Jan Adriaensen Leeghwater te Kampen, 1647

[pag. 87]

JAN ADRIAENSEN LEEGHWATER TE KAMPEN, 1647.

 

Uit de stedelijke rekeningen bleek mij, dat de stad Kampen den beroemden molenmaker en ingenieur Leeghwater een paar malen heeft geraadpleegd, en wel over het recht zetten van den toren der bovenkerk en het maken van een plan voor ’t bouwen van eenen nieuwen toren, in de plaats van de in 1646 afgebrande kerk en toren van het Heiligen Geest Gasthuis.
Omtrent het eerste punt, lezen we in de rekening van 1647:
,,Den 15 Martij hebben Gedeputeerden met Mr. Jan Ariaentsen Legewaeter in de bouenkercke ende op de bouwen het ouergaen van den tooren ende dat op middelelen mochte verdacht worden ƒ3-1-’’.
D’ Ingenieur Legewaeter, wegens consultaties en vacatiën alhyer om die bouen toorn, vereert ƒ 60.-.
Men raadpleegde toen ook den Ingenieur Nemant van Zutphen en zekeren Morlet, en bepaalde zich er toen toe om de klokken, behalve twee, uit den toren te nemen. Eerst in 1689 werd de toren door den ingenieur mr. Jan de Jonge kunstig recht gezet.
Betreffende ’t ontwerpen van een plan voor een nieuwen toren door Leeghwater, vinden we aangeteekend in de rekening van 1647:
,,Den 7 Meij ande secretaris Hoff getelt, dertich car. Gulden om durch syn E. ande Ingenieur Legewaeter gesonden te worden, tot een recompens ofte vereeringe voor een conterfeitsel offte model van een toren nieuws te maken. ƒ 30.-’’.
De Nieuwtoren, waarvan men in 1649 de fondamenten legde, is echter niet naar ’t plan van Leeghwater gebouwd.
De 30 guldens voor zijn ontwerp, werd hem toegelegd krachtens volgende raadsresolutie:
,,Den 6en Maij 1647.
Hebben Schepenen ende Raedt de Cameners in tempore geordonneert, om aen Jan Adriaenz Legewater, Ingenieur ende Molenmaecker, van een model van een toren’’.
Volgens het Biographisch Woordenboek van Van der Aa, zou Leeghwater in 1644 reeds overleden zijn. De hier door mij medegedeelde feiten bewijzen, dat hij in 1647 nog in leven was.

N.U.

Uit: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel uitgegeven door Mr. J.L. van Doorninck, Archivaris van Overijssel en Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, Vierde Deel; Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1878; blz. 87-88.

Category(s): Kampen

One Response to Jan Adriaensen Leeghwater te Kampen, 1647