

     Vide Historiam Pontificum Romanorum pag. 194. Episcopus hic Conradus in conventu Garstengano. Item in alio conventu ubi papa Urbanus deponitur.
     Keiser Henrick hebbende vernomen die doodt van Bisschop Willem van Utrecht, heeft in zijn plaetse gestelt enen genaemt Conraedt, een Swabe. Dese hadde gelijck sijn voorsaat, vele oorlogs mit die Hollanders, doch ongeluckig, want als hij het Casteel tot IJsselmonde in Hollant, ’t welck van Bisschop Willem was begonnen, voltrocken hadde, heeft Graef Diderick van Hollant hetselve belegert, ende als die Bisschop den sijnen wilde te hulpe komen ende ontsetten, is hij in een bloedigen veltslag van sijne vijanden verwonnen, in welcker neffens veel andere sijn verslagen Geerlach die grave van Zutphen, Lambert die Proost van Deventer. Hij selfs ontquam ende vluchte binnen IJsselmonde, twelck hij an de Grave van Hollant moeste overleveren, ende is alsoo wederom tot Utrecht gekomen.

|pag. 40|

     Dese Bisschop volgde mede de partije des Keisers tegen die onbillijke anslagen van die Pausen van Romen, tot vergeldinge van dien heeft hem de Keiser mit veel treffelicke goederen begiftigt, als namelick de Graefschappen Staveren, Oostergouw en Westergouw ende IJsselgouwe, twelck geschiede int jaer 1086 tot Regesburg. Vide Historiam Pontificum p. 162, 163 etc. Ende dese landen waren te voren onder het gebiedt van Marcgraef Egbert van Duringen, broeder van Mathilde, die in Italië getrouwt, ende in groot ansien was bij Hillebrant den Paus van Romen, waermede sij oock boeleerde, ende voor welcken sij oorlog voerde tegens den Keiser. Maer omdat de Marck-Graef voorgenoemt, gelijck sijn Suster, sich vijandt toonde van den Keiser, heeft hem deselve van dese voorseide landen, ende eintlick int jaer 1090 door sijn volck onverwacht van het leven berooft, in seecker molen bij het water Sclicha, alsoo hij doende was int vervolgen van de gehoorsame ondersaten des Keisers. Die Graefschappen Oostergouw ende Westergouw hiervoor genoemt sijn die twee voornaemste deelen van de provincie van Vrieslandt, maer IJsselgouw heeft sijnen name van den IJsselstroom bekomen, ende beteickent soo vele als IJssellandt, want Goo, Gouw, ende ouwe is te seggen een Landschap ofte Landtstreeck, waer vandaen gekomen sijn die namen van Rhijnkouw, Suntgauw, Brisgauw, ende in dese landen Betouw, Velouw, IJsselgouw, ende diergelijcke. Is derhalven gants te vermoeden, dat als die Keiser in sijnen brief spreeckt van een Graefschap IJsselgouw, hij daermede verstaet IJssellant, nu gemeenlick Sallandt genoemt, sijnde het eerste ende voornaemste deel der Lant-

|pag. 41|

schap van Over-IJssel. Bucchelius ad Hedam p. 140 dicit diploma de donatione IJsselgow esse in Archivis. Voorts uit hetgene wij hierboven gesegt hebben, kan men sien, dat die landen van Over-ijssel, Sallandt ofte IJssel-gouw, Twente, Drente, Vollenho, ende vele van die nabuirige landen, Graefschappen elck int bijsonder worden genoemt, mit welcken naem oorspronckelick verstaen sijn soodane landen en districten, die haren besonderen Greve ofte Richter hadden, want Greve is te seggen een Richter, als men noch sijen mach in die volgende namen van Dijckgreve, Wolt-Greve ende diergelijcke, waermede die Richters over dijcken en wolden beteickent worden. Want die voorseide Greven plachten als Stadtholders ende Ambtlieden doer beneficie ende uit name des Keisers het recht ende justitie te bedienen, welck Ampt namaels erflick an sommige is verleent, ende hebben mit verloop des tijdts absoluter macht ende jurisdictie sich selven angetrocken, ofte doer vergunninge der Keiseren verkregen, beholdende den tijtel van Graven.
     Int jaer 1099, andere schrijven een jaer vroeger, is Bisschop Conraedt van een seecker Vriese vermoort, ende is binnen Utrecht inde Kercke van S. Maria begraven.
     Conradus Ultrajectensis Episcopus feria quarta Passchae post missam a se celebratam a quodam suorum in domo sua perimitur. Sigebertus ad an 1098.
          Videatur Heda p. 143. Videatur Aventinus.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.