Balderick

BALDERICK

XVe. Bisschop van Utrecht. Lindebom pag. 184.

     Na het overlijden Radbodi is tot Bisschop gekozen Balderick, geboren uit de Graven van Cleve. Dese heeft sich oock veeltijdts int lant van Overijssel opgehouden, om de verwoestinge die van de Noormannen tot Utrecht, ende in andere plaatsen sijnes stichts gedaen worde. Waeromme Keiser Otto sijnen broeder Bruno mit een machtig heirleger heeft afgesonden, om Utrecht ende die omliggende landen vant gewelt ende rooverijende Noormannen te ontlasten. Welcke oorlog soo geluckelick is uitgevoert dat de voorseide Noormannen overall, ende oock uit Utrecht sijn verdreven ende de Bisschop is wederom in een vredig besit sijner stadt ende kercke van Utrecht herstelt, als Heda vermelt.
     Balderick aldus herstelt sijnde, heeft alle neerstigheit gedaen om hetgene van de Noormannen was vernielt te repareren, vermaeckende tot Utrecht de muren, toornen, en de kercken soo veel hem doenlick was, als blijckt uit seeckeren sijnen brief gegeven int jaer 934 in Julio.
     Noch heeft dese Bisschop de stadt Oldenseel be-

|pag. 29|

vestigt ofte bemuijert ende voorts sijn Bisdoom grotelicks verbetert, waer toe hem merckelick holp de gunste van de Keiseren Henrick de eerste, die int jaer 937 gestorven is, van Otto de eerste, ende Otto de tweede sijn navolger. Otto de eerste heeft hem bevestigt die vrijheit ofte gerechtigheit vanden toll te Deventer enz., de Swentiboldus ende Conradus an die Kercke van Utrecht hadden verleent, als boven is verhaelt. Hetselve hadde oock K. Henrick de Kercke van Utrecht ter bede van Bisschop Balderick bestedigt ende geconfirmeert.
     Die voorseide Keiser Otto heeft oock anden Bisschop van Utrecht gegeven dit navolgende privilegie inde wolden ende landt van Vollenho.
     Inden name der heiliger ende onverscheidentlicke drievuldigheit Otto door Goddelicke genade Coninck, maken kondt alle onsen getrouwen soo tegenwoordige als toekomende, dat wij verhorende den wille van den eerweerdigen Balderico, B. der Kercke van Utrecht, mit dit tegenwoordige privilegie onser authoriteit verbieden, dat gene Graven ofte andere int landt van de Wolden, twelck is de Graefschap Everhardi, harten, laren, Rheen, wilde vercken, noch oock de beesten, die op Duitscher sprake Elo ende Schelo genaemt worden, sonder toelatingen van den Bisschop des voorseiden stoels voorneme te jagen. Wij willen oock ende gebieden, met dit edickt onser Conincklicker mildadigheit, dat int selve landt, ofte int boseh twelck Fulanho genoemt wort ende alle einden van dien tot an de andere bijliggende landen der voorseider Kercke van Utrecht het woltrecht, gelijck als ons ende den onsen bewaert worde. Ende opdat het toestaen van dese onse gifte krachtiger sij inden

|pag. 30|

name Godes, ende in verloop van volgende tijden waerachtiger gelooft ende ongeschent bewaert worde, ende altijdt onverderflick verblijve, hebben wij dit met onse hantschrift bevestigt ende mit onse opgedruckte segel bekrachtigt. Het teicken Ottonis des alderdoorluchtigsten Coninck, Bruno Cancellarius in stede Frederici des eersten Capellaens hebbe dit gerecognosseert. Gegeven 6. cal. Decemb. Ao 943 indict. 1. Ao Dom Otton. invict Reg 7.
     Int jaer 943 heeft Keizer Otto de tweede de Abdije van Elten verrijckt mit verscheiden vrijheiden ende gerechtigheiden, onder anderen mit den toll van de visscherije int Dorp (pago) Salon, ende inden IJsselstroom, die men gemeenlick Caten toll noemt. Waerna int jaer 976 Bisschop Balderick is gestorven, als Heda schrijft: maer andere seggen, dat hij een jaer ofte twee laetter is overleden.
     Ao 954 fundavit Aldensaliae collegium, canonicorum etc. in honorem Dei et Plechelmi qui circa annum 753 ex Scotia etc.                                        Lindebom p. 186.
     Ao 970. Baldericus obtulit Martino Aldensalam.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.