Testamentaire beschikking van een dierenvriend 1703

TESTAMENTAIRE BESCHIKKING VAN

EEN DIERENVRIEND. 1703.

_______

     Den 8en Mei 1703 maakte Wolter ter Vijl te Kampen voor schepenen zijn testament, waarin hij o.a bepaalde: ,,Voorts legateert en geefft testator wegens goede en getrouwe diensten aen hem gedaen, aen Jacobus van Rysewyck, Helena Cornelis syne huysvrouw, ende by derselver afflyvigheyt aen haare kindt offte kinderen, eerstelyck een silveren cop, een silveren beecker, een silveren roemertjen, drie silveren leepels, een gouden ringetjen, een bloed craalen keetentjen, ende laastelyck een hondert car. guldens aen geldt by syne hiernae genoemde erffgenaemen uyt syn landt in ’t Nieuw landt gelegen, ’t ontrichten, mits ende onder dese expresse conditie, dat hy Jacobus van Rysewyck syns testators hondt (waarvoor hij vele genegentheyt wegens syne trouwe is hebbende) Fidel genaamt, soo lange die sal moogen leeven, coome te onderhouden sonder dieselve aen een ander te moogen geven off sig daervan op eenigerhande wyse t’ ontdoen.’’

                                                                                               Mr. NANNINGA UITTERDIJK.

Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.