Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Tweede Deel, 1875

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen. Tweede Deel, 1875

 

INHOUD

Zwolle’s regering van 1787-1812.
Inventaris van Misgewaden, Kerksieraden enz. der St Nicolaaskerk te Kampen, 1565.
Lastbrief van Paus Gregorius XI aan den Thesaurier der kerk te Oldenzaal in 1372.
Het St Lucas gilde te Kampen.
lets over het dijkregt van Salland.
Handelsregt van Deventer in Holland.
Geldersche leenen in Overijssel.
Levenswijze te Deventer in 1650.
Instructie voor den Rector der latijnsche school te Hasselt.
Amsterdamsche tooneelspelers.
Iets over Geert Kuynretorff en zijne reis naar Jeruzalem in 1520.
Ontwerp van algemeene verdeeling der Overijsselsche marken.
Overijsselsche kaartemakers.
Van der Capellen tot den Pol. (Bibliographische proeve).
Iets over het geslacht ten Indyck.
Iets over de Hervorming te Zwolle.
Smaadschrift op de Kamper Stadsregeering, 1569.
Ordonnantie op de inkwartiering der Spaansche troepen, 1626.
Twentsche maat.
Wapenborden in de kerken.
Parlementaire vormen in de Staten-vergadering.
De Roomsch-katholieken te Deventer in 1747.
Tafeldienaar in ’t H. Geestgasthuis te Kampen, 1367.
Kamper laken naar Rusland uitgevoerd, 1528.
Huldiging van Karel V te Oldenzaal, 1531.
De makers van het Deventer stadregt van 1644.
Remonstrantie van Johan Wolffs omtrent de St. Maartenslieden, 1609.
Iets over huizen en bouwmateriaal in de 14e eeuw te Kampen.
Stichtingsbrief van het Deventer weeshuis.
Bladvulling (Formaliteit bij een huwelijk).
Oude regerings-gebruiken te Deventer.
Steenwijksche privilegiën.
Drie brieven van Johan van Oldenbarnevelt aan de stad Kampen, 1611, 1612.
Izaak Sunderman.
De Zwolsche stadbrief van 1230 uitgebreid in 1346.
Een brief van Vincent Volkertsz Coornhert aan de stad Kampen, 1569.
Twenthe in 1581.
Hendrik Slatius te Kampen? 1623.
Watervloed in Mastenbroek 1551.
De gemeenteraad van Steenwijk tegenover Roomsch-katholieken, Joden en Lutherschen.
Schoolmeesters in het Duitsch en Latijn te Steenwijk.
De Mariaklok te Oldenzaal.
Spotlied op Hertog Filips von Bourgondie, 1457.
Albert Lieffertsz, boekdrukker te Kampen.
Wolvenjachten in Kampen’s omstreken (en elders).
Bijdrage tot een Overijsselsch Wapenboek.
Geslachtkundige aanteekeningen.
I. Strockel.
II. Verhoef.
III. De Groote.
IV. Swelinck.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.