Tafeldienaar in ’t H. Geestgasthuis te Kampen 1367

[pag. 186]

TAFELDIENAAR IN ’T H. GEESTGASTHUIS TE KAMPEN 1367.

 

Het Heilige Geestgasthuis, zeker de oudste van soortgelijke instellingen te Kampen, schijnt er vroeger een eigen tafeldienaar op nagehouden te hebben, gelijk blijken kan uit onderstaande aanstelling van zoodanig persoon in 1367. Merkwaardig is de in deze aanstelling voorkomende bepaling dat de titularis het recht zou hebben van gedurende den tijd van zijne bediening eene bedevaart naar het Heilige land te mogen doen.
,,Wi Scepen ende Raet in Campen doen cont allen luden dat wi in onsen oelden heylghen gheijst ontfanghen hebben henric 1 [1. Aldus in het oorspronkelijke open gelaten.] in dusdanen vorworden dat hi in dies heylighen gheysts huus dat vleysch ende alles des men bohoeft te vore snyden sal ende sal dat dien luden in de schotelen richte ende de meghde ende boden soelent voir draghen Endo hi salt weder van der tafelen neemen dies daer ouer blift ende sluytent in do cameren, vortmer wes men dien armen vor int huus sendet, dat sal hi an hem nemen ende delent omme dien armen, voirt sin vorworde allent dat hi inden heylghen gheyst brengt dat zien js, dat sal nae ziere doet in den heylghen gheyste bliuen, vort is vorworde dat hi eene bedeuaert ghaen mach sonder iemans ouelen moet ende sonder argheliste Jn oerconde dies brieff beseghelt mit onser stat secreet. Gegeuen jnt jair ons heren dusent drie hondert zouen ende tachtentich dies zatersdaeghs na Sante Marcus.’’2 [2. Collectorium fol. 17]

N.U.

Uit: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel uitgegeven door Mr. J.L. van Doorninck, Archivaris van Overijssel en Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, Tweede Deel; Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1875; blz. 186.

Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.